Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 841
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 9 66-69
2
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Tradycyjnym miejscem letniego wypoczynku Polaków są plaże Półwyspu Helskiego. Niestety dojazd z Trójmiasta do nich w sezonie letnim wydłuża się nawet do 4 godz. samochodem. Dlatego w 2006 r. władze samorządowe doprowadziły do uruchomienia tzw. "tramwaju wodnego". Tramwaje wodne funkcjonowały w ramac[...]
EN The traditional place of Polish summer holiday are beaches in the Hel Peninsula. Unfortunately travel to Hel Peninsula by road transport during summer holiday costs up to 4 hours. This is why the local government realized the new conception, named "water tram" in summer 2006. It's a pity, but it was[...]
3
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
1998 R. 6, nr 1 129-140
PL Wychodząc z wcześniej przeprowadzonej analizy struktury bilansu cieplnego oraz struktury strat ciepła przez przegrody budowlane wybranej chlewni przedstawiono propozycje zmian, mające na celu poprawę warunków środowiskowych. Rozważono możliwości dokonania zmian budowlanych, technologicznych oraz zas[...]
EN On an example of small piggery building localized in Lublin province the effectiveness of different ways of improving environmental conditions were analysed. It was found that increasing the livestock density at simultaneous improving heat insolution properties up to the level provided by designing [...]
4
80%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 4 60-63
PL Kruszywa naturalne żwirowe oraz skały zwięzłe przerabiane na kruszywa naturalne łamane często zawierają znaczne ilości zanieczyszczeń gliniasto-ilastych. Zanieczyszczenia te muszą być usunięte w procesie produkcji, gdyż mają niekorzystny wpływ na jakość wyrobów, a ponadto utrudniają procesy kruszeni[...]
5
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL W niniejszej pracy pokazano efektywność regeneratora o nieruchomym wypełnieniu wyznaczaną na podstawie modelu teoretycznego z efektywnością określoną na podstawie pomiarów parametrów eksploatacyjnych regeneratorów pra- cujących w Hucie Szkła Biaglass w Białymstoku. Zakres pracy obejmuje charakterys[...]
EN In the present study showing the effectiveness of the regenerator with a stationary filling are based on a theoretical model of efficiency, determined on the basis of measurements of operating parameters of regenerators working in Biaglass glassworks in Białystok. The scope of work includes filling [...]
6
80%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 1 (46) 43-49
PL Oczyszczalnia ścieków ma chronić wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem. Układ technologiczny oczyszczalni ma zapewnić suwanie zanieczyszczeń organicznych oraz związków biogennych: azotu i fosforu. Problemy oczyszczania małych ilości ścieków przedstawiono na przykładzie oczyszczalni gminnej.
EN The sewage treatment plant has to protect surface waters before the pollutions. The technological course of the sewage treatment plant has to remove an effacement of organic pollutions and nitrogen and the phosphorus. Connected problems with the cleaning of small quantities of sewage one represented[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The efficient ventilation of calorific intensity rooms with equipment on different levels is zonal ventilation. The parameters of air in calorific intensity rooms in constrained conditions depend not only on convective plumes but also on a kind and parameters of inlet air jets. If inlet jets fade be[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In this article the analysis of existing types of ventilating umbrellas and results of experimental researches of ventilating umbrella with airlimiter and cylindrical board are presented. Ventilating umbrella sucking zone increasing at airlimiter presence is marked.
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In paper the merits and demerits of drop sewer manhole with the helical coil pipe are analysed. The new fulfilment of the helical coil pipe for intensive reduction of flow velocity of a waste liquid is offered.
10
80%
Problemy Jakości
EN The effectiveness ofthe organization is a measure of effidency and innovation. According to P. Drucker effectiveness is a key element of development of an indwidual and the organization. It serves the purpose of self-realization and mastering skills of the modern society to survive. It is also regar[...]
11
80%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2009 Nr 2 12-22
PL Autor artykułu podjął próbę oceny obecnej efektywności wykorzystania energii elektrycznej w odniesieniu do PKB w Polsce w porównaniu z krajami starej Unii Europejskiej (UE-15) oraz wskazania elementów mających kluczowe znaczenie dla większej poprawy wykorzystania energii elektrycznej w Polsce. W tym[...]
EN The article describes challenges facing energy policy of Poland and possible methods of improving energy efficiency till 2030. The current energy efficiency in Poland with relation to GNP is compared to similar indices in EU-15 countries (based on official Eurostat and GUS statistics) and key factor[...]
12
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN This paper presents experimental analysis of various adsorbent and adsórbate pairs for refrigeration systems. The most proper adsorption theory for analyzed working pairs is presented. This article shows adsorption isotherms for activated carbon, silica gel and zeolite with methanol. Correlations re[...]
13
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 11 60-61
14
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 231-239
PL Ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej powinna polegać na odprowadzeniu do wód lub gleby ścieków o ładunkach zanieczyszczeń dopuszczalnych z punktu widzenia zachowania w środowisku zdolności do samooczyszczenia [1, 13]. Procesy samooczyszczenia są bowiem skutecznym a zarazem najtań[...]
EN The objective of the presented paper was the analysis of the technical effectiveness of municipal wastewater treatment plants shown on the example of three selected objects (A, B and C) localized in Wielkopolska and differentiated regarding the technological aspect. The wastewater treatment effect[...]
15
80%
Spektrum
2008 nr 9 XII-XVII
PL Pojazdy elektryczne nie emitują spalin i hałasu. Efektywność silników elektrycznych i rozwój nowoczesnych magazynów energii sprawiają, że pojazdy elektryczne stanowią techniczną i ekonomiczną alternatywę dla pojazdów tradycyjnych. W artykule przedstawiono ogólne perspektywy rozwoju pojazdów elektryc[...]
EN Electric vehicles do not emit exhaust gases nor noise. Efficiency of electric motors and development of modern energy stores make electric vehicles to be a technical and economic alternative to traditional vehicles. Presented are general perspectives concerning development of electric vehicles, comp[...]
16
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 10 56-57
17
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 9 18-21
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 42 55-67
PL W artykule omówiono czynniki, które należy uwzględnić, aby tworzony w każdej firmie system szkolenia pracowników był efektywny. Wiedza ta wydaje się szczególnie ważna z uwagi na istotną rolę pracowników w realizacji strategii przedsiębiorstwa i jej dostosowanie do zmiennych warunków otoczenia. Wiele[...]
EN This article contains basic and universal compilation of data about factors should be taken into consideration in each company during creation of effective training system. Because of employees' crucial role in fulfilling company's strategy and adjusting this strategy to all-time changing company en[...]
19
80%
Drogownictwo
2001 nr 2 58-62
PL Rozważany jest laboratoryjny model nasypu drogowego o pionowej ścianie, wykonanego z gruntu zbrojonego według klasycznej technologii H. Vidala [1-5]. Tego rodzaju obiekty są dość powszechnie stosowane w świecie od ponad 30 lat, zwłaszcza w specyficznych przypadkach, np. odbudowy lub rekonstrukcji us[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1261-1270
PL Punktem wyjścia w podjętych w artykule rozważaniach uczyniono próbę rozpoznania pojęcia efektywność w odwołaniu do literatury przedmiotu z zakresu nauk o zarządzaniu. Następnie przeprowadzono analizę zakresu pojęciowego tego zjawiska w odniesieniu do specyfiki i charakteru procesu komunikowania się.[...]
EN The first part of article attemps of describe the nature of effectiveness. Morever, attention is paid to effectiveness of personal communication. The core of article aims at kind and characeristics. the main part of article is focused on different kind of factors that determinate effectiveness of co[...]
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last