Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektromagnetyzm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Fizyki
2009 T. 60, z. 6 257-259
PL Przedstawiono szczegóły Projektu EEA "Nauczanie fizyki w szkołach średnich", realizowanego przez UMK. W szczególności przedstawiono wybrane doświadczenia z elektromagnetyzmu, jak zsuwające się po miedzianej równi i spadające magnesy.
EN Details of the project TPSS run by University of Nicolaus Copernicus are presented. In particular few examples of innovative experiments on electromagnetism, like sliding and falling magnets are discussed.
2
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN A new numerical method for scattering from inhomogeneous bodies is presented. The cases of E and H-polarizated incident wave scattered by an infinite 2D cylinder are considered. The scattered field is looked for in two different domains. The first one is a bounded region inside the scattering body w[...]
3
100%
Zeszyty Energetyczne
2014 T. 1 217--224
PL Rozwój technik pomiarowych pola magnetycznego za pomocą superczułych sensorów wymaga stosowania technik ekranowania medycznego by zminimalizować wpływ zewnętrznych pól magnetycznych. Zastosowanie nadprzewodników wysokotemperaturowych pozwala na uzyskanie próżni magnetycznej dla stałego i niskoczęsto[...]
4
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przeanalizowano rezultaty optymalizacji geometrii trójfazowego nieekranowanego toru wielkoprądowego o izolacji stałej. Zastosowano metody deterministyczne: Gaussa-Seidela, gradientu prostego, gradientu sprzężonego oraz jako niedeterministyczną zmodyfikowaną metodę algorytmu genetycznego i ba[...]
EN The paper provides analysis of the calculation results obtained in optimization of a three-phase unscreened heavy-current busduct with solid insulation. The deterministic methods have been used for this purpose, namely the Gauss-Seidel, simple gradient, coupled gradient methods and, an indeterminist[...]
5
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2001 Z. 208 47-60
PL W pracy przedstawiono algorytmy analizy dynamicznych stanów pracy przetworników elektromechanicznych na podstawie trójwymiarowych modeli polowych. Rozpatrzono układy z masywnymi elementami przewodzącymi o uzwojeniach wykonanych z cienkich przewodów. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym[...]
EN The paper presents algorithms for dynamic analysis of electromechanical converters - on the basis of three dimensional field models. Systems containing solid conducting parts and filamentary windings have been considered. Special attention for movement finite element modelling has been paid. In th[...]
6
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2001 Z. 208 61-73
PL W pracy przedstawiono zarys historii stosowania numerycznych metod analizy pola elektromagnetycznego w obliczeniach przetworników elektromechanicznych. Zwrócono uwagę na dwa główne nurty prac wykorzystujących te metody: (a) prace polegające na stosowaniu metod polowych do obliczania parametrów schem[...]
EN The paper presents shortly the history of the applications of the numerical methods of electromagnetic field analysis in the electromechanical converter calculations. Attention is paid to the finite difference (FD) and finite element (FE) methods. It has been shown that there are two main lines of t[...]
7
75%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The mathematical model of the electromagnetic and mechanical processes is developed in a coaxial-linear engine with massive magnetic conductors
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 272--274
PL W artykule zaproponowano algorytm optymalizacji rojem cząstek z zastosowaniem wektora kąta fazowego (PAPSO). Zaproponowany algorytm przetestowano za pomocą czterech funkcji testowych, a następnie zastosowano do rozwiązania zadania polegającego na wyznaczeniu optymalnej geometrii układu cewek.
EN The PSO is a random algorithm for solving complex optimization problems. However, in order to provide this algorithm to be efficient, it is often necessary to make several numerical computations. To reduce the costs of computations, the new PAPSO algorithm was proposed. The presented algorithm was e[...]
9
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca dotyczy postępu w elektromagnetycznych metodach badania struktur przewodzących. Od roku 1948, gdy niemiecki wizjoner Friedrich Förster rozpoczął badania w Instytucie Cesarza Wilhelma w badaniach tych nastąpił wielki rozwój. Metody i przykłady opisane w niniejszej pracy odnoszą się jedynie do w[...]
EN The paper deals with progress in electromagnetic methods used for structure evaluation of conducting materials. The term "electromagnetic methods" covers the following areas: magneto-inductive methods, magnetic leakage flux probe method, magnetometer principle and eddy-current methods. In 6948 the G[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy zajęto się efektywnością procesów optymalizacyjnych, jak również obliczeń elektromagnetycznych dla wybranych układów elektrycznych. Szczególną uwagę skupiono na formułowaniu funkcji kryterialnej, wykorzystaniu w jej konstruowaniu aspektów ekonomicznych, prawidłowości doboru metod optymalizac[...]
EN The paper deals with efficiency of optimization processes and electromagnetic calculations of selected electrical systems. Particular attention has been paid to formulating the criteria function, its use in constructing the economic aspects, proper choice of optimization methods and appropriate sele[...]
11
75%
Journal of Applied Computer Science
EN In the following paper, the solution of the optimization problem that relied on the determination of the optimal geometry of two cylindrical coil arrangement evoking magnetic field of specific parameters was presented. The objective of the task was to generate, in a defined active area, the magnetic[...]
12
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2003 Vol. 8, no 3 379-383
EN Stability characteristics of a thin conducting liquid film flowing down, on a non-conducting plane in the presence of the electromagnetic field is investigated under the assumption of a small magnetic Reynolds number. A surface evolution equation is derived by using the long-wave approximation metho[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 1 192-194
PL Starzenie się populacji wypływa bezpośrednio na realizację polityki ochrony zdrowia i polityki wobec ludzi starszych. Rozwój usług opiekuńczych w świetle postępującego wydłużania się trwania życia oraz rozwój postępu technologicznego skutkują aktywnym wykorzystaniem rozwiązań programowych i sprzętow[...]
EN Aging of the population has direct influence on implementation of healthcare policies, especially concerning older people. The development of healthcare services is an important issue when we consider progressive extend of life expectancy and development of technological solutions available. It resu[...]
14
75%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 6 2322--2336
EN In 2011, a geophysical survey was carried out in the surroundings of the Jagiellonian University in Cracow, using a Very Low Frequency method. The measurements were designed to determine the reason of frequent flooding of the lowest level of the building. The main objective of the study was to find [...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 11-21
PL Badano prądy wirowe indukowane w długim pręcie ferromagnetycznym przez poprzeczne pole magnetyczne. Z natury rzeczy jest to otwarte zagadnienie brzegowe z warunkiem brzegowym w nieskończoności. Problem analizowano stosując jednocześnie metodę elementów skończonych i metodę rozdzielenia zmiennych. Ro[...]
EN Eddy currents induced by a transverse magnetic field in a long ferromagnetic bar are investigated. This problem, by nature, leads to an open boundary field. It is analysed by a finite element method coupled with a separation of variables. A steady state is considered. A nonlinear system of equations[...]
16
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń radioelektronicznych jest ich stosunkowo niewielka odporność na oddziaływanie napięć i prądów udarowych dochodzących do tych urządzeń z sieci zasilającej lub linii przesyłu sygnałów, a pochodzących od energii zakłóceń i zaburzeń promieniowanych bądź prz[...]
EN Electromagnetic shielding is one of the more effective technical methods of reducing electromagnetic hazards in the technical environment from high power electromagnetic pulse. Methods of hazards reduction are discussed and the possibility of using different materials. Numerical calculations and exp[...]
17
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Pola elektromagnetyczne wykorzystywane są dzisiaj we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. Począwszy od kuchenek mikrofalowych w gospodarstwie domowym, poprzez przemysł, medycynę, telekomunikację, radionawigacją i przemysł obronny pola elektromagnetyczne znajdują wszędzie praktyczne zastosowanie. [...]
EN Today electromagnetic fields are used in practically all areas of human activity: in household microwave ovens, industry, medicine, telecommunications, radionavigation the defence industry and so on. Cases of gates and garage doors opening of themselves, interference with the functioning of planes' [...]
18
75%
Nowa Elektrotechnika
19
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 9-14
PL Celem wykonanej analizy numerycznej było przygotowanie modelu numerycznego opisującego proces generacji ciepła wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej. W przeprowadzonej sprzężonej analizie przepfywowo-elektromagnetycznej uwzględniono wpływ efektu zbliżenia oraz naskórkowości na proces generacji ciepła. [...]
EN The main aim of this work is to present the numerical model, which describes the heat transfer problem inside switchgear casing. The induced effects, i.e. proximity and skin effects lead to a nonuniform current distribution in conductors and additional losses. Therefore, to increase the accuracy of [...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Bazując na dwóch znanych reprezentacjach funkcji Diraca o argumencie rzeczywistym w pracy zaproponowano jej uogólnienie na przypadek argumentu zespolonego. Na tej podstawie uzyskano szereg wzorów całkowych mogących znaleźć zastosowanie w rozwiązywaniu zagadnień fizyki matematycznej. Zaprezentowano p[...]
EN In the paper, based on two known Dirac function representations with real argument they generalization for complex argument was proposed. Following, the set of integral formulas was derived, which could be applied for solving various problems as mathematical physics. As illustration an example of ap[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last