Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic effectiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 205--214
PL [...] Celem artykułu jest prezentacja przemian w traktowaniu i interpretowaniu efektywności ekonomicznej przez przedsiębiorstwa (głównie operatorów) publicznego transportu zbiorowego w warunkach wyznaczonych nowymi regulacjami prawnymi. Na tym tle powstaje możliwość wskazania powstających ograniczeń[...]
EN New rules of organisation and functioning of public transport, which are a specification of the European law on provision of public passenger transport services, have become effective on March 3rd, 2011 setting new regulating conditions of enterprises economic effectiveness. Due to the competence di[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 161-168
PL W artykule przedstawiono wybrane elementy procesu projektowania samolotu bezzałogowego na przykładzie PW-114 przeznaczonego do lotów patrolowych na dużych wysokościach. Jako funkcję celu przyjęto koszt, niezawodność i wielozadaniowość.
EN Selected design activity undertaken within the CAPECON project and devoted to development of HALE UAV being proposed for long endurance flights, has been presented. The main goal in this design process are economic effectiveness, safety and a universal, multirole electronic buys, well prepared for v[...]
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Kolejowe inwestycje infrastrukturalne zazwyczaj wykazują efektywność ekonomiczną, przy jednoczesnym braku efektywności finansowej. Wpływ na wielość wskaźników efektywności ekonomicznej mają stosunkowo duże, w porównaniu z innymi gałęziami transportu, korzyści zewnętrzne kolei, jej "przyjazny" dla śr[...]
4
88%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 3 19-23
EN Installation's elements and way of working. Demand for Iower quality water. Selecting installation for precipitation water use. Calculation algorithm for installation functioning model in installations that use precipitation waters in sanitary systems. Cost of some of the installation's elements too[...]
5
88%
Transport Problems
PL W artykule opisano wyniki analizy statystycznej wybranych parametrów eksploatacyjnych populacji pojazdów należących do lubelskiego centrum logistycznego Poczty Polskiej. Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych zebranych w 2009 r.
EN This paper presents results of the statistical analysis of the operating parameters of a vehicle population, which was operated by the Polish Mail delivery office in Lublin. The calculations were based on data from service in 2009.
6
88%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 4 65--76
PL W pracy jest przedstawiona analiza efektywności ekonomicznej technologii wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych, elektrociepłowniach dużej i średniej mocy oraz elektrowniach i elektrociepłowniach małej mocy (źródłach rozproszonych). Do analizy wybrano 18 technologii wytwórczych[...]
EN This paper presents an analysis of the economic effectiveness of electricity generation tech¬nologies in system power plants, both large and medium scale, combined heat and power (CHP) plants, and small scale power plants and CHP plants (distributed sources). For analysis, the following 18 generatio[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Analizowano zasadność stosowania systemu do monitorowania i zarządzania stadem krów w świetle wskaźników ekonomicznych, charakteryzujących celowość ich stosowania. Wykazano wysokie walory użytkowe i funkcjonalne analizowanych systemów, co przełożyło się na zdecydowany wzrost wydajności mlecznej krów[...]
EN The analysis concerned the justness of using a system for monitoring and managing a herd of cows in the light of economic indices determining its advisability. High usable and functional values of the analyzed systems have been found, which resulted in a significant increase in cow milk yield, impro[...]
8
75%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Na podstawie opracowań dotyczących modernizacji gospodarki cieplnej w miastach średniej wielkości (od 16 do 65 tysięcy mieszkańców) przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną oraz ekologiczną możliwych do zrealizowania przedsięwzięć modernizacyjnych. Opracowania audytorskie dotyczyły głównie loka[...]
EN On the basis of audit surveys concerning modernization of heating systems in middle-sized towns (of 16 to 65 thousand inhabitants), a technical-economic analysis as well as an ecological analysis of feasible investment projects were performed. The audit surveys concentrated mainly on 152 local low-t[...]
9
75%
Rynek Energii
2007 nr 6 17-21
PL W referacie została przedstawiona analiza przewidywanej efektywności ekonomicznej skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej ciepła w elektrociepłowniach opalanych gazem ziemnym, po wprowadzeniu świadectw pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji. Analizę wykonano dla trzech typów elektrociepłowni[...]
EN The paper presents an analysis of economic effectiveness of electricity and heat cogeneration in the following natural gas fired cogeneration units: gas-steam cogeneration block with extraction-condensing steam turbine, cogeneration block with simple cycle gas turbine and cogeneration block with co[...]
10
75%
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń
PL Przedstawiono wzajemne związki między kosztami operacji, a jakością narzędzia, wyrażoną takimi jego właściwościami, jak możliwości skrawne, czas wymiany ostrza, powtarzalność położeń naroża po regeneracji, a także jego cena. Oceniono zakresy opłacalności stosowania narzędzi droższych, ale lepszych j[...]
EN Relationship are presented betwwen costs of a machining operation and tool quality as characterized by such properties as cutting ability, edge indexing time, repeatability if flank position following reconditionning and tool cost. Economic viability areas were established for the use of more expens[...]
11
75%
Problemy Ekologii
2006 R. 10, nr 5 247-252
PL Artykuł zajmuje się oszacowaniem efektywności ekonomicznej, przewidzianych Polityką Ekologiczną Państwa działań związanych z gospodarką wodną, gospodarką ściekową i ochroną wód. Dokonano przeglądu dostępnych oszacowań kosztów i korzyści wraz z oceną ich wiarygodności. Przedstawione zostały wyniki ob[...]
EN The article deals with valuing of expected economic efficiency of the National Ecological Policy in the area of water resources management. It reviews the available valuations of related costs and benefits along with the estimates of their credibility. Results of the analysis are presented, trying t[...]
12
75%
Rynek Energii
2002 nr 6 42-47
PL Przedstawiono zagadnienia oszczędzania energii, ocenę efektywności przedsięwzięć zmniejszających jej zużycie oraz sposoby premiowania ich realizacji. Opisano algorytm postępowania inwestrów przy ocenie wpływu premiowania na efektywność ekonomiczną realizacji przedsięwzięcia energooszczędnego. Zamies[...]
EN Influance of subventing investments concerning of reducting energy consumption of effectiveness their realisation are described in this paper. Special attention is fixed on investmet structure algoritm where energy reducing consumption premium is granted and not granted. In conslusion calculating e[...]
13
75%
Rynek Energii
2003 nr 3 23-30
PL W artykule omówiono wpływ rozwiązań technicznych i organizacyjnych na konkurencjność miejskich systemów ciepłowniczych. Zwrócono uwagę na konieczność realizacji strategii zrównoważonego rozwoju rynku energii w tym rynku ciepła. Powołano się w tym zakresie na doświadczenia krajów Unii Europejskiej. P[...]
EN The paper presents organizational and technical aspects that influence competitiveness of municipal discrict heating systems. A need of sustainable development of local energy markets including a heat market has been identified as one of most important issues. An experience of the European Union cou[...]
14
75%
Transport Samochodowy
2008 z. 4 31--47
PL Zmiany w organizacji systemu transportowego, takie jak budowa centrum logistycznego, niosą ze sobą niepewność związaną z ryzykiem niepowodzenia inwestycji. Jednym z pierwszych etapów tworzenia centrum logistycznego jest przeprowadzenie dokładnej analizy ekonomicznej. Analiza lokalizacyjna, organizac[...]
EN Changes in the organization of the transport system, such as building a logistic center, bring uncertainties connected with the risk of investment failure. One of the first steps of creating such a center is carrying out a thorough economic analysis. Localization and organizational analysis and then[...]
15
75%
Rynek Energii
2014 Nr 4 59--65
PL Ze względu na złożoność i dużą liczbę potencjalnych obszarów występowania niekonwencjonalnego gazu ziemnego ważne jest opracowanie i stosowanie właściwej metody, pozwalającej na ocenę projektu wydobywczego. Doświadczenia wskazują, iż konwencjonalne metody i wskaźniki, oparte na podejściu determinist[...]
EN Due to the complexity and the large number of potential areas where unconventional natural gas can be produced, it is important to develop and use appropriate methods for the evaluation of such investment projects. Experience shows that the conventional methods and indicators based on deterministic [...]
16
75%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 1 17--23
PL W artykule opisano nowatorski układ pomiarowo-rozliczeniowy gazu z odmetanowania kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA zaprojektowany i zbudowany przez Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK" Sp. z o.o. Opisano zastosowane urządzenia oraz doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji. Dokonano oceny pracy[...]
EN The paper describes a novel system of metering and accounting of gas captured by the methane drainage system of the mines of Jastrzębie Coal Company SA. designed and constructed by the Department of Mines Degasification Ltd Co. It describes the applied equipment and the experience from the up-to - d[...]
17
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 770--782
EN The objective of the article is to evaluate two methods used for assessing the economic efficiency of investments in water supply and sewerage systems investment projects. The assessment methods discussed are cost-benefits analysis and cost-effectiveness analysis. Simple and developed indices are us[...]
18
75%
Architecture Civil Engineering Environment
2017 Vol. 10, no. 4 123--131
PL Granulowany węgiel aktywny (GWA) jest stosowany do usuwania nadmiernej ilości organicznych zanieczyszczeń powodujących niepożądany smak, zapach lub barwę wody oraz mikrozanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne. Jednak sorpcja jest jednym z najdroższych procesów jed[...]
EN Granular activated carbon (GAC) is used for removing an excessive amount of organic contaminants causing undesirable taste, odour or colour of water, and refractive micropollutants, such as heavy metals or toxic organic compounds. However, adsorption is one of the most expensive unit processes used [...]
19
75%
Journal of Power of Technologies
2013 Vol. 93, nr 5 323--329
EN The article presents an economic analysis of a supercritical combined heat and power plant integrated with a carbon dioxide chemical absorption unit. Authors describe first the thermodynamic performance boundaries that result from the integration with a carbon capture unit as a function of its heat[...]
20
75%
Rynek Energii
2005 nr 1 18-23
PL Artykuł omawia zagadnienie efektywnego gospodarowania energią w Polsce oraz Unii Europejskiej, ocenę efektywności przedsięwzięć zmniejszających zużycie energii, opisuje również algorytm postępowania inwestorów oraz możliwości przewidywania wpływu premiowania na efektywność ekonomiczną realizacji teg[...]
EN The question of effective energy management in Poland and European Union and influence of subventing investments concerning of reducing energy consumption on effectiveness their realisation are described in this paper. Special attention was paid to investment structure algorithm where energy reducin[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last