Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dostępność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 2 24--29
2
100%
Problemy Kolejnictwa
2019 Z. 182 55--69
PL Swobodne wejście z peronu do pociągów ogranicza luka – wolna przestrzeń pomiędzy krawędzią peronu i podłogą wagonu. W artykule przytoczono definicję luki podaną w normie, a także scharakteryzowano utrudnienia dla podróżnych spowodowane różnymi wysokościami peronów i zróżnicowanym położeniem podłogi [...]
3
100%
Problemy Kolejnictwa
2019 Z. 182 83--94
PL Tematyka podjęta w artykule dotyczy zagadnienia dostępności transportowej, ze względu na szczególne potrzeby osób dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności. Niepełnosprawność, związaną nierozerwalnie ze stanem zdrowia, przedstawiono liczbowo i udziałowo dla populacji Europy, świata i Polski, [...]
4
88%
Budownictwo i Prawo
2012 R. 15, nr 1 21--26
5
88%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 9 20--25
6
88%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 11 18--22
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Gwarancja staje się nową kategorią decydującą o komforcie korzystania z systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW). Artykuł stanowi kontynuację badań nad pojęciem gwarancji w branży wodociągowej. W pracy przedstawiono sposób wyznaczania gwarantowanego stopnia dostępności usług wodociągowych oraz[...]
EN The aim of his paper is to present the novel approach for risk assessmen t in combination with failure and consequence analysis as to evaluate the degree of availability of service of water infrastructure. In addition to this data, methodologies for calculating the guaranteed levels of the availabil[...]
8
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 19 193--200
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów dostępności określonej wartości błędu współrzędnych, wyznaczonych przy wykorzystaniu sieci ASG-EUPOS, uzyskane podczas pomiarów inwentaryzacyjnych testowego odcinka linii kolejowej. Pomiary z wykorzystaniem 4 odbiorników GNSS przeprowadzono w miesiącu lutym b[...]
EN The paper presents the research results of availability of defined coordinates error value, determined with the use of ASG-EUPOS network, during surveying measurements of a test railroad section. The experimental measurements with four sets of receivers GNSS were carried out on Kościerzyna-Kartuzy r[...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju miast wymaga wielu działań, w tym konieczności oszczędnego gospodarowania przestrzenią. Stąd w kształtowaniu formy przestrzennej miast niezbędny jest wzrost intensywności zabudowy istniejących obszarów zurbanizowanych, zachowanie i zwiększenie ilości przestrzeni ot[...]
EN Sustainable development of cities needs several activities, including necessity of economical spatial management. In shaping spatial form of contemporary cities it is necessary to: increase building intensity of urbanised areas, maintain and increase open spaces, organize the city space in proper wa[...]
10
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Podejście procesowe do ustalania jakości ma podstawowe znaczenie w pasażerskim transporcie zbiorowym. Wysoka jakość usługi przewozowej zależy od posiadanych zasobów: przede wszystkim zasobów wiedzy, procesów informatycznych i procesów przewozowych. W artykule przedstawiono zależności między zasobami[...]
EN The process approach for setting quality has significance in passenger public transport. The high quality of transport services depends on possessed resources: primarily knowledge resources, information processes and transport processes. The dependences among resources and processes, in system arran[...]
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Większość aktualnie produkowanych mobilnych i stacjonarnych urządzeń z ekranami dotykowymi, takich jak: automaty spożywcze, paczkomaty, elektroniczne rozkłady jazdy, nowoczesne lodówki, jest całkowicie niedostępna dla użytkowników niewidomych. Z kolei szeroka gama mobilnych urządzeń dotykowych, taki[...]
EN Most currently manufactured mobile and stationary touch devices, such as food vending, housings, electronic timetables, modern refrigerators, is completely inaccessible to blind users. In turn, a wide range of mobile touch devices, such as tablets and smartphones, is available only to a small extent[...]
12
75%
Drogownictwo
2014 nr 7-8 270--272
PL Artykuł niniejszy poświęcony jest problemowi dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych – miejscowego dostosowania wejścia na kładkę nad torami kolejowymi. Na przykładzie remontu fragmentu chodnika pokazuje proces wyboru wariantu lokalizacji pochylni łączącej chodnik i kła[...]
EN The article discusses the question of adapting public space to the needs of the disabled – adjustment of the entrance to a footbridge over the railway. Based on a case of repairing a section of a pavement it presents the process to select a location for a ramp connecting the pavement and the footbri[...]
13
75%
Logistyka
PL Wykluczenie społeczne ma wiele przyczyn i skutków, obejmuje także wiele obszarów życia społecznego. Jednym z nich jest ruch drogowy. Brak dostępu do szeregu miejsc i obiektów, zagrożenie bezpieczeństwa już dziś jest przyczyną radykalnego ograniczenia aktywności osób starszych. W Polsce jak dotąd nie[...]
EN Social exclusion has many causes and effects. It also encompases many areas of social live. One of them is road traffic. The inaccessibility of many places and services and lack of safety is a cause of radical limitations in activities of elderly people today. In Poland there are practically no solu[...]
14
75%
Journal of KONBiN
2013 No. 1 (25) 117--128
PL Metody niezawodnościowe są powszechnie stosowane w projektowaniu i produkcji. Takie techniki jak FMEA, Analiza Danych Życiowych Life Data Analysis (zwana też analizą Weibulla), Wzrost Niezawodności, Analiza i Symulacja Systemu oraz FRACAS reprezentują podstawę solidnego programu niezawodnościowego. [...]
EN Reliability methods are widely applied in design and manufacturing. Techniques such as FMEA, Life Data Analysis (aka Weibull analysis), Reliability Growth, System Analysis and Simulation, and FRACAS amongst others, represent the foundation of a solid reliability program. The collection of these tool[...]
15
75%
Budownictwo i Prawo
16
75%
Roczniki Geomatyki
2008 T. 6, z. 1 97-106
PL Ludzie korzystający z usług opieki zdrowotnej pierwsze kroki kierują do lekarza pierwszego kontaktu, lecz mogą być następnie skierowani do specjalisty, świadczącego usługi w innym miejscu. Wiele specjalistycznych usług dostępnych jest tylko w niewielkiej liczbie placówek, co wymusza niejednokrotnie [...]
EN People accessing health care services start at their local practitioner but may then be referred on to specialist services elsewhere. Many such specialisms are provided at only a small number of centres, requiring the patient to travel a perhaps considerable distance. Such travel can also impact upo[...]
17
75%
Transport Problems
2016 T. 11, z. 3 55--68
EN It is recognised in the literature that spatial accessibility is a measure of spatial equity and can be represented by the ease of travelling from an origin to a given destination via a given mode or set of transport modes. Although urban areas can benefit from improvements in accessibility when a n[...]
IT È riconosciuto in letteratura che l'accessibilità spaziale è una misura di equità spaziale e può essere rappresentata dalla facilità di viaggiare da una origine ad una destinazione mediante un dato modo o insiemi di modi di trasporto. Anche se le aree urbane possono beneficiare di miglioramenti in m[...]
18
75%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 11 32--36
PL Artykuł poświęcony jest zbadaniu poziomu efektywności działania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego korzystających z lądowisk na obszarze regionu łódzkiego, wskazanych w Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego z 23 czerwca 2015 r. Do badania włączono [...]
EN The article is devoted to examining the level of effectiveness of air medical rescue teams that use of airstrips in the area of the Łódź region. Landing stripes have been identified in the Action Plan National Emergency Medical Services system for the Łódź region on June 23, 2015. All the municipali[...]
19
75%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 7 31--35
20
75%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 12 26--30
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last