Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN A new numerical method for scattering from inhomogeneous bodies is presented. The cases of E and H-polarizated incident wave scattered by an infinite 2D cylinder are considered. The scattered field is looked for in two different domains. The first one is a bounded region inside the scattering body w[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2019 Vol. 57 nr 4 987--998
EN The convective Casson fluid flow past a Riga plate is investigated theoretically. The flow properties are elucidated through the analytical solutions of transport equations which are acquired by adopting the Laplace transform technique. This study mainly focuses on nonlinear flow characteristics und[...]
3
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przeanalizowano rezultaty optymalizacji geometrii trójfazowego nieekranowanego toru wielkoprądowego o izolacji stałej. Zastosowano metody deterministyczne: Gaussa-Seidela, gradientu prostego, gradientu sprzężonego oraz jako niedeterministyczną zmodyfikowaną metodę algorytmu genetycznego i ba[...]
EN The paper provides analysis of the calculation results obtained in optimization of a three-phase unscreened heavy-current busduct with solid insulation. The deterministic methods have been used for this purpose, namely the Gauss-Seidel, simple gradient, coupled gradient methods and, an indeterminist[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 272--274
PL W artykule zaproponowano algorytm optymalizacji rojem cząstek z zastosowaniem wektora kąta fazowego (PAPSO). Zaproponowany algorytm przetestowano za pomocą czterech funkcji testowych, a następnie zastosowano do rozwiązania zadania polegającego na wyznaczeniu optymalnej geometrii układu cewek.
EN The PSO is a random algorithm for solving complex optimization problems. However, in order to provide this algorithm to be efficient, it is often necessary to make several numerical computations. To reduce the costs of computations, the new PAPSO algorithm was proposed. The presented algorithm was e[...]
5
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca dotyczy postępu w elektromagnetycznych metodach badania struktur przewodzących. Od roku 1948, gdy niemiecki wizjoner Friedrich Förster rozpoczął badania w Instytucie Cesarza Wilhelma w badaniach tych nastąpił wielki rozwój. Metody i przykłady opisane w niniejszej pracy odnoszą się jedynie do w[...]
EN The paper deals with progress in electromagnetic methods used for structure evaluation of conducting materials. The term "electromagnetic methods" covers the following areas: magneto-inductive methods, magnetic leakage flux probe method, magnetometer principle and eddy-current methods. In 6948 the G[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy zajęto się efektywnością procesów optymalizacyjnych, jak również obliczeń elektromagnetycznych dla wybranych układów elektrycznych. Szczególną uwagę skupiono na formułowaniu funkcji kryterialnej, wykorzystaniu w jej konstruowaniu aspektów ekonomicznych, prawidłowości doboru metod optymalizac[...]
EN The paper deals with efficiency of optimization processes and electromagnetic calculations of selected electrical systems. Particular attention has been paid to formulating the criteria function, its use in constructing the economic aspects, proper choice of optimization methods and appropriate sele[...]
7
75%
Computer Methods in Materials Science
PL Obróbka cieplna z nagrzewaniem indukcyjnym obejmuje szereg zjawisk fizycznych. W konsekwencji ten proces jest trudny do sterowania i zrozumienia. Przykładowo, przewidywanie i minimalizacja zniekształcenia wyrobu wywołanego nagrzewaniem indukcyjnym wymaga wielu kosztownych prób. Opracowano dedykowane[...]
EN Several multi-physics problems are coupled in induction heat treatment processes. This makes them often difficult to control and understand. For instance, anticipations or minimizing distortions generated by such a process usually may require long and costly try-outs. A specific computational tool h[...]
8
75%
Journal of Applied Computer Science
EN In the following paper, the solution of the optimization problem that relied on the determination of the optimal geometry of two cylindrical coil arrangement evoking magnetic field of specific parameters was presented. The objective of the task was to generate, in a defined active area, the magnetic[...]
9
75%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 6 2322--2336
EN In 2011, a geophysical survey was carried out in the surroundings of the Jagiellonian University in Cracow, using a Very Low Frequency method. The measurements were designed to determine the reason of frequent flooding of the lowest level of the building. The main objective of the study was to find [...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 11-21
PL Badano prądy wirowe indukowane w długim pręcie ferromagnetycznym przez poprzeczne pole magnetyczne. Z natury rzeczy jest to otwarte zagadnienie brzegowe z warunkiem brzegowym w nieskończoności. Problem analizowano stosując jednocześnie metodę elementów skończonych i metodę rozdzielenia zmiennych. Ro[...]
EN Eddy currents induced by a transverse magnetic field in a long ferromagnetic bar are investigated. This problem, by nature, leads to an open boundary field. It is analysed by a finite element method coupled with a separation of variables. A steady state is considered. A nonlinear system of equations[...]
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń radioelektronicznych jest ich stosunkowo niewielka odporność na oddziaływanie napięć i prądów udarowych dochodzących do tych urządzeń z sieci zasilającej lub linii przesyłu sygnałów, a pochodzących od energii zakłóceń i zaburzeń promieniowanych bądź prz[...]
EN Electromagnetic shielding is one of the more effective technical methods of reducing electromagnetic hazards in the technical environment from high power electromagnetic pulse. Methods of hazards reduction are discussed and the possibility of using different materials. Numerical calculations and exp[...]
12
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Pola elektromagnetyczne wykorzystywane są dzisiaj we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. Począwszy od kuchenek mikrofalowych w gospodarstwie domowym, poprzez przemysł, medycynę, telekomunikację, radionawigacją i przemysł obronny pola elektromagnetyczne znajdują wszędzie praktyczne zastosowanie. [...]
EN Today electromagnetic fields are used in practically all areas of human activity: in household microwave ovens, industry, medicine, telecommunications, radionavigation the defence industry and so on. Cases of gates and garage doors opening of themselves, interference with the functioning of planes' [...]
13
75%
Nowa Elektrotechnika
14
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 9-14
PL Celem wykonanej analizy numerycznej było przygotowanie modelu numerycznego opisującego proces generacji ciepła wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej. W przeprowadzonej sprzężonej analizie przepfywowo-elektromagnetycznej uwzględniono wpływ efektu zbliżenia oraz naskórkowości na proces generacji ciepła. [...]
EN The main aim of this work is to present the numerical model, which describes the heat transfer problem inside switchgear casing. The induced effects, i.e. proximity and skin effects lead to a nonuniform current distribution in conductors and additional losses. Therefore, to increase the accuracy of [...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Bazując na dwóch znanych reprezentacjach funkcji Diraca o argumencie rzeczywistym w pracy zaproponowano jej uogólnienie na przypadek argumentu zespolonego. Na tej podstawie uzyskano szereg wzorów całkowych mogących znaleźć zastosowanie w rozwiązywaniu zagadnień fizyki matematycznej. Zaprezentowano p[...]
EN In the paper, based on two known Dirac function representations with real argument they generalization for complex argument was proposed. Following, the set of integral formulas was derived, which could be applied for solving various problems as mathematical physics. As illustration an example of ap[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W ostatnich latach metody rozpoznawania struktury materiału z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych poczyniły znaczny postęp. Celem rozpoznawania struktury materiału przewodzącego jest optymalizacja jego kształtu lub ocena stanu tej struktury pod kątem obecności pęknięć i defektów. Punktem[...]
EN In last years, the methods for material structure recognition using the modern CAD technology have made remarkable progress in achieving automatically optimum designs. The recognition and optimization of structure, are done in order to fine tune the optimum layout. For this aim, the measurements of [...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia problematykę zagadnień odwrotnych w elektromagnetyzmie. Podejście odwrotne rozwijane jest za pomocą teorii pola. technik wizualizacyjnych, przetwarzania obrazu i obróbki danych. Prezentowane podejście stosuje się w detekcji pęknięć i defektów w testowaniu urządzeń pracujących w o[...]
EN In this paper the inverse problems in electromagnetism are considered. An inverse approach is developed using field theory, high visualization technologies, image processing and data manipulation. This approach is applied for defects and cracks detection during nondestructive testing of the objects [...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pracy opisano sprzężony trójwymiarowy model matematyczny wymiany ciepła w szafach elektrycznych. Model obejmuje generację ciepła na skutek przepływu prądu elektrycznego, promieniowanie cieplne (wewnątrz i na zewnątrz szafy), konwekcję naturalną oraz przewodzenie ciepła w elementach przewodzących i[...]
EN The paper deals with a coupled 3-D mathematical model of heat transfer in an electrical switchbox. The model encompasses heat generation due to electric current flow, radiation (internal and external), natural convection and thermal conduction in conductive and constructional elements inside the swi[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy rozpatruje się zagadnienia rozproszenia obliczeń numerycznych (elektromagnetycznych i optymalizacyjnych) prowadzonych dla układów elektrycznych z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych. Skrócenie czasu obliczeń dla tego typu układów możliwe jest poprzez wykorzystanie wielordzeniowych kom[...]
EN The paper consider the distribution of numerical problems (electromagnetic and optimization), carried out for electrical systems using multicore processors. Shortening of the calculations time for this type of systems is possible through the use of personal computers with multi-com and multi-thread [...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 12 221--224
PL W pracy zajęto się praktycznym wykorzystaniem magazynów energii w zastosowaniach do samochodów elektrycznych, jak również systemów zasilania gwarantowanego UPS. Przeprowadzono analizy doboru magazynów energii głównie z uwagi na ich gęstości mocy oraz gęstości energii dla uzyskania określonych celów [...]
EN In this paper the practical application of energy storages use for electric cars, as well as uninterruptible power supply UPS was presented. The selection of energy storage was analysed mainly in view of their power density and energy density in order to obtain certain utility objectives.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last