Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic torque
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper deals with the problem of surface-integral representation of electromagnetic force/torque for magnetically anisotropic region. It is pointed out that in some anisotropic regions a component of electromagnetic force/torque appears - the so-called anisotropy component. The total electromagne[...]
2
100%
Archives of Electrical Engineering
PL Praca dotyczy problemu obliczania momentu elektromagnetycznego w maszynach elektrycznych o anizotropowym wirniku. Moment elektromagnetyczny obliczono dla kilku przypadków występującej anizotropii wirnika. Określono składnik momentu sił, który pojawia się gdy macierz współczynników reluktywności magn[...]
EN The paper deals with the problem of calculating the electromagnetic torque in electrical machines with anisotropic rotor. The electromagnetic torques for machines exhibiting different kinds of magnetic anisotropy have been evaluated. A torque component which appears when the magnetic reluctivity coe[...]
3
100%
Archives of Electrical Engineering
2016 Vol. 65, nr 4 685--701
EN In the paper, the modified (compared to the classical asymmetric half-bridge) converter for a switched reluctance machine with an asymmetric rotor magnetic circuit was analysed. An analysis for two various structures of switched reluctance motors was conducted. The rotor shaping was used to obtain r[...]
4
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 56 41-47
EN The paper discuss the influence of inhomogeneous permanent magnet magnetization on the electromagnetic torque in brushless permanent magnet motor with two planes system of permanent magnets. The calculations have been performed using the 3D edge element method (EEM). Selected results of 3D electroma[...]
5
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 3 1001--1012
EN The present work is aimed at presenting the disturbance generated by a solar array drive assembly (SADA) driving a flexible system. Firstly, the vibration equation of SADA is obtained by simplifying and linearizing the electromagnetic torque. Secondly, the disturbance model of SADA driving a discret[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 186--189
PL Artykuł prezentuje numeryczną metodę modelowania i symulacji hybrydowego silnika krokowego. Pole elektromagnetyczne modelu rozwiązano metodą elementów skończonych natomiast równania obwodowe zostały sprzężone z równaniami polowymi w jeden globalny układ równań niesymetrycznych. Ruch mechaniczny roto[...]
EN This paper presents the method of modeling and numerical simulation of a hybrid stepper motor. The problem is solved by the electromagnetic field modeling, using the time-stepping finite element method. Circuit equations are coupled with field equations creating one global system of non-symmetric eq[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 191-196
PL Jednym z istotnych aspektów badawczych dotyczących silników elektrycznych jest poznanie ich charakterystyk rozruchowych momentu elektromagnetycznego zależnych od rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Znane są metody pomiaru momentu na wale silnika elektrycznego oraz metody pomiaru poprzez pomia[...]
EN One of the important aspects a piece of researches on electrical machines is recognises starting the electromagnetic torque characteristics. This characteristics depends on construction and material conditions. It's common knowledge that the electromagnetic torque can be measured by strain gauges on[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2011 z. 66 55-56
EN The paper presents the calculation results of switched reluctance motor (SRM) integral parameters. The analysis was performed using 2D and 3D finite element numerical models, implemented in FEMM and FLUX 3D software. Several computer simulations were carried out, to determine the static electromagn[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 246-251
PL W artykule przedstawiono budowę oraz zaprezentowano wybrane wyniki obliczeń projektowych bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi posiadającego dwustronny cylindryczny stojan z uzwojeniem typu Gramme oraz podwójny wirnik. Obliczenia wykonano metodą elementów krawędziowych. Dla silnika o określon[...]
EN A radial-flux twin-rotor brushless permanent magnet motor is presented. The slot-less cylindrical stator core has 3-phase Gramme’s type winding. A double-sided stator is placed between two cylindrical rotors with permanent magnets, which face the stator winding. To determine the electromagnetic torq[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 217-219
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania pola elektromagnetycznego w silniku z cylindrycznym uzwojeniem. Przeprowadzono symulację wybranego modelu silnika metodą elementów skończonych. Wyznaczono rozkład indukcji pola magnetycznego w obwodzie magnetycznym silnika przy różnym położeniu wirnika. Oblic[...]
EN The paper presents results of modeling the electromagnetic field for motor with cylindrical winding. Simulation of the chosen model of motor with the help of finite elements method was carried out. The distribution of the induction of magnetic field in magnetic circuit was determined at different po[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 11 118-120
PL Artykuł prezentuje wybrane rezultaty badań symulacyjnych obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, w których zastosowano kliny magnetyczne. W analizowanych strukturach zmieniano przenikalność magnetyczną klinów, a następnie wyznaczano moment elektromagnetyczny i zaczepowy. W t[...]
EN The paper presents chosen results of magnetic circuit in electrical machines with permanent magnets simulating research. In this circuit the magnetic wedges which close slots with windings have been provided. In analyzed structure of magnetic circuit first wedge's magnetic permeability have been cha[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 188 205-214
PL W artykule przedstawiono analizę teoretyczną, wyniki obliczeń numerycznych i pomiarów momentu synchronicznych silników o magnesach trwałych. Przeanalizowano wpływ zmiany konstrukcji rdzeni stojana i wirnika na rozwijany moment elektromagnetyczny i moment zaczepowy (cogging torque) - będący głównym ź[...]
EN The influence of the change in construction of stator and rotor cores on PMSM torque was investigated. Computations and measurements were made for two types of a stator. The first one was conventional with and without the skewed slots, while the second one consisted of two parts: an inner slotted pa[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 191 93-104
PL Artykuł przedstawia obliczenia analityczne sił i momentów sił dla przetwornika elektromechanicznego o symetrii liniowej, cylindrycznej i sferycznej z uwzględnieniem anizotropii środowiska. Analityczne rozwiązania równań pola elektromagnetycznego uzyskano korzystając z metody separacji zmiennych (czę[...]
EN The paper deals with the problem of electromagnetic force and torque analysis for linear, cylindrical and spherical electromechanical converters taking into account region anisotropy. The electromagnetic force and torque are determined analytically with the help of separation method for each problem[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 188 93-102
PL Przedstawiono model obliczeniowy 3-fazowego silnika klatkowego z uwzględnieniem wyższych harmonicznych przestrzennych przepływu. Model ten pozwala na analizę stanów nieustalonych silnika dla różnych stopni uproszczenia. Analizowano następujące metody pomiarowe momentu: tensometryczny przez pomiar ką[...]
EN The paper presents the analysis of different methods for determining the electromagnetic torque of the computational model of a 3-phase squirrel cage motor which takes into account higher harmonics of MMF. This model allows analysing the motor transient states for different degrees of its simplifica[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2007 Nr 23 27-32
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu skosu żłobków silnika asynchronicznego klatkowego na widmo momentu elektromagnetycznego. Opracowano obwodowy model silnika w osiach naturalnych. Do budowy modelu zastosowano metodę energetyczną Lagrange’a. Dokonano dyskretyzacji obwodu magnetycznego siln[...]
EN Research results of influence of the rotor slots’ skew on electromagnetic torque spectrum in a squirrel-cage motor Sg132M4-T4 are presented in the paper. For the research purposes a circuit oriented model in natural axes has been developed. In the model development the Lagrange’s energy method has b[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy zaprezentowano wyznaczanie parametrów składowych przejściowych momentu elektromagnetycznego dla silnika indukcyjnego klatkowego podczas stanu zwarcia dwufazowego przy warunkach znamionowego obciążenia. W artykule zaprezentowana została analiza momentu na podstawie analitycznego rozwiązania r[...]
EN The paper presents the determination of the parameters of transient components of electromagnetic torque for squirrel cage induction motor during two-phase short-circuit state at nominal load conditions. It presents an analysis of torque based on analytical solution of the equations of motion. The c[...]
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7b 235--238
PL W artykule zaprezentowano kuliste reluktancyjne połączenie napędowe o wielu stopniach swobody. Przeanalizowano właściwości bazując na magnetycznej segmentacji. Obliczono promieniową siłę i tangencjalny moment.
EN This paper presents a novel multi-degree-of-freedom spherical reluctance driving joint with magnetic levitation. The analysis of operation mechanism and the joint’s magnetic conduction of the gap are deduced by means of the way to magnetic segmentation. The relationship between electrical and mechan[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 1 86--88
PL W pracy zaprezentowano weryfikację eksperymentalną metody wyznaczania składowych przejściowych przebiegu momentu dla silnika klatkowego w stanie zwarcia dwufazowego. Stan zwarcia dwufazowego w maszynie asynchronicznej klatkowej występuje zazwyczaj w sytuacji uszkodzenia izolacji uzwojenia stojana pr[...]
EN The paper presents an experimental verification of the method for determining the transient components of torque for given squirrel cage motor at the two-phase short circuit condition. A two-phase short circuit in the machine usually occurs damage to the insulation of the stator winding by piercing [...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 332-335
PL W pracy zaprezentowano analizę momentu w stanach dynamicznych silników klatkowych przy zwarciu dwufazowym. Autorzy przeprowadzili modelowanie matematyczne maszyny indukcyjnej w oparciu o metodę zmiennych stanu dla podanego typu zwarcia uwzględniając zjawiska nasycania się obwodu magnetycznego. Model[...]
EN Paper presents an analysis of torque in the dynamic states during two-phase short-circuit of squirrel cage induction motors. Mathematical modeling of the induction machine based on the method of state variables was carried out for a given type of short circuit (having phenomenon saturation of the ma[...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia model silnika sferycznego i przykłady rozwiązań konstrukcyjnych opracowanych w kraju i zagranicą. Podano przykład zastosowania idei silnika sferycznego w konstrukcji pomp wodnych firmy Laing. W drugiej części artykułu zaprezentowano analityczną analizę pola elektromagnetycznego d[...]
EN The paper presents model and construction of the spherical motor. Analysis describes nowadays solutions for spherical motor construction. One of solution is water pump Laing Company. The electromagnetic field is evaluated analytically for the spherical induction motor with anisotropic rotor. Field d[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last