Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  data clustering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fundamenta Informaticae
2013 Vol. 126, nr 4 319--333
EN Clustering is a very important technique in knowledge discovery. It has been widely used in data mining, image processing, machine learning, bioinformatics, marketing and other fields. Clustering discern the objects into groups called clusters, based on certain criteria. The similarity of objects is[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2014 nr 35 141--154
EN The paper presents a method of choosing the information technology system, the task of which is to support the management process of the military aircraft operation. The proposed method is based on surveys conducted among direct users of IT systems used in aviation of the Polish Armed Forces. The an[...]
3
70%
Fundamenta Informaticae
EN Granular computing is one of the important methods for extracting knowledge from data and has got great achievements. However, it is still a puzzle for granular computing researchers to imitate the human cognition process of choosing reasonable granularities automatically for dealing with difficult [...]
4
70%
Measurement Automation Monitoring
2016 Vol. 62, No. 5 163--165
EN Most geolocation applications for mobile devices assume a constant connection with the network and high computational power nodes. However, with ever-developing devices it now becomes possible to establish peer-to-peer networks in case when the network can be unreachable due to special circumstances[...]
5
61%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 2 213-221
PL W artykule zaproponowano podejście do wyznaczenia wartości granicznych za pomocą algorytmów rozmytego grupowania danych. Wykorzystano algorytmy FCM, PCM oraz algorytm Gustafsona-Kessela. Eksperyment przeprowadzano na danych symulacyjnych. W tym celu zbudowano model numeryczny maszyny wirnikowej, sym[...]
EN The paper describes a methodology for estimating the limit values of char-icteristics of diagnostic signals using methods of fuzzy data clustering (FCM, PCM and Gustafson-Kessel algorithms). The experiment was conducted on simulated data, using a numerical model of a rotor machine, simulating given [...]
6
61%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2018 Vol. 28, no. 3 545--557
EN This paper introduces a method of data clustering that is based on linguistically specified rules, similar to those applied by a human visually fulfilling a task. The method endeavors to follow these remarkable capabilities of intelligent beings. Even for most complicated data patterns a human is ca[...]
7
61%
Fundamenta Informaticae
EN A method for assessing separability of EEG signals associated with three classes of brain activity is proposed. The EEG signals are acquired from 23 subjects, gathered from a headset consisting of 14 electrodes. Data are processed by applying Discrete Wavelet Transform (DWT) for the signal analysis [...]
8
61%
Archives of Control Sciences
EN Application of machine learning method for creation of equipment diagnostic model is presented in the paper. Dewater pump working in abyssal mining pump station has been chosen as the illustrative example. In the second section, dewater pumps monitoring system is presented, and necessity of the pump[...]
9
61%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2020 Vol. 30, no. 1 133--147
EN Data clustering is one of the most popular methods of data mining and cluster analysis. The goal of clustering algorithms is to partition a data set into a specific number of clusters for compressing or summarizing original values. There are a variety of clustering algorithms available in the relate[...]
10
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2a 279--281
PL Praca przedstawia zastosowanie różnych metod redukcji wymiaru danych w reprezentacji numerycznej deskryptorów charakteryzujących klasy komórek krwiotwórczych w białaczce. Porównane zostaną różne podejścia do redukcji oparte na metodach liniowych i nieliniowych transformacji. W szczególności analizie[...]
EN The paper presents the application of dimensionality reduction methods for representation of the multidimensional medical data representing the images of the blood cells in leukemia. Different techniques of reduction belonging to linear and nonlinear methods will be applied and their efficiency comp[...]
11
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 540-545
PL Istotny wpływ na wykrywanie zagrożenia pożarowego przenośników taśmowych w kopalniach węgla mają wartości takich parametrów, jak: stężenie tlenku węgla (CO) i cyjanowodoru (HCN) oraz wartości sygnałów z czujników dymu. Wielkości te są uwzględniane podczas wyznaczania wartości wskaźnika zagrożenia po[...]
EN Significant influence on detecting the fire hazard of belt conveyor in the coal mine have values such parameters as concentration of carbon monoxide (CO), concentration of hydrogen cyanide (HCN) and signals from smoke detectors. Those values are used to set the fire risk index. Fuzzy model of the fi[...]
12
51%
Studia Informatica
2013 Vol. 34, nr 2A 311--323
PL Celem niniejszego artykułu są przedstawienie i ocena możliwości wykorzystania metod eksploracji danych do segmentacji rynków zbytu. Przedstawiono segmentacje opisową i predykcyjną oraz przeanalizowano wyniki rozwiązywania zadań klasyfikacji i grupowania danych za pomocą sieci neuronowych Kohonena or[...]
EN The purpose of this paper is to present and evaluate the possibility of using data mining methods in the market segmentation process. In the paper the descriptive and predictive segmentation were presented and the results of classification and clustering data were analyzed. To carry out the analysis[...]
13
51%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2008 R. 81, nr 6 711-713
PL Pokazano możliwość analizy zbioru danych numerycznych w aspekcie odkrywania niewidocznych związków pomiędzy tymi danymi. Posłużono się metodą analizy składowych głównych oraz wybranymi metodami grupowania danych. W pierwszym przykładzie przeanalizowano podobieństwo wybranych krajów UE w dziedzinie p[...]
EN In this paper we analyze some numerical data sets in order to uncover unknown or hidden relationships between them. We use principal component analysis approach as well as the hierarchical clustering method. In the first example we analyze similarities of EU countries in the field of production of e[...]
14
51%
Computer Science and Mathematical Modelling
2015 No. 2 11-15
PL W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania Rekurencyjnego Filtra Pareto (RPF) w procedurach kategoryzacji obiektów (danych). Przedstawiono nową implementację algorytmu RPF, wykorzystującą leksykograficzne sortowanie obiektów i binarne poszukiwanie elementów optymalnych w sensie Pareto (LBS). Funk[...]
EN The paper presents the possibility of using Recurrent Pareto Filter (RPF) to the categorization procedures of objects (data). The paper presents a new implementation of the RPF algorithm, that uses lexicographical sorting objects and binary search Pareto optimal elements. The functioning of the algo[...]
15
51%
Computer Science and Mathematical Modelling
2015 No. 2 5-10
PL W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne definiowania rankingów, bazujące na pojęciach teorii zbiorów i relacji. Zaprezentowano szereg nowych definicji pozwalających budować rankingi bez konieczności korzystania z typowych funkcji rankingowych. Wprowadzono pojęcie relacji rankingowego poprzedzania[...]
EN The paper covers the theoretical grounds for defining of rankings, basing on the terms taken from the relation space theory. One presented an array of new definitions which allow establishing rankings without the necessity of using typical ranking functions. Moreover, one introduced the term precede[...]
16
51%
Studia Informatica
2014 Vol. 35, nr 2 157--173
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie miar służących do badania jakości grupowania danych i zastosowanie tych miar do oceny segmentacji rynku. W wykonanych badaniach analizowano dane dotyczące rynków zbytu przedsiębiorstwa produkującego wyroby gospodarstwa domowego. Segmentację rynku przepr[...]
EN The purpose of this paper is to present the measures used to evaluate the quality of data clustering and apply them to assess market segmentation. In the analysis the data of manufacturing companies that producing household products was used. The market segmentation was carried out using Kohonen neu[...]
17
51%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2006 T. 10, z. 3 503-511
PL W pracy pokazano na przykładzie danych ankietowych przydatność sieci Kohonena do analizy danych wielowymiarowych. Dzięki redukcji do trzech wymiarów z jednej strony i analizie danych przez eksperta z drugiej strony zweryfikowano użyteczność sieci bez nauczyciela do rozdzielania zbioru danych na oddz[...]
EN On the basis of opinion survey data the paper shows the usefulness of Kohonen's networks for multidimensional data analysis. Due to a reduction to three dimensions on the one hand and the analysis of the data by an expert on the other, the usefulness of unsupervised learning networks for dividing a [...]
18
41%
Systems Science
EN The fuzzy c-means method is one of the most popular clustering methods based on minimization of a criterion function. However, one of the greatest disadvantages of this method is its sensitivity to the presence of noise and outliers in data. The epsilon -insensitive Fuzzy C-Means ( epsilon FCM) clus[...]
19
41%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2006 z. 156 49-60
EN This paper presents a novel approach to data clustering and multiple-class classification problems. The proposed method is based on a metaphor derived from immune systems, the clonal selection paradigm. A novel clonal selection algorithm - Immune K-Means, is proposed. The proposed system is able to [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last