Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 289
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
1998 nr 3 20-22
PL Przedstawiono różne pojmowanie terminu efektywność w aspekcie ogólnym oraz w odniesieniu do energetyki. Zwrócono szczególną uwagę na efektywność energetyczną i ekonomiczną. Zaproponowano dokonywanie oceny funkcjonowania firmy energetycznej w warunkach rynkowych za pomocą obydwu tych efektywności.
EN In the paper various meanings of efficiensy in general sense and with regard to energetics are presented. Energetistic and economic effectiveness is particularly emphasised. Forming judgemend of how good an energetistic company is in the free market using both kinds of effectiveness is suggested.
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 15 147-153
PL Z analizy mikroekonomicznej efektywności modernizacji trzech badanych oczyszczalni ścieków miejskich wynika, że bez silnej dotacji z budżetu miasta i z krajowych lub/i zagranicznych funduszy ekologicznych inwestycja taka jest niewykonalna, bo wymagałaby nieakceptowanych społecznie wielkości podwyżek[...]
EN Economic and financial analysis of three investigated sewage treatment plants has shown that without strong subsidies from the town budgets or the domestic and/or foreign ecological funds the modernisation is financially infeasible, since it requires high increments in the water and sewage fees paye[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 205--214
PL [...] Celem artykułu jest prezentacja przemian w traktowaniu i interpretowaniu efektywności ekonomicznej przez przedsiębiorstwa (głównie operatorów) publicznego transportu zbiorowego w warunkach wyznaczonych nowymi regulacjami prawnymi. Na tym tle powstaje możliwość wskazania powstających ograniczeń[...]
EN New rules of organisation and functioning of public transport, which are a specification of the European law on provision of public passenger transport services, have become effective on March 3rd, 2011 setting new regulating conditions of enterprises economic effectiveness. Due to the competence di[...]
4
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 5 76, 78--80
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opisano możliwość wykorzystania wyrobisk likwidowanych kopalni węgla kamiennego jako dolnych zbiorników elektrowni szczytowo-pompowych. Przeprowadzono analizę wpływu pojemności zbiorników oraz wpływu głębokości ich usytuowania na efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia.
EN The possibilities of applying the heading of liquidate coal mines as the low reservoirs in peak-pumps hydroelectric power stations has been presented. The influence of reservoir capacity and its location depth on the economical efficiency has been analysed.
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono analizę wymagań izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Brano pod uwagę 41 typów ścian o różnej konstrukcji i wykonanych z różnych materiałów. Wyznaczono dla nich optymalną, ekonomicznie uzasadnioną grubość warstwy izolacji i współczynnik przenika[...]
EN The analysis of heat insulation's requirements of outside walls in buildings is presented in this report. forty-one walls of diversifield construction and of different materials were analysed. Economic optimums of insulation layer's as well as overall heat-transfer coefficient were calculated for me[...]
7
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 3 26-29
8
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 2 20-23
9
80%
Nowoczesne Gazownictwo
2003 nr 2 5-12
PL Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie oceny efektywności ekonomicznej modernizacji ciepłowni miejskiej przy zastosowaniu gazowych źródeł ciepła. W artykule wykorzystano wyniki analizy przeprowadzonej w 2002 dla miasta położonego w zachodniej Polsce.
10
80%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 42-44
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono algorytm oceny efektywności przedsięwzięcia automatyzacji procesów technologicznych, w którym wykorzystano statyczne i dynamiczne metody rachunku ekonomicznego. Do uproszczonych statystycznych metod opłacalności projektów rozwojowo-modernizacyjnych, dla których dokonano prezentacji zal[...]
EN Efficiency estimation algorithm of undertaking technological process automatization, using static and dynamic methods of economic calculation is further presented. Methods of comparison: costs, profit and payback period are numbered in simplified static profitability methods of development and moder[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono dwie podstawowe grupy oceny projektów inwestycyjnych - metody niedyskontowe i metody dyskontowe. Dla różnych metod podano zależności służące do oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego. Określono również kiedy przedsięwzięcie inwestycyjne będzie ekonomicznie uzasadnione. Z powodu dużej ilości w[...]
EN Two basie groups of investment project evaluation are presented - the non-discount and discount one. Formuła are given for both groups used for evaluation of the irwestment projects. Rules are given that make it possible to state when an investment project is economically justified. Due to the signi[...]
13
80%
Rynek Energii
2004 nr 3 19-24
PL W referacie przedstawiono analizę efektywności ekonomicznej elektrociepłowni gazowych i gazowo-parowych małej i średniej mocy, opalanych gazem ziemnym. Analizowano układy technologiczne elektrociepłowni gazowych: a) z silnikiem gazowym i b) z turbina gazową oraz elektrociepłowni gazowo-parowych: a) [...]
EN The paper presents an analysis of cost effectiveness of gas and gas-steam combined heat and power (CHP) plants of small and medium capacity fired by natural gas. The following technological systems of CHP plants have been analyzed: gas plants with a) gas engine, and b) gas turbine as well as combin[...]
14
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 2 43-44
PL Analiza efektywności inwestycji powinna być dokonywana na podstawie porównania korzyści i kosztów wynikających z realizacji projektu. W artykule podano przykłady analizy opłacalności termomodernizacji przy standardowym liczeniu kosztów przy pominięciu kosztów naprawy.
15
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 31 127-136
PL Przedstawiono propozycje definiowania charakterystyk pojazdów trakcyjnych i wskaźników liczonych na podstawie symulacji przejazdów pociągów, w celu umożliwienia określania jakości przejazdu, niezbędnej do wyznaczania kosztów użytkowania. Przykładowe eksperymenty symulacyjne wykonano dla pociągów na [...]
EN Suggestion of some locomotives performance characteristics and coefficients definitions based on results of run simulation is presented. The characteristics could be used to running quality evaluation and exploitation cost estimation.R
16
80%
Rynek Energii
1999 nr 5 23-29
PL Rozważano różne warianty pokrycia zapotrzebowania na ciepło rejonu znajdującego się na obrzeżach dużej agromeracji miejskiej, ze szczeg€lnym uwzględnieniem obiektów gospodarki skojarzonej. Porównano dwa zasadnicze rozwiązania: przyłączenie rejonu do istniejącego systemu ciepłowniczego z budową układ[...]
EN Different variants of the heat demand covering in the surrouding regions of the large agglomeration are take into account where decentralized small CHP plants with the small gas turbine have been considered. Two basic solutions: attachment of the region to the existing distric heating system and ins[...]
17
80%
Rynek Energii
1998 nr 6 24-28
PL Przedstawiono nowe uregulowania prawne, zakres analiz ekonomicznych oraz wpływ założeń do obliczeń na wyniki oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć energooszczędnych
EN The new law regulation, effectiveness analyses range and influence of assumptions for calculations on results of reducing energy consumption investments effectiveness evaluation are described in the paper
18
80%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 6 209-213
PL Proces doskonalenia mechanizmów ekonomicznych w ochronie środowiska koncentruje się na dwóch zagadnieniach: - opracowaniu nowych mechanizmów odpowiadających wymogom UE, - dążeniu, aby proponowane mechanizmy spełniały kryteria efektywności ekonomicznej, a w szczególności finansowej. Artykuł omawia: [...]
EN The process of improving the economical mechanisms in environmental protection is focused on two issues: - introducing new mechanisms corresponding with EU requirements, - aiming at economical and, especially, financial efficiency of proposed mechanisms. The article describes: - different kinds of [...]
19
80%
Archiwum Energetyki
PL Praca stanowi opis syntetycznego podejścia do zagadnienia badania efektywności ekonomicznej lokalnych elektrociepłowni przemysłowych w warunkach rynkowych, proponując odpowiednią do nowych uwarunkowań gospodarczych modyfikację stosowanego w dotychczasowych badaniach kryterium opłacalności gospodarki[...]
EN The paper presents a new approach to the economic effectiveness analysis of industrial cogeneration plants operating on the local energy market. A new criterion of effectiveness estimation in the market economy is introduced using a mixed-integer optimisation model of the industrial cogeneration pla[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 37 27-34
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy restrukturyzacji linii kolejowych oraz metodę analitycznych obliczeń, umożliwiającą oszacowanie kosztów ewentualnej restrukturyzacji. Metoda dyskontowa UNIDO zalecana do rozwiązywania tego typu problemów przez Bank Światowy wymaga prawidłowej oceny wydatków [...]
EN The paper presents selected problems of railway lines restructuring together with the method of analytical calculation allowing the estimation of the cost of the possible restructuring. The UNIDO Discount method, recommended by the World Bank for solving this type of problems, requires a correct ass[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last