Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 120
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distribution network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2012 Nr 4 126--130
PL W artykule przedstawiono metodę obliczania strat energii w sieciach średniego i niskiego napięcia. Metoda ta oparta jest na bilansowaniu strat energii i spadków napięć w tych sieciach. Bilansowanie strat energii jest konieczne, dlatego że nie jest znana energia sprzedana z sieci, ze względu na wystę[...]
EN The paper presents a method of calculating energy losses in medium-and low-voltage networks. The method is based on balancing energy losses and voltage drops arising in these networks. The occurrence of commercial losses of energy implies the necessity of balancing energy losses; these losses are id[...]
2
100%
Research in Logistics & Production
EN Enterprises cooperating in supply chains must efficiently react to variable conditions of the external environment and skilfully adapt themselves to changes inside the structures of the chain. A turbulent and stormy environment is the main factor affecting the reconfiguration and changes of the stru[...]
3
100%
Archiwum Energetyki
2009 T. 39, nr 1 285-296
PL W pracy przedstawiono problem optymalnego doboru transformatorów SN/nN stosowanych w sieciach dystrybucyjnych. Podano zależności pozwalające na określenie równoważnych jednostkowych kosztów transformacji z uwzględnieniem wzrostu obciążenia w czasie eksploatacji. Zaproponowano prosty sposób wyboru kl[...]
EN The paper presents some problems related to the optimal selection of MV/LV distribution transformers. A formula allowing to calculate unit costs of electric energy transformation is proposed. The cost function takes into account the growth of transformer loading during operation period. A simple met[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
1998 Nr 45 67-85
PL Celem pracy było porównanie pod względem ekonomicznym linü kablowych i napowietrznych spełniających to samo zadanie, tzn. jednakowy przesył mocy i energii elektrycznej; oraz wskazanie na rozwiązanie bardziej opłacalne. Przyjęte założenie, że ekwiwalentne linie kablowe porównywane z typowymi liniami [...]
EN The aim of this work was an economical comparison of cable and averhead electric lines realising the same duty, means an equal transmission of power and energy, and indication of more profitable solution. The assumption, that equivalent cable lines compared with typical overhead lines should transpo[...]
5
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN This paper presents the optimization of large-scale practical distorted distribution network for maximum losses reduction and voltage profile improvement based on two-stage methodology for capacitor placement problem. In the first stage, a fuzzy expert system (FES) is used to find the optimal capaci[...]
6
100%
Present Problems of Power System Control
2017 Nr 8 23--30
EN Simple overcurrent criterion is most often used for detection and elimination of ground faults in radial industrial medium voltage networks. Since in Poland medium voltage networks work with noneffectively grounded neutral point, the ground fault currents can reach very low values, especially under [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2014 z. 70 105-106
EN Electrical energy distribution, since its beginning, is accompanied with electrical energy loss, whose source is resistivity of the network elements. The transmission of electrical energy is made more effective by enhancing the voltage, increasing cross-sections and the use of new material technolog[...]
8
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 4 14--18
PL W artykule przedstawiono wyniki badań niezawodnościowych linii kablowych nN eksploatowanych w krajowych spółkach dystrybucyjnych. Niezależne analizy przeprowadzono dla linii kablowych, jako zintegrowanych obiektów oraz dla ich części składowych, jak kable, głowice oraz mufy. Zaprezentowano statystyk[...]
EN The paper presents the results of reliability analysis of LV cable lines operated in national distribution companies. Independent analysis carried out for the cable lines as integrated objects and their components, such as cables, heads and cable boxes. Presented statistics failure of 10 years of wo[...]
9
100%
Archives of Electrical Engineering
2017 Vol. 66, nr 3 495--505
EN The promotion and application of electric vehicles will contribute to the solution of several problems, such as energy shortage and environmental pollution, and the achievement of country economy and energy security. But a large-scale vehicle-to-grid system may cause adverse effects in the distribut[...]
10
100%
Archives of Electrical Engineering
2018 Vol. 67, nr 1 123--138
EN This paper presents the application of a recent meta-heuristic optimization technique named a crow search algorithm (CSA) in solving the problem of an optimal power flow (OPF) for electric power systems. Various constrained objective functions, total fuel cost, active power loss and pollutant emissi[...]
11
100%
Transactions on Environment and Electrical Engineering
EN Reliability analysis of distribution systems has been attracting increasing attention. A special concern pertains to the distribution networks on which most failures occurs. The optimization of distribution system of breakers and power switches is a possible strategy to improve reliability. The pape[...]
12
88%
Electrical Power Quality and Utilisation. Magazine
EN Both theory and practice suggest that incentive price regulation, without additional quality measures, eventually leads to quality degradation: the strong cost reduction incentives (driven by the profit incentive) have the perverse effect of inducing suh-standard quality levels. Thus, under economic[...]
13
75%
Acta Energetica
2011 nr 3 69-71
PL W firmie ENERGA-OPERATOR SA dokonano zmiany w zakresie organizacji i zarządzania majątkiem sieciowym, wdrożono zintegrowany system informatyczny, wspomagający zarządzanie majątkiem sieciowym. Dokonane zmiany są podstawą do kolejnych kroków w zakresie zarządzania siecią oraz jej rozwoju. Planowane zm[...]
14
75%
Acta Energetica
2009 nr 2 43-59
PL W niniejszym artykule przeanalizowano możliwości zmniejszania strat mocy i energii w sieciach rozdzielczych SN przy użyciu najpopularniejszej metody bezinwestycyjnej, którą jest optymalna konfiguracja sieci, zwana także optymalizacją rozcięć. Na wstępie scharakteryzowano sieci rozdzielcze, strukturę[...]
15
75%
Elektro Info
2003 nr 7 6--11
PL W artykule omówiono sposób współpracy bateryjnych zasobników energii typu BES z sieciami rozdzielczymi. Opisano efekty ekonomiczne uzyskiwane w wyniku zainstalowania tych zasobników zarówno u indywidualnych odbiorców energii elektrycznej, jak i w węzłach sieci rozdzielczej zakładów energetycznych. P[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9a 158-161
PL Kompensacja mocy biernej to jedna z podstawowych metod poprawy warunków pracy sieci elektroenergetycznej. Zastosowanie tej metody przyczynia się do zwiększenia zdolności przesyłu mocy czynnej. Prawidłowo stosowana kompensacja mocy biernej skutkuje poprawą warunków napięciowych w sieci elektroenerget[...]
EN Reactive Power compensation is the one of the basic methods of improvement of power network operating conditions. Application of this method contributes to transmission capacity improvement of active power. Correctly applied compensation of reactive power leads to improvement of voltage conditions i[...]
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metodę stabilizacji pracy małych jednostek wytwórczych. W przeprowadzonej analizie rozważono sieć dystrybucyjną średniego napięcia z zainstalowanymi w niej małymi elektrowniami wodnymi i wiatrowo-gazową elektrownią hybrydową. W celu poprawy stabilności kątowej układ regulacj[...]
EN he paper presents a method for stabilising the work of small generating units. There was analysed a medium-voltage distribution network with small water power plants and a hybrid wind-gas power plant installed in it. In order to improve the dynamic stability, the generator voltage control system of [...]
18
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono działania podejmowane przez operatora sieci dystrybucyjnej (OSD), mające na celu prowadzenie racjonalnej gospodarki mocą bierną.
EN The paper presents actions undertaken by distribution network operator for the purpose of efficient management of reactive power.
19
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono propozycję systemu zbierania danych o stanie sieci dystrybucyjnej jako narzędzia do dynamicznej obciążalności linii.
EN The paper presents a proposal of a system for acquisition of data concerning an operational state of distribution network - as a tool for evaluation of dynamic load capacity of a line.
20
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono analizę prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej SN w oparciu o wybrane kryteria jakości energii elektrycznej.
EN The paper presents analysis of operation of electric power MV distribution network, based on selected criteria of supply of electric energy.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last