Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 395
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  effectiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2007 nr 3 72-75
EN In effectively managed companies, the answer to the question of whether employees should be perceived as cost or as investment, is obvious. Investment should be made in human resources as this allows for reducing the cost of company's activities, increasing its effectiveness, efficiency, etc. A simi[...]
2
80%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 4 60-63
PL Kruszywa naturalne żwirowe oraz skały zwięzłe przerabiane na kruszywa naturalne łamane często zawierają znaczne ilości zanieczyszczeń gliniasto-ilastych. Zanieczyszczenia te muszą być usunięte w procesie produkcji, gdyż mają niekorzystny wpływ na jakość wyrobów, a ponadto utrudniają procesy kruszeni[...]
3
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL W niniejszej pracy pokazano efektywność regeneratora o nieruchomym wypełnieniu wyznaczaną na podstawie modelu teoretycznego z efektywnością określoną na podstawie pomiarów parametrów eksploatacyjnych regeneratorów pra- cujących w Hucie Szkła Biaglass w Białymstoku. Zakres pracy obejmuje charakterys[...]
EN In the present study showing the effectiveness of the regenerator with a stationary filling are based on a theoretical model of efficiency, determined on the basis of measurements of operating parameters of regenerators working in Biaglass glassworks in Białystok. The scope of work includes filling [...]
4
80%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedmiotem opracowania jest zbadanie skuteczności wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu rentgena. Pomieszczenie rentgena znajduje się na pierwszym piętrze szpitala w mieście powiatowym. Jest ono świeżo wyremontowane z nowoczesną, niedawno zakupioną aparaturą rentgenowską i z zainstalowaną nową in[...]
EN This study seeks to examine the effectiveness of mechanical ventilation systems in an X-ray room. The X-ray room is situated on the first floor of a hospital in a county town. The facilities have recently undergone thorough renovation and the room was equipped with a modern X-ray apparatus. Also, a[...]
5
80%
Journal of KONES
EN The article deals with an issue of complex systems operation efficiency, especially of the ones which are connected with transport. The operation of such systems aims at developing both passenger and load transportation in terms of safety, reliability, effectiveness and environment friendliness. The[...]
6
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2011 Vol. 17, No. 3 241--247
EN Whether anti-vibration gloves are effective in protecting against vibrations depends not only on the materials they are made of, but also on the parameters of the source of vibration. Depending on those parameters, the effectiveness of the same means of protection may be radically different. This ar[...]
7
80%
Journal of Polish CIMAC
EN This paper analyses selected aspects of effectiveness and reliability of one of the supply chain links, i.e. an automated high bay racking system (a stacker crane). The primary purpose of the research was to determine and analyse reliability indicators as well as to assess and analyse characteristic[...]
8
80%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 331--344
EN Range-based measuring sub-systems have been presented in the paper. Integration of these subsystems provides capabilities to assess effectiveness of air weapons used in the air force’s practice ground.
9
80%
Problemy Jakości
EN The effectiveness ofthe organization is a measure of effidency and innovation. According to P. Drucker effectiveness is a key element of development of an indwidual and the organization. It serves the purpose of self-realization and mastering skills of the modern society to survive. It is also regar[...]
10
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 231-239
PL Ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej powinna polegać na odprowadzeniu do wód lub gleby ścieków o ładunkach zanieczyszczeń dopuszczalnych z punktu widzenia zachowania w środowisku zdolności do samooczyszczenia [1, 13]. Procesy samooczyszczenia są bowiem skutecznym a zarazem najtań[...]
EN The objective of the presented paper was the analysis of the technical effectiveness of municipal wastewater treatment plants shown on the example of three selected objects (A, B and C) localized in Wielkopolska and differentiated regarding the technological aspect. The wastewater treatment effect[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 42 55-67
PL W artykule omówiono czynniki, które należy uwzględnić, aby tworzony w każdej firmie system szkolenia pracowników był efektywny. Wiedza ta wydaje się szczególnie ważna z uwagi na istotną rolę pracowników w realizacji strategii przedsiębiorstwa i jej dostosowanie do zmiennych warunków otoczenia. Wiele[...]
EN This article contains basic and universal compilation of data about factors should be taken into consideration in each company during creation of effective training system. Because of employees' crucial role in fulfilling company's strategy and adjusting this strategy to all-time changing company en[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1261-1270
PL Punktem wyjścia w podjętych w artykule rozważaniach uczyniono próbę rozpoznania pojęcia efektywność w odwołaniu do literatury przedmiotu z zakresu nauk o zarządzaniu. Następnie przeprowadzono analizę zakresu pojęciowego tego zjawiska w odniesieniu do specyfiki i charakteru procesu komunikowania się.[...]
EN The first part of article attemps of describe the nature of effectiveness. Morever, attention is paid to effectiveness of personal communication. The core of article aims at kind and characeristics. the main part of article is focused on different kind of factors that determinate effectiveness of co[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2001 Nr 39 191-201
EN In the terms of market economy the effectiveness of the invested capitals in a short and long term is the subject of the great importance. Thus there is a need for appropriate measurement and furthermore analysis. The paper is focused on the presentation of the issues connected with the measurement [...]
14
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1999 nr 2 2-5
15
80%
Polish Journal of Management Studies
2015 Vol. 12, No. 2 130--138
PL Na przełomie kilku ostatnich lat, internet stał się jednym z głównych kanałów komunikacji marketingowej. Reklama internetowa zagościła już na stałe w kampaniach reklamowych zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników oceny skuteczności reklam realizow[...]
EN Over a span of the recent years the internet has become one of the main channels of marketing communication. Online advertising is ever-present in advertising campaigns of both large and small companies. The main goal of this article is to present the results of assessment of online advertising effe[...]
16
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The paper deals with effectiveness of particle size separation. The investigations of limestone screening were run on a laboratory scale using a rolling screen. Batch tests were run for various batch outputs as well as different angles of deviation of motovibrators. Quantitative and qualitative effe[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2013 nr 33 45--55
EN The paper deals with the process of shaping the operational effectiveness of military aircraft under some specific circumstances, i.e. while flying on missions. The term ‘effectiveness’ has been assumed to mean the probability of accomplishing an air mission by one of the aeronautical system’s compo[...]
18
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
2016 Vol. 10, nr 32 217--223
EN The cellular extrusion is a method for manufacturing profiles, bars, low density cellular coatings and other cellular products that have no hollow cavities on the surface and show minimal processing shrinkage, while their properties are similar to those of products produced by conventional extrusion[...]
19
80%
Problemy Jakości
EN The essence of effectiveness that applies in quality management system is described in the article. The attention was paid to difference between effectiveness" and efficiency". The role of quality policy, quality objective and above that their measurability in effectiveness assessment of quality man[...]
20
80%
Logistics and Transport
EN This paper includes a definition of the indicator of the effectiveness of spatial trade on the macro scale. The degree of efficiency of a given sector, for example transportation, is determined by the relation of production and its cost. This relationship can be evaluated by various models of spatia[...]
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last