Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 103
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  doskonalenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN Taking into account quality orientation,in the paper the issues of chosen aspects leading to excellence are discussed. The starting point for that is a specific understanding of the development process of intangible resources. Basing on the examples, where individual aspects are considered, the cult[...]
2
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 12 72-74
PL Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych przeszkód towarzyszących działaniom doskonalącym takim, jak działania korygujące lub zapobigające. Podstawową myśl tych rozważań stanowi stwierdzenie, że bez aktywnego udziału kierownictwa doskonalenie ma niewielką szansę być skuteczne. Udział ten pole[...]
EN This article aims to present major obstacles associated with improvement processes. The basic idea is that without active involvement of top management, improvement has little chance to be successful. The expected involvement consists in eliminating obstacles in the path used by people involved in t[...]
3
80%
Logistyka
PL Referat prezentuje wyniki badań empirycznych dotyczące doskonalenia procesów dystrybucji przez przedsiębiorstwa. Impulsy do zmian w procesach dystrybucji mają źródła zewnętrzne i wewnętrzne. Przedsiębiorstwa doskonaląc procesy dystrybucji stosują dwa rodzaje strategii (tj.: ciągłe doskonalenie proce[...]
EN The article presents the results of research into development od distribution processes. On the basis of the empirical research carried out, it can be argued that enterprises tend to develop distribution process. The impulses that lead to change have external and internal sources. Enterprises develo[...]
4
61%
Inżynieria Maszyn
2004 R. 9, z. 3/4 113-128
PL Przedstawiono problemy związane z projektowaniem, wytwarzaniem i komercjalizacją innowacyjnych wyrobów, powstające w procesie wymiany informacji pomiędzy zespołami odpowiedzialnymi za doskonalenie i innowacyjność tych wyrobów. Opisano sposoby inicjowania i wspierania innowacyjności oraz proces rozwo[...]
EN There are presented problems connected with designing, engineering and commercialization of innovative products, developed in process of information exchange between teams responsible for improvement and innovativeness of these products. There are described manners of initiation and support of innov[...]
5
61%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono istotne kierunki doskonalenia jakości wyrobów przy postępującej integracji i informatyzacji wytwarzania. Wskazano na potrzeby jakie w ewolucji dokładności rodzi rozwój inteligentnego bardzo precyzyjnego wytwarzania oraz nanotechnologii.
EN Major trends in product quality improvement, related to the increasing integration and computerization of manufacturing, are highlighted. High accuracy needs arising from the development of intelligent manufacturing and nanotechnology are indicated.
6
61%
Inżynieria Maszyn
2000 R. 5, z. 3/4 155-164
PL W artykule przedstawiono narzędzia, które można wykorzystać przy doskonaleniu systemów jakości. Zaproponowano sposób formułowania mierników jakości oraz monitorowania ich doskonalenia. Przedstawiono przykłady wykorzystania m.in. analizy Pareto i kart kontrolnych przy analizowaniu postępów w doskonal[...]
EN The importance of the improvement of quality systems is stressed. Some elementary statistical methods are presented. A general model of rewarding is proposed. Some elements of the ISO 9000 standard and the EFQM model are discussed.
7
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 171-179
PL Wdrażanie systemu zarządzania jakością jest coraz częstszą decyzją polskich menedżerów. W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny podejmowania takiej decyzji. Zaprezentowano również, w jaki sposób polskie przedsiębiorstwa radzą sobie z procesowym podejściem do zarządzania, będącym ideą systemu [...]
EN Implementing quality management system is an action taken by polish managers more and more often. The paper presents the most common reasons for taking decision concerning quality management system implementation. The paper also shows how polish companies deal with process approach to management as [...]
8
61%
Problemy Jakości
PL Praktyczne informacje dotyczące auditowania wymagań stanowiących treść 8 rozdziału normy ISO 9001:2000 - Pomiary, analiza i doskonalenie.
9
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 11 762--765
PL W artykule zaprezentowano rolę i znaczenie standaryzacji pracy w doskonaleniu systemu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa branży metalowej. W celu wskazania miejsc występowania niezgodności w badanym procesie produkcyjnym gwoździ w pierwszej kolejności dokonano szczegółowej jego identyfikacji t[...]
EN The article presents the process of work standardization, as a part of production system improvement in the selected company of the metal industry. In order to indicate the occurrence of inconsistencies in the analyzed manufacturing process of nails, first a process map was created after detailed id[...]
10
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 5 379--381
PL W artykule zastosowano kilka narzędzi użytych w doskonaleniu procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie hutniczym. Zakresem analizy objęto proces wytwarzania drutu gołego żarzonego. W tym celu dokonano identyfikacji miejsc, które należy poddać procesom doskonalenia, wykorzystując dwie metody zarządz[...]
EN In the article were presented some tools connected with the production processes improvement. The research object is the enterprise from the metal branch. The area of analysis is production process of mild bare wire. In order to show the areas influencing the quality of processes it was carried out [...]
11
61%
Problemy Jakości
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu doskonalenia organizacji uwzględniającego wymagania związane z koniecznością wdrożenia podejścia opartego na ryzyku, ujętego w standardzie ISO 9001:2015, wspartego wytycznymi do zarządzania ryzykiem. Autorki wymieniają wymagania normy w zakresie określania [...]
EN The aim of the article is to present a model of organizational improvement which takes into account the requirements related to the need to implement the risk-based approach included in the standard ISO 9001:2015 supported by guidelines for risk management. The authors list the requirements of the s[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 9 109-118
PL Niniejszy artykuł traktuje o możliwości udoskonalenia systemu informacyjnego w wyniku realizacji planu wdrożenia lokalnej sieci komputerowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Przeprowadzono analizę funkcjonowania tradycyjnego systemu informacyjnego, zaproponowano sposób usprawnienia, a w dalszej cz[...]
EN Discussion in this article concerns the possibility of improvement of information system through implementation of local area network (LAN) in the enterprise. Funcionality of traditional information system is analyzed and the general parts of implementation plan are also described.
13
61%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2016 T. 1, Nr 1 39--41
PL Każde przedsiębiorstwo szuka sposobów na doskonalenie swoich procesów oraz produktów powstających w wyniku tych procesów. Jedną z metod wykorzystywanych w takich sytuacjach jest metoda 5W2H. W czasie wykorzystania metody zadaje się najczęściej następujące pytania: Co? Dlaczego? Kiedy? Jak? Gdzie? Kt[...]
EN Every enterprise looks for ways to improve its processes and products resulting from these processes. One of the methods used in these cases is the 5W2H method. During the use of this method most often the following questions are asked: What? Why? When? How? Where? Who? How much?, which relate to a [...]
14
61%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2016 nr 4 50--65
PL W artykule przedstawiono teoretyczne ujęcie zagadnienia szkoleń jako elementu doskonalenia pracowników w organizacji, a następnie odniesiono ten temat do pojęcia kultury bezpieczeństwa, a szczególnie kultury bezpieczeństwa pracy. Doskonalenie kapitału ludzkiego w organizacji przyczynia się do kształ[...]
EN The article presents a theoretical framing of the issue of trainings as an element of employee improvement in an organisation and then refers this subject to the notion of safety culture, especially work safety culture. Improvement of the human capital in the organisation contributes to the formatio[...]
15
61%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2016 T. 1, Nr 1 62--64
PL Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy są jednym z najważniejszych kwestii, które mają wpływ na jakość produktu oraz organizację procesów produkcyjnych. Celem badań jest analiza wybranego przedsiębiorstwa pod względem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz identyfikacja działań doskonalących. [...]
EN Work safety conditions are one of the most important issue that affects the product quality and manufacturing processes organization. The aim of the study is the analysis of chosen enterprise in terms of work safety conditions and identification of improvement actions. Study presented in the paper w[...]
16
61%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
PL Podstawowym celem artykułu jest praktyczne zastosowanie Mapowania Strumienia Wartości w procesie obsługi klienta w wybranym przedsiębiorstwie usługowym. Jego pierwsza część zawiera teoretyczną charakterystykę metody badawczej oraz przedsiębiorstwa usługowego i procesu będącego przedmiotem badań. Nas[...]
EN The purpose of this paper is the practical application of the Value Stream Mapping of the customer service process in the chosen service enterprise. The first part of the article contains theoretical framework of the research method, the service enterprise and the process being the subject of the st[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
2015 No. 1 (2) 69--82
PL W rozdziale dokonano analizy podejścia do doskonalenia w organizacji, ze zwróceniem uwagi na doskonalenie procesów w firmach produkcyjnych. Przedstawiono definicję doskonałości i doskonalenia wg różnych autorów, podkreślono nierozerwalny związek tego pojęcia z jakością. Zaprezentowano różne aspekty [...]
18
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 5 321--241
PL W opracowaniu skupiono uwagę na dystrybucji fizycznej jako procesie wpływającym na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na problemy oceny efektywności procesów dystrybucji. Zaproponowano metodę analizy wewnętrznej, w której kluczowe znaczenie mają pracownicy zaangażowani bezpośredn[...]
EN In the paper main attention was focused on physical distribution as a process affecting the functioning of the whole enterprise. We noted problems of assessing the effectiveness of distribution processes. There is proposed a method of internal analysis, in which the crucial elements are employees di[...]
19
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 6 46--51
PL Analiza zadań na stanowisku pracy jest podstawą doskonalenia kompetencji pracownika. W artykule zostały zaprezentowane główne etapy analizy i doskonalenia poziomów kompetencyjnych Inżyniera Procesu. Wykorzystując metodę 360 stopni opracowano profil kompetencyjny badanego inżyniera a następnie przeds[...]
EN Analysis of tasks in given job position is essential to develop employee competence profile. In this section of the article the main stages of the analysis and improvement of Process Engineer competency levels were presented. Using a 360 degree method competency profile for the engineer was develope[...]
20
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 5 216--224
PL W artykule przedstawiono znaczenie prawidłowego funkcjonowania logistyki zaopatrzenia dla przedsiębiorstw sektora odlewniczego. Zwrócono uwagę na konieczność doskonalenia procesów zaopatrzenia jako sposobu na podniesienie sprawności funkcjonowania podmiotu tego typu. W artykule zaprezentowano wyniki[...]
EN In the article there is presented the importance of the proper functioning of supply logistics for the enterprises of foundry sector. The main attention is paid on the necessity of improving supply processes as a way to increase the efficiency of the enterprises. The results were the effects of a st[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last