Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekstrakt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 181-186
PL Wykonano doświadczenie nad suszeniem soku buraczanego w przeciwprądowej laboratoryjnej suszarce rozpyłowej AVP ANHYDRO LAB1. Proces prowadzono przy temperaturze czynnika suszącego 140, 180, 220°C, przy zawartości suchej substancji w surowcu - 10, 20, 30%. Końcowa wilgotność suszu wynosiła 3-4%. Okre[...]
EN An experiment on beet juice drying was performed in a counter-current laboratory spray drier - AVP ANHYDRO LAB1. The process was carried out at drying medium temperature values: 140, 180, 220°C, and for dry matter content in the material: 10, 20, 30%. Final humidity of dried material was 3-4%. The r[...]
2
100%
Polish Journal of Ecology
EN The paper presents the results of a study on allelopathic effect of extracts from Stratiotes aloides on natural lake phytoplankton communities grown outdoor in 40 l containers under natural light conditions. The water and plants were taken from an oxbow lake in spring (when S. aloides plants were su[...]
3
100%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Three low coalified coal samples of Upper- Vistula Coal Basin (Poland) were object of geochemical analysis by pyrolitic, chromatographic and spectrographic methods. Coal extracts and low-temperature tars received in three temperatures: 390, 520 and 600°C in the presence of n-butanol-l vapour were se[...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 4 590-591
PL Przedyskutowano możliwości zastosowania ekstraktów z alg jako naturalnych biologicznie aktywnych komponentów nawozów, pasz i kosmetyków. Przedstawiono aktualny stan wiedzy oraz badania realizowane przez konsorcjum naukowe w ramach projektu EXTRALGAE.
EN A review, with 26 refs., of uses of algal exts. in food, fodder, plant growth stimulators and prodn. of cosmetics. State-of-the-art in EXTRALGAE project was also presented.
5
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Biorąc pod uwagę różne sposoby i warunki przechowywania wynikające z potrzeb konsumenta (przechowalnie i urządzenia chłodnicze wykorzystywane w gospodarstwie domowym), celem pracy było określenie jakości i trwałości marchwi przechowywanej w warunkach przemysłowych (przechowalnia) i w warunkach domow[...]
EN Taking into consideration different methods and conditions of storing resulting from the consumer's needs (storing and cooling devices used in a household) the objective of the work was to determine quality and endurance of carrot stored in industrial conditions (storage) and in home conditions (fri[...]
6
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 2 117-122
PL Do produkcji koncentratów soków owocowych powszechnie wykorzystuje się wyparki próżniowe prowadząc proces odparowania wody w temperaturach 50-70°C. Mimo stosowania tej techniki produkcji od lat badacze w niewielkim stopniu analizują zmiany jakościowe soku podczas procesu zagęszczania. Celem pracy by[...]
EN Vacuum evaporators are universally used for production of fruit juice concentrates. Water evaporation process is carried out at the temperature ranging from 50 to 70°C. In spite of using this production technique, for many years now the researchers have been analysing qualitative changes in juice du[...]
7
84%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 3 405-407
PL Przedstawiono warunki optymalizacji procesu wytwarzania ekstraktu z biomasy glonów na potrzeby przemysłu kosmetycznego. Proces optymalizacji omówiono w trzech obszarach: pozyskiwania biomasy ze środowiska naturalnego, ekstrakcji za pomocą ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych oraz wymogów formal[...]
EN A brief review, with 19 refs., of methods for processing algae biomass for cosmetic industry including biomass harvesting, extn. with supercrit. CO₂ and formal requirements.
8
84%
Przemysł Spożywczy
2014 T. 68, nr 5 12--14
PL Stosowanie substancji nadających lub przywracających barwę żywności istotnie wpływa na wygląd środków spożywczych i ich akceptację przez konsumentów. W związku z rozwojem trendu „czystych etykiet”, producenci dążą do zastępowania barwników będących substancjami dodatkowymi zwykłymi składnikami żywno[...]
EN The application of substances which add or restore colour in food significantly affects the proper appearance of foods and their acceptance by consumers. In connection with the development of the trend of „clean label”, food business operators seek to replace colours – food additives with food ingre[...]
9
84%
Przemysł Spożywczy
PL Wykorzystanie naturalnych barwników do barwienia żywności stało się rzeczywistością i dowiodło, że eliminacja składników znakowanych numerem E jest możliwa nawet w warunkach przemysłowych. Ze względu na prawidłowe znakowanie środków spożywczych ważne jest, w jakiej formie barwnik jest w nich zastoso[...]
EN The application of natural dyes for food colouring has become a reality and has proven that the elimination of E-labeled ingredients is possible even at the industrial scale. Due to the correct labeling of foodstuffs, it is important in what form the dye is used: food additive or colouring foodstuff[...]
10
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W latach 2006-2007 przeprowadzono doświadczenia polowe nad wpływem środków AlgaminoPlant i HumiPlant na marchew. Porównywano dwa systemy stosowania badanych środków. W pierwszym HumiPlant użyto bezpośrednio po siewie w dawce 30 L. ha-1 i po wschodach, w fazie 1-2 liści marchwi (0,5 L.ha-1), a nastę[...]
EN The aim of the 2 years (2006-2007) experiments carried out with carrots was to determine the influence of biostimulators from seaweed (AlgaminoPlant) and leonardite (HumiPlant) on growth and yield of the crops. Two systems of application were compared. In the first HumiPlant (30 Lźha-1) was used[...]
11
67%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 103-109
PL Celem pracy było określenie wpływu zawartości ekstraktu soku z buraków ćwikłowych na jego gęstość, lepkość dynamiczną, naprężenia ścinające oraz przebieg suszenia pojedynczych kropel soku. Na rotametrze rotacyjnym HAAKE RS-100 badano przebieg zmian lepkości dynamicznej soku z buraków ćwikłowych dla [...]
EN The purpose of the work was to determine the impact of garden beet juice extract content on its density, dynamic viscosity, shearing stresses, and drying progress for single juice drops. The researchers used rotary rotameter (HAAKE RS-100) to examine progress of changes in dynamic viscosity of garde[...]
12
67%
Autex Research Journal
2007 Vol. 7, no. 3 217--223
EN We investigated the cytotoxicity of reactive dyes and dyed fabrics using human keratinocyte HaCaT cells in vitro. The HaCaT cells were exposed to three monochlortriazinyl dyes: yellow, red and blue with different concentrations. The HaCaT cells were also exposed to water extracts of dyed fabrics. Af[...]
13
67%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2010 Vol. 17, nr 10 1361-1367
PL Odmiany śliwy 'Bluefre', 'Valor', 'Valjevka' i 'Elena' po zbiorze zostały rozsortowane w zależności od wybarwienia i jędrności na trzy grupy różniące się stadium dojrzałości. Po 4 tygodniach przechowywania w chłodni zwykłej w temperaturze 1 oC i 2 dniach dojrzewania w temperaturze 20 oC analizowano [...]
EN European plums ‘Bluefre’, ‘Valor’, ‘Valjevka’ and ‘Elena’ cvs. were harvested and graded according to colour and firmness, and on this basis divided into three maturity fractions. The fruits were analysed for mass loss, flesh firmness, total soluble solids (TSS), skin ground colour as well as incide[...]
14
67%
Autex Research Journal
2006 Vol. 6, no. 3 182--190
EN In this study, the toxicity of reactive dyes and dyed fabrics was investigated using spermatozoa cells in vitro. Boar semen was exposed to different concentrations of monochlorotriazinyl dyes: yellow, red and blue. The spermatozoa cells were also exposed to extracts of dyed fabrics. After 24 and 72 [...]
15
59%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2017 Vol. 62, nr 4 173--177
PL Dostępność ekologicznych soków owocowych na europejskim rynku rośnie. Zwiększa się również wachlarz połączeń różnych gatunków owoców, a także nieowocowych dodatków do soków, m.in. naparów ziołowych, które nie tylko nadają sokom nowe walory smakowe, ale też mogą zwiększać znacząco ich wartość prozdro[...]
EN The availability of organic fruit juices on the European market is increasing. There is also a growing range of combinations of various fruit species, as well as fruit juice supplements, such as e.g. herbal infusions, which not only enrich the juices in new flavors, but also can significantly increa[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last