Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 128
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czynnik ludzki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
PL "Natura ludzka nie jest maszyną pozostawioną do wykonywania wyznaczonej pracy, lecz drzewem, które rośnie i rozwija się zgodnie z dążeniem sił wewnętrznych, które czynią ją żywą istotą." John Stuart Mill.
EN Implementing the TQM-concept with the aspiration to real effects, is necessary to respond for following questions: What kind of employees needs the company for proper success? How to manage with human resources for to attract, to train out and detain therm in company? How the employees evaluate the [...]
2
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 3(84) 286-306
EN This publication shows the issue of pilot’s and crew’s decision-making process to maintain safety connected with human factors in operation. The decision-making model is a very good indication, which should be used by pilots during air operations. The system is constructed according to decision-maki[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 1(86) 263-277
PL Projekty stały się głównym źródłem rozwoju społecznego. I mimo ich znaczenia, tylko 1/3 wszystkich projektów kończy się z sukcesem: w planowanym terminie zrealizowane są w założonych kosztach wymagane funkcje. Te wartości pozostają niezmienne przez ostatnie 20 lat. Stosowane dzisiaj i szeroko propag[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 845-850
PL W kreowaniu wartości zdaniem polskich przedsiębiorstw, coraz większego znaczenia nabierają wartości niematerialne. Jest to wynikiem rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy wywierającej nacisk na jednostki organizacyjne, w celu skuteczniejszego wykorzystania kapitału intelektualnego. Zasoby jakie zawier[...]
EN People constitute organization-people who are creative, loyal, competent, engaged and open for learning processes. We need a manager to see, in these people, the future of the company and growth of its value, the manager who inspires, motivates, set objectives and thinks perspectively. Realization o[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 867-875
EN In the study there is presented the role and meaning of a personal factor in a process of enterprise's activity. There are shown the changes in strategies of human supplies' development and the areas of the personal potential management, among other things, transport, organizational culture, justifi[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1217-1226
EN The aims and strategies are made by the people. That is why this field of management is so important. That assumption became the reason to make researches in Opolskie Radio Rozgłośni Regionalnej w Opolu "PRO FM" S.A. The results of these researches are presented in this article.
7
80%
Management
PL Właściwości projektu, takie jak ich niepowtarzalność, złożoność , duża trudność realizacyjna i obciążenie ryzykiem, mają wpływ na sposób zarządzania zasobami ludzkimi zaangażowanymi w ich kreowaniu i realizacji. W artykule ujawniono przejawy tego wpływu, zwłaszcza w odniesieniu do wymogów stawianych[...]
EN Characteristics ot projects such as uniqueness, complexity, great ditticulty to achieve and risk, exert an influence on methods of managing human resources involved in their creation and realization. The paper reveals examples of this influence, especially in terms of requirements for the director a[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 35--38
PL “Czynnik ludzki w energetyce jądrowej w krajowych realiach” jest analizą rozwoju przygotowania polskiego społeczeństwa do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w XXI wieku. Autorzy porównują doświadczenia z realizacji budowy elektrowni jądrowej Sizewell B w Wielkiej Brytania oraz przygotowania do rea[...]
EN The paper “Human factors in nuclear power engineering in polish conditions” focuses on analysis of dynamics of preparing polish society to build first nuclear power plant in XXI century in Poland. Authors compare experience from constructing nuclear power plant Sizewell B (Great Britain) and Sizewel[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2013 Z. 29 149--155
PL O tożsamości miasta świadczą ludzie - nie architektura. Ta ostatnia określa miejsce, zawiera widoczne znaki przyporządkowania kartograficznego, rozpoznawalne parametry i kształty. O esprit miejsca, więc o prawdziwym całokształcie lokalnych wartości, które budzą skojarzenia i poruszają, stanowią użyt[...]
EN It is people, not architecture who determine the identity of the city. Architecture merely defines the place; it contains the visible signs of cartographic assignment, all the recognizable parameters and shapes. Whereas it is the users-addressees-inhabitants who decide about the esprit of the place,[...]
10
80%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 2 62--64
PL Choć często o tym zapominamy, podstawowym warunkiem sukcesu działu utrzymania ruchu nie są najnowsze technologie informatyczne czy nowoczesny sprzęt diagnostyczny, a... czynnik ludzki. Jak mówi nowa, proponowana przez Instytutu Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej, filozofia: wiedza, doświadcz[...]
11
80%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 3 48--49
PL Automatyzacja wydaje się jednym z elementów niezbędnych, by przetrwać w dzisiejszej rzeczywistości. Jak się na nią przygotować, kiedy i jak skutecznie ją wdrażać oraz jak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to lekarstwo przed konkurencją z Dalekiego Wschodu, czy zbędna inwestycja?
12
80%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 3 56--57
PL Wiele osób poszukuje strategii oszczędzania sprężonego powietrza. Z mojego dwudziestopięcioletniego doświadczenia wynika, że zarządy firm często dobrze planują budżety projektów oszczędnościowych, niestety gorzej jest z adresowaniem zadań wynikających z audytów.
13
70%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 2 (211) 99-119
PL Lotnictwo jest tym tą dziedziną techniki i komunikacji, w której zawsze znajdowały zastosowanie najnowsze osiagnięcia myśli ludzkiej. Można uznać że współczesny samolot jest produktem prawie że doskonałym i nie ma w nim co poprawiać. Mimo tej doskonałości konstrukcji katastrofy lotnicze zdarzają się[...]
EN Aviation is such area of transport and technology, in which the newest achievements of human thoughts always found usage. It is considered that the modern aircraft is a almost perfect product and there are nothing what to improve. In spite of this construction perfection the air catastrophes occur a[...]
14
70%
Logistyka
PL W niniejszym artykule odniesiono się do roli symulatorów lotniczych w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego personelu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem pilota - operatora statku powietrznego. Określono miejsce symulatora w teoriach odnoszących się do systemu bezpieczeństwa lotów, zdef[...]
EN The article treates about to the role of flight simulators in the process of training and development of professional aviation personnel with particular emphasis on the pilot of the aircraft. It was specified place of the simulator in theories relating to the flight safety system and the notion of s[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 1(82) 45-79
EN The purpose of the article is to present selected aspects of human factors and automation in the management of air traffic and its impact on the level of safety of flight operations. In the first part of this paper the author examines various definitions and interpretations of the human factor in th[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono obecny stan w zakresie przepisów stateczności statku i stwierdzono, że projektowane wymagania obejmujące kryteria stateczności są niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa. Główną przyczyną większości wypadków statecznościowych (około 80%) są czynniki operacyjne związa[...]
EN The paper describes the present state of the regulations concerning ship stability and it has been concluded that stability criteria including design requirements are insufficient for assuring safety. The main cause of the majority of stability casualties (about 80%) are operational factors that are[...]
17
61%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 77--80
PL Wpracy przedstawiono istniejące uwarunkowania do wdrożenia idei zarządzania przez efekty (Performance Management). Wśród wielu aspektów tej formy zarządzania autorzy uznają za podstawowy i najistotniejszy czynnik ludzki – podnosząc tym samym rolę i znaczenie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.
EN The article presents the existing conditionings to implement the idea of performance management. Among the many aspects of this form of management the authors consider the basic and most important human factor – thus increasing the role and importance of human capital in the company.
18
61%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono ilościowy, dynamiczny rozwój procesu ciągłego odlewania stali w Polsce w latach 1992-1998 na tle rozwoju produkcji stali i procesu COS na świecie i w Polsce od roku 1960. Podano przyczyny zbyt częstego występowania w praktyce COS dwóch głównych problemów metalurgiczno- oper[...]
EN On the background of developments in the world and in Poland since 1960's the rapid growth in continuous casting of steel in Poland in recent period is reviewed. Causes of typical technical problems, mainly poor castability of certain heats and breakouts during free stream casting of smaller bille[...]
19
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł opisuje diagnostykę systemu pośredniego sterowania samolotem podejmowaną podczas tworzenia tego systemu. Szczególną uwagę poświęcono prowadzonym testom laboratoryjnym, które powinny udokumentować dopuszczenie systemu do prób w locie. Ważnym elementem prób jest sprawdzanie zastosowanych metod[...]
EN The paper describes diagnosis of the fly-by-wire control system taken during creating of that system. The special attention is paid to laboratory tests, which should prove passing the system to the flight tests. The important kind of verification of the system is testing the fault detection and loca[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1185-1192
EN The article presents how important are cultures of organization or managers from enterprise in process of M&A. When enterprises didn't make some analysis of cultures of organization they fail. A lot of delves verified that ignored people inside enterprises brings many failures. Even big firms hits o[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last