Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czyszczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 11 472-474
EN Classification of underground pipelines cleaning methods. Hydraulic highpressure cleaning. Scheme for underground pipeline systems cleaning by methods of Vacujet and various types of drifts.
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 2 74-77
EN Pipelines cleaning purposes. Methods most commonly used in cleaning underground conductor systems.
3
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2008 nr 11 16-17
4
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 11 626-628
PL Podano opis zagrożeń występujących podczas pracy w zbiornikach magazynowych po ropie naftowej oraz opisano doświadczenia uzyskane podczas eksploatacji i czyszczenia kilkunastu tego rodzaju zbiorników.
EN Description of health hazards occured in emptied oil tanks which undergo cleanup or overhaul is given.
5
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 9 95-96
PL Ropa naftowa i niektóre produkty jej przerobu są układem niejednorodnym i niestabilnym. Podczas magazynowania na dnie zbiorników gromadzą się parafiny, żywice, iły, piasek oraz produkty korozji w postaci gęstych osadów. Zaolejone osady zbiornikowe muszą zostać usunięte: przy zmianie magazynowanego p[...]
6
70%
Warstwy
2000 nr 3 80-82
7
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań nad możliwością odzyskiwania nasion marchwi wydzielanych do odpadu podczas czyszczenia. Stwierdzono, że wydzielenie nasion marchwi z odpadu przy stosowaniu tylko kanału aspiracyjnego lub sit jest mało skuteczne. Natomiast stosując czyszczenie w kanale aspiracyjnym, przy pr[...]
EN The paper presents the results of research on the possibility to retrieve carrot seeds released as waste during cleaning process. It has been found that separation of carrot seeds from waste using only the aspiration channel or sieves is not very effective. Whereas, if we employ cleaning in the aspi[...]
8
61%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 7 317-319
PL W wytwórniach konstrukcji stalowych obserwuje się stałą modernizację wyposażenia służącego do czyszczenia i nanoszenia powłok. Jest to wywołane dążeniem do obniżania kosztów przy rosnących wymaganiach ochrony środowiska i jakości powłok. Najważniejsze modernizacje dotyczą wyposażania zakładów w sprz[...]
EN A constant upgrading of equipment applied for cleaning and painting is observed in the steel construction industry. It is mainly driven by the reduction of the costs together wit the oncreasing requirements of environmental protection and the quality of the coatings. The main upgrades are observed a[...]
9
61%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 12 26-27
10
61%
Energetyka
2008 nr 7 516-519
PL Przedstawiono zasady działania i praktyczne zastosowania infradźwięków do czyszczenia powierzchni wewnętrznych kotłów energetycznych, elektrofiltrów, czy podgrzewaczy wody. Zaproponowano konkretne rozwiązanie techniczne dostępne w Polsce.
EN Presented are principles of work and practical infrasounds'applications for cleaning power boiler inner surfaces, electrofilters or water heaters. Proposed are specific technical solutions available in Poland.
11
61%
Materiały Budowlane
2003 nr 8 61-62
12
61%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Praca zawiera rozważania dotyczące separacji mieszaniny ziarnistej na nieruchomej powierzchni stożkowej pod wpływem strumienia powietrza oraz opis stanowiska badawczego. Określono również równania różniczkowe opisujące ruch nasiona ślizgającego się i toczącego się po wewnętrznej powierzchni stożkowe[...]
EN Paper presented some theoretical considerations dealing with the separation of grainy mixture on stationary conical surface as affected by the air stream. The experimental stand was described too. Differential equations were derived which describe the motion of a seed sliding and rolling on internal[...]
13
61%
Wodociągi - Kanalizacja
2003 nr 2 10-12
14
61%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2000 nr 3 15-24
PL W pracy przedstawiono propozycję urządzenia do fotoelektrycznej separacji mieszanin ziarnistych. Inspiracją rozważań podjętych w tym kierunku były wnioski wynikające z analizy literatury, w której często zwracano uwagę na trudności z wydzielaniem niektórych zanieczyszczeń z mieszanin ziarnistych. Sp[...]
EN The paper presents a conception of a device for photoelectric separation of grain mixtures. The studies were inspired by an analysis of relevant literature which emphasizes problems with separation of certain impurities from grain mixtures. Three conceptions of such a device are discussed in the pap[...]
15
61%
Materiały Budowlane
2000 nr 7 37-41
16
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W czyszczeniu dna odwiertów naftowych stosowane są szeroko urządzenia magnetyczne. Ich skuteczność zależy od konstrukcji i zastosowanych materiałów. Wadą dotychczas stosowanych urządzeń jest ich mała moc i szybkie zużycie materiałowe, co w znacznym stopniu obniża ich niezawodność. W Narodowym Uniwer[...]
EN The magnetic fishing tools are widely used for eliminating accident risk and bottomhole cleaning from metal objects at the oil and gas wells. Efficiency of the fishing tools is impacted by the magnetic system construction and the materials used therein. Currently known magnetic fishing tools are cha[...]
17
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono teoretyczną analizę zastosowania strugi wodnej do usuwania osadów. Określono ślady poobróbkowe powstające w rurociągach petrochemicznych. Wskazano niezbędne zakresy pracy prowadzenia skutecznej obróbki.
EN This paper presents a theoretical analysis of the use of water jet to remove disposal. Presented traces after treatment occurring in petrochemical pipelines. Specified operating ranges necessary for an effective treatment.
18
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 1234--1245, CD
PL W referacie zwrócono uwagę na wdrażanie wybranych aspektów bezpieczeństwa ekologicznego w zakresie myjek warsztatowych dla przemysłu cywilnego i sektora militarnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu mycia, czyszczenia i konserwacji. Scharakteryzowano system pojęciowy na podstawie aktów prawnych[...]
EN The paper highlights the implementation of selected aspects of environmental protection in the field of workshop washes for the civilian industry and the military sector, with particular emphasis on cleaning, cleaning and maintenance. The conceptual system has been characterized on the basis of envi[...]
19
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 888--899
PL W artykule scharakteryzowano nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane w procesie eksploatacji uzbrojenia morskiego ze szczególnym uwzględnieniem procesu czyszczenia i konserwacji luf armat morskich, a urządzenia te mają zastosowanie uniwersalne, jako systemy czyszczące, smarujące oraz ch[...]
EN The article describes modern technological solutions used in the process of exploitation of maritime weaponry, with particular emphasis on the process of cleaning and maintenance of cannon barrels, These units are universally applicable as cleaning systems, lubricants and corrosion protection. The p[...]
20
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 232--241
PL W artykule omówione zostały rola, miejsce i zadania identyfikujące logistyczne przedsiębiorstwa KTJ Kolor Sp. z o.o. Podejmowane w firmie działania logistyczne zostały ukierunkowane zarówno na potrzeby przedsiębiorstwa, jak też zorientowane na wymagania rynku. Jednym z kluczowych czynników konkurenc[...]
EN The article discusses the role, place and tasks of identifying logistics company KTJ Color Ltd. Attempts at logistics activities were aimed both for the enterprise, as well as oriented to market demands. One of the key factors of competitiveness becomes competent and comprehensive customer service. [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last