Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 232
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dokładność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2010 R. 83, nr 4 240-240
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 5 24-25
3
100%
Advances in Materials Science
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z wpływem technologii wytwarzania odlewów precyzyjnych na dokładność wymiarową i jakość powierzchni endoprotez tytanowych. Przedstawiony został szczegółowo cykl otrzymywania odlewanych endoprotez obejmujący: obrazowanie kliniczne pacjenta poprzez[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule opisano dwie metody badań dokładności osi liniowych sterowanych numerycznie. Diagnostyczną z wykorzystaniem testu okrągłości ruchu w interpolacji kołowej i zasadniczą - dokładności pozycjonowania z wykorzystaniem interferometru laserowego. Przedstawiono sposoby kompensacji błędów dokładno[...]
EN The paper describes two methods of accuracy investigations of NC linear axes. First, including circular test in circular interpolation motion and second (basic), including laser interferometer. The article also describes the ways of accuracy error compensation in both methods. Their practical effect[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca zawiera wynik z badań dotyczących wiercenia z dużymi prędkościami skrawania 80 -120m/min żeliwa przy użyciu wierteł krętych pełnowęglikowych i lufowych. Przedstawiono błędy kształtu otworu uzyskiwane podczas wiercenia wiertłami krętymi i lufowymi w zależności od drogi wiercenia.
EN Work contains result from researches of drillings with large speeds of machine cutting 80 - 120 m/min, of cast irons at use of solid carbide twist drills and gun drills. Shape errors of hole obtained during drillings with twisted and gun drills in dependences from of drilling ways was presented.
6
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2001 nr 3 36-38
7
100%
Inżynieria Maszyn
2005 R. 10, z. 4 92-102
PL Przedstawiono dwie metody kształtowania kół płaskich przekładni spiroidalnych, narzędziem jednoostrzowym metodą z podziałem ciągłym. Zamieszczono wyniki badań dokładności pozycjonowania płaskich przekładni spiroidalnych, w których koła duże nacięto według obu przedstawionych metod z zastosowaniem ró[...]
EN Two methods of forming of plane spiroid gears by means of a single edge cutting tool and continuous indexing on a NC machine tool, are presented. The results of positioning accuracy of gears that have been forming according to both described methods based on different technology are presented. There[...]
8
100%
Inżynieria Maszyn
2005 R. 10, z. 4 138-149
PL Rozwój maszyn do obróbki plastycznej jest w znacznej mierze warunkowany trendami rozwojowymi przemysłu samochodowego. Trendy te wymuszają zmiany w tłoczniach i kuźniach w kierunku dopasowania ich do wymagań związanych ze zmianami materiałowymi i technologicznymi wyrobów, a także do zwiększenia elast[...]
EN To a large extent, the development of metal fonning machines is determined by the trends in the development of the automotive industry. Those trends impose modifications in stamping and forging plants to meet the requirements resulting from material and technological modifications of products, as we[...]
9
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule zaprezentowano stanowiska badawcze oraz wyniki badań dokładności pracy trzech układów nacinania uzębień z przekładnią elektroniczną. Dokładność pracy przedstawiono jako dokładność synchronizacji ruchów osi wyjściowej w stosunku do wejściowej oraz jako bfędy podziałki uzębienia naciętego z[...]
EN Test stands as well as results of accuracy investigation of 3 systems with electronic gearbox for teeth cutting are presented in this paper. The results of accuracy investigation are refered to accuracy of motion synchronization between the input axis and the output one and to the pitch error of the[...]
10
100%
Annual of Navigation
2005 No. 10 5-21
EN In the year 2005 the EGNOS enters the Operational Readiness Review phase becoming available for users in its almost full capability. It may be expected that very soon EGNOS will find significant interest among many users and will find many applications all over the Europe. The paper presents the sum[...]
11
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 88 239--250
PL Obliczenia indukcyjnych układów grzejnych wymagają, w każdym przypadku, sprzężonych obliczeń pól elektromagnetycznych i cieplnych. W zagadnieniach praktycznych wykorzystywanych jest wiele modeli i procedur umożliwiających projektowanie procesów oraz urządzeń wykorzystujących nagrzewanie indukcyjne. [...]
EN Simulations of induction heating systems requires, in all cases, coupled computations of electromagnetic and thermal phenomena. In practice, a large number of different models and procedures are used to design the inductor – workpiece heating systems. Due to practical possibility of precise comparis[...]
12
100%
Mechanik
PL W artykule opisano metody sprawdzania dokładności pomiarów geometrycznych przemysłowych tomografów komputerowych zgodnie z wytycznymi VDI/VDE 2630. Blatt 1.3. ,,Computertomografie in der dimensionellen Messtechnik“. Zaprezentowano proponowane wzorce do wyznaczania dokładności pomiarów geometrycznych[...]
EN The article describes the method of checking the accuracy of geometric measurements on industrial computer tomographs according to VDI / VDE 2630. Blatt 1.3. ,,Computertomografie in der dimensionellen Messtechnik“ guidelines. The proposed gauges to determine the accuracy of the geometrical measureme[...]
13
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Przy zwiększonym obecnie zagrożeniu terrorystycznym ze strony jednostek nawodnych konieczne jest ciągłe śledzenie obiektów w celu zapewnienia warunków ich przechwycenia przez jednostkę Coast Guard. Jednostka taka śledzi obiekt i zaczyna manewrować w stosunku do niego. Od tej pory pozycja obiektu/cel[...]
EN If we take high level of terrorist threat coming from surface vessels into consideration there is strongly recommended instant object tracking to provide factors conditioning the proper intercepting by Coast Guard unit. The unit is tracking object and starts maneuvering, which causes that position o[...]
14
88%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zaprezentowano problematykę dokładności określenia wartości nieruchomości w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej. Opisano podstawy metodyczne określania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym metodą korygowania ceny średniej. Do oceny dokładności określenia wa[...]
EN In the article one presented the problems of the exactitude of the qualification of the value real property in the comparative approach, with the method of correcting of the average price. One described basic methodical qualifying of the value real property in the comparative approach with the metho[...]
15
88%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Tylko regularne sprawdzanie sprzętu pomiarowego gwarantuje jego bezpieczne użytkowanie. W artykule omówiono czynności niezbędne do prawidłowego nadzorowania wyposażenia pomiarowego, potencjalnie występujące problemy oraz sposób opracowania wydajnego programu badań.
16
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
17
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono metody pomiaru oraz aparaturę do określania i analizy stereometrii tulei cylindrowych i tłoków. Wykazano główne zagadnienia związane z doborem właściwych parametrów 2D i 3D opisujących spełniane funkcje w układzie tribologicznym. Opisano i zilustrowano chropowatościomierz FORM TALYSURF[...]
EN Methods of measurement as well as for 2D and 3D cylinder liner and pistions measurements were presented. The main problems connected with choosing proper 2D and 3D parameter describing tribological functions of surfaces were presented. Roughness meter FORM TALYSURF 120L and Talyrond 265 Taylor Hobso[...]
18
88%
Obróbka Metalu
2015 nr 3 11--14
PL W artykule przedstawiono czynniki technologiczne determinujące dokładność obróbki elementów, zwłaszcza wielkogabarytowych. Przedstawiono także sposoby aby zminimalizować negatywny wpływ tych czynników na dokładność wymiarową elementów.
EN In the paper there were presented technological factors which determine element's machining accuracy, particularly large-size elements. The ways which enable minimization their negative influence on dimensional accuracy were presented too.
19
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 6 (78) 77-84
PL Przedstawiono matematyczny opis obliczania dokładności parametrów ruchu statku spotkanego oraz porównanie wymaganej dokładności zawartej w rezolucjach IMO, a także podano obliczenia teoretyczne.
EN This article includes a mathematical description of calculating the accuracy of movement parameters of an encountered vessel and a comparison of required accuracy specified in IMO resolutions and theoretical calculations.
20
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 8 717-720
PL Prognozowanie zmian pewnej wielkości fizykalnej w funkcji czasu może się odbywać z wykorzystaniem znajomości jej aktualnego stanu (pomiar) i znajomości ogólnych praw, lub reguł, którym te zmiany podlegają, albo wyłącznie na podstawie wyników pomiarów i określonych algorytmów prognozowania. Zaprezent[...]
EN The forecast of variations of certain physical quantity can be done on the basis of its present state (result of measurement) and information on general rules describing possible state variations. Alternatively, one can design the forecast procedure using measurement results and dedicated algorithms[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last