Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric power
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W pracy przedstawiono metodę identyfikacji mocy fazowych trójfazowych odbiorników wielkiej mocy z nieliniową i niejednoznaczną charakterystyką prądowo-napięciową takich jak piece łukowo-rezystancyjno-elektrodowe. W celu wyznaczenia napięcia na nieliniowej rezystancji łuku zastosowano rozkład ortogon[...]
EN In this paper a method for identifying phase powers in three-phase large power loads with nonlinear and ambiguous volt-ampere characteristics such as submerged-arc furnaces is presented. In order to determine the voltage on nonlinear arc resistance an orthogonal decomposition (as proposed by Fryze[...]
2
80%
Challenges of Modern Technology
EN This paper presents an analysis of the investment profitability of producing spin-cast pre-tensioned concrete electric power poles, used for the construction of overhead power lines of low and medium voltage. Decision-making criterion for an evaluation of profitability of investment in this case was[...]
3
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 228-238
PL Referat przybliża problematykę związaną z wprowadzaniem normy IEC 61850, dotyczącej protokołu komunikacyjnego przeznaczonego dla systemów sterowania i nadzoru (SSiN) stacji elektroenergetycznych. Ukazuje podstawowe założenia, celowość jej wdrożenia oraz wymagania, jakie stawia ona urządzeniom IED or[...]
EN In this paper issues connected with introduction of the IEC 61850 communication protocol for substation control and supervising system have been described. The paper shows purposefulness of implementations of the standard, as well as its main assumptions. It also shows requirements for intelligent e[...]
4
80%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 9 156-161
PL System Analiz Technicznych zapewnia wizualizację procesu technologicznego jednostek wytwórczych wchodzących w skład PKE SA i funkcjonowanie centralnego repozytorium danych w zakresie dostosowanym do potrzeb Centrum Zarządzania PKE SA i elektrowni wchodzących w skład spółki. SAT został zaprojektowany[...]
5
80%
Napędy i Sterowanie
PL Energia elektryczna produkowana w elektrowniach wodnych stanowi niewielką część łącznej produkcji w krajowym systemie elektroenergetycznym. Znaczenie tych elektrowni będzie wzrastać między innymi ze względów proekologicznych oraz dlatego, że produkują one energię elektryczną o parametrach zgodnych z[...]
EN In this article was shown the types and kinds of water turbines that are usually used in water stations. This essay presents technical specification of water power station and the results of it's electric power quality measurement. It was demonstrated if recorded measurements of electricity are in a[...]
6
80%
Elektro Info
2008 nr 6 45-52
7
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawione są wzajemne zależności mocy czynnych w relacji, gdy elementem pośredniczącym jest czwórnik bierny. Parametrem analizy zależności energetycznych jest współczynnik maksymalnej sprawności nm. Pokazano przykład zastosowania przedstawionego rozwiązania.
EN Mutual dependences of active power in relations are presented, where passive four-terminal network is used as an interposing element. Parameter of analysis of energetic dependences is coefficient of maximum efficiency nm. The example of application of presented solution is shown.
8
80%
Polish Maritime Research
1998 nr 1 23-29
EN Two versions of hallotron electric power meter elaborated in view of application in the integrated ship automation systems, are presented. The meter can be combined with the actually used or offered programmable controllers which are of a high importance for marine applications. The presented meter [...]
9
80%
Metrology and Measurement Systems
PL Z równań elektrodynamiki wynika, że występują tylko dwa zasadnicze procesy elektroenergetyczne: energia elektryczna może być rozpraszana oraz może być gromadzona w postaci pola elektrycznego i magnetycznego. Proces rozpraszania energii elektrycznej można opisać za pomocą mocy czynnej, której miarą m[...]
EN Generated electric power can either be dissipated or occur in the form of an electric field and a magnetic field. By replacing the voltage in the well-known equation for dissipated power (energy) with its derivative (a function orthogonal to the voltage) the average electric and magnetic field power[...]
10
80%
Computer Applications in Electrical Engineering
2012 Vol. 10 189--193
EN The paper presents a modern design of semi-underground transformer station of BST- PP 20/630 type. The station is designed to be supplied from medium-voltage distribution network. Maximum transformer power S = 630 kVA. The transformer is installed underground. The part situated above the ground may [...]
11
80%
Archives of Electrical Engineering
2019 Vol. 68, nr 2 279--293
EN An electric power steering system (EPS) is a new type of steering system developed after a mechanical hydraulic power system (MHPS) and electric-hydraulic power steering system (EHPS). In order to coordinate and solve the portability and sensitivity of the steering system optimally, taking an induct[...]
12
70%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 193--199
EN New chapter 4, added to Annex VI of MARPOL convention, put into effect regulations on the ships ‘energy efficiency. It makes mandatory since 1st January 2013 the so called Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships and the Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) for new and existing [...]
13
70%
Elektro Info
2009 nr 12 88-92
PL W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel postanowił przenieść linię produkcyjną zainstalowaną w jednym z państw Dalekiego Wschodu do Po[...]
14
70%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Na przykładzie elementarnego połączenia źródło - odbiorca w sieci AC zwraca się uwagę na zawodność istniejącego założenia kierunku rozpływu mocy.
EN Following an example of connection source - consumer the attention is paid on the uncertainty of intuitively assumed direction of power flow.
15
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 370-375
PL Osiągnięcie wysokiej sprawności przetwarzania energii elektrycznej, zwiększenie zakresu zastosowań oraz poprawa właściwości funkcjonalno-regulacyjnych stanowią zasadnicze cele prowadzonych badań w zakresie nowych rozwiązań układów energoelektronicznych. Celem referatu jest pokazanie możliwości rozsz[...]
EN The aims of the latest research on new power electronics topologies and systems are to obtain maximum efficiency to improve control properties and to extend the range of application. Authors propose new topologies of cascaded quasi-Z-source inverters to improve the range of operated voltages particu[...]
16
61%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 269-274
PL Na podstawie kryterium uniwersalności, zmienności oraz ważności zidentyfikowano wskaźniki, które dobrze charakteryzują jakość napięcia w wiejskich elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych i są możliwe do wyznaczenia na podstawie danych aktualnie zbieranych w spółkach dystrybucyjnych. W oparciu o[...]
EN The criterion of universality, variability and importance became a basis for the identification of indicators that characterise well the quality of voltage in rural power distribution networks and can be determined on the basis of data being collected in distribution companies. On the basis of selec[...]
17
61%
Elektro Info
2002 nr 9 24--29
PL W artykule przedstawiono stosowane obecnie urządzenia i metody rejetracji energii elektrycznej. Porówrnano wady i zalety poszczególnych rozwiązań ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę rejestratorów energii w sieci komputerowej.
18
61%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z szacowaniem zasobów energetycznych wiatru. Przedstawiono metodę bazującą na rozkładzie gęstości prawdopodobieństwa Weibulla oraz wykorzystującą analizę danych pomiarowych prędkości wiatru. Dokonano porównania wyników oraz odniesiono je do możliwości s[...]
EN The paper describes wind energy resources assessment issues. A method based on Weibull probability density distribution and a method using wind speed measurement data analysis are presented.
19
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Opisano wybrane zagadnienia związane z wpływem zakłóceń sieciowych na jakość zasilania odbiorców przemysłowych. Wskazano na istotną rolę sposobu zasilania. Przedstawiono kierunki przedsięwzięć mogących istotnie wpływać na poprawę niektórych parametrów użytkowanej energii elektrycznej.
EN Some problems connected with influence of linę disturbances on ąuality of power supplied to industry loads. The importance of type of power system is emphasized. Projects are presented which may essentially improve some parameters of used electric power.
20
61%
Elektro Info
2009 nr 12 26-32
PL Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej tych, którzy przyczyniają się do wyjaśniania właściwości energetycznych obwodów elektrycznych[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last