Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cząstki stałe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Wzrost liczby ludności na świecie i związany z tym wzrost liczby pojazdów powodują systematyczne zwiększanie się ilości zanieczyszczeń komunikacyjnych. Źródłem napędu w większości autobusów miejskich jest silnik Diesla, który stanowi główne źródło emisji cząstek stałych PM. W celu redukcji emisji in[...]
2
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2000 z. 2/37 5-20
PL Spełnienie zapowiadanych w przepisach homologacyjnych poziomów dopuszczalnej emisji jednostkowej cząstek stałych wymaga zastosowania skoordynowanych działań ośrodków naukowych wielu specjalności. Spośród wielu metod zmniejszania emisji cząstek stałych istotne znaczenie mają te, które zmniejszają int[...]
3
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2000 z. 1/36 52-67
PL W pracy opisano metody dodawania wody do komory spalania silników tłokowych, oraz wynikające z nich zmiany emisji emisji tlenków azotu i czastek stałych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad wpływem dodatku ultradźwiękowo rozpylonej wody w układzie dolotowym silnika o zapłonie samoczynn[...]
4
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2000 z. 1/36 17-33
PL Jednym z najważniejszych wyzwań budowy i użytkowania silników jest konieczność spełnienia wymagań ograniczających poziom emisji zanieczyszczeń. Dla silników o zapłonie samoczynnym niezwykle trudnym celem do osiągnięcia jest zredukowanie emisji cząstek stałych, a zwłaszcza nanocząstek. Zanieczyszczen[...]
5
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule zwrócono uwagę, że największa liczba cząstek stałych występujących w spalinach silnikowych nie przekracza średnicy 0,1 µm. W celu dokładnego określenia rozkładu średnic cząstek stałych firma Horiba zaproponowała metodę typu grawimetrycznego o nazwie TEOM, w której stosuje się zestaw filtr[...]
EN In the paper the Author pointed out, that the major number of the Particulate Mater in the exhaust gas of engines riches the sizes of less than 0.1 µm. For the better determination of the PM diameter distribution the Horiba enterprise has proposed new metering method of the gravimetric type named TE[...]
6
100%
Silniki Spalinowe
PL We wrześniu 2003 roku, na Wystawie Samochodów we Frankfurcie nad Menem, firma Audi zaprezentowała całkowicie nowy silnik V6 TDI, który wyposażony został w nowej generacji filtr cząstek stałych, nie wymagający stosowania jakichkolwiek dodatków do paliwa. Silnik ten od wiosny 2004 roku będzie montowan[...]
7
88%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2000 z. 1/36 45-51
PL W pracy scharakteryzowano metody kataliczne umożliwiające równoczesne ograniczenie emisji tlenków azotu i cząstek stałych z silników spalinowych o zapłonie samoczynnym. Przeprowadzono badania symulacyjne możliwości redukcji tlenku azotu weglowodorami i cząstkami stałymi na podstawie wyników badań em[...]
8
88%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2000 z. 2/37 21-30
PL W celu zmniejszenia emisji z silników o zapłonie samoczynnym tlenków azotu i cząstek stałych stosuje się doprowadzanie do czynnika roboczego silnika wody i wodnych roztworów różnych substancji, przede wszystkim soli metali alkalicznych. Istnieje wiele sposobów doprowadzania do czynnika roboczego tyc[...]
9
75%
Silniki Spalinowe
PL Jako rezultat rosnącego zainteresowania toksycznymi właściwościami cząstek stałych (PM) emitowanych z silników o zapłonie samoczynnym, Unia Europejska wprowadziła dodatkowe limity dotyczące liczby emitowanych cząstek stałych (PN). Metodyka pomiaru ilości emitowanych cząstek różni się znacznie od tra[...]
EN As a result of increased concern over the toxicological effects of particulate matter (PM) emitted by compression ignition vehicles, the European Union (EU) has introduced a particle number (PN) limit. This represents a significant departure from the traditional gravimetric approach of quantifying P[...]
10
75%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 14 54-63
PL W celu oceny zagrożenia zdrowia ludzi i ich środowiska przez pyły konieczne jest nadzorowanie jakości powietrza przez zastosowanie pomiarów oraz modelowania. Do oceny zagrożenia przez cząstki stałe PM10 stosuje się modelowanie ich emisji i imisji. W modelowaniu emisji cząstek stałych PM10 wykorzystu[...]
EN In order to assess the risks to human health and the environment by the dust, it is necessary to monitoring the air quality by applying measurements and modelling. To assess the risk of particulate matter PM10 have been apply models their emission and immission. In modelling of particulate PM10 are [...]
11
75%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań drogowych pojazdów użytkowych (typu LDV) napędzanych silnikami ZS. Celem badań była weryfikacja wpływu obciążenia pojazdów ładunkiem na parametry cząstek stałych. Artykuł zawiera wyniki pomiarów stężenia, masy oraz rozkładów wymiarowych (m.in. koncentracji, pow[...]
EN The purpose of the tests described in the article was to verify how the load of vehicle affects on the PM emissions. It presents the results of road tests of commercial vehicles (LDV type) powered by diesel engines. The article contains the results of measurements of concentration, mass and dimensio[...]
12
75%
Journal of KONES
PL Najpoważniejszym problemem związanym z zanieczyszczeniem środowiska przez substancje zawarte w spalinach silników o zapłonie samoczynnym jest emisja tlenków azotu i cząstek stałych. Oprócz takich metod zmniejszania emisji tlenków azotu i cząstek stałych, jak: zmiany regulacji i konstrukcji silnika o[...]
EN The most significant problem regarding the enviromental pollution caused by substances contained in diesel engine exhaust gas is oxides of nitrogen and particulate matter emission. Beside such methods of oxides of nitrogen and particulate matters emission reducing like: engin&adjustment and construc[...]
13
75%
Problemy Eksploatacji
2004 nr 2 163-172
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własnych wpływu filtra CSF i filtroreaktora CCRT na poziom emisji substancji toksycznych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym. Zaprezentowano udział NO2 w sumarycznej emisji NOx dla badanych separatorów i wpływ skuteczności konwersji NO do NO2 na strukturę[...]
EN Own research results of the CSF filter and the CCRT filter-reactor influence on emission level of toxic substances in Diesel engine exhaust gases were presented in this paper. There were presented NO2 participation in summary emission of NOx for researched separators and efficiency of NO to NO2 conv[...]
14
75%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 376--382
PL W artykule przedstawiono analizę rozkładu wymiarowego średnic cząstek stałych, emitowanych z turbinowego silnika lotniczego. Pomiary przeprowadzono w warunkach stacjonarnych symulując rzeczywiste warunki pracy silnika odrzutowego. Badania wykonano dla trzech początkowych faz pracy silnika: rozruchu,[...]
EN The article presents an analysis of the size distribution of particulate matters emitted from jet engine. Measurements were carried out in stationary conditions simulating real operating conditions of the jet engine. The study was performed for the three initial phases of engine operation: start-up,[...]
15
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wstępne badania emisji cząstek stałych w gazach wylotowych silnika turbospalinowego GTD-350. Badania przeprowadzono na stanowisku pomiarowym przy użyciu analizatora cząstek stałych TEOM Horiba wyposażonego w mini-tunel rozcieńczający Micro Diluter 6100. Celem badań było spra[...]
EN The preliminary investigations of particle matter emission in the exhaust gas of GTD-350 turbine engine have been presented in article. Investigations have been led on the test stand by use of particle analyzer TEOM Horiba, equipped with Micro Diluter 6100. The aim of investigations was to check the[...]
16
75%
Silniki Spalinowe
PL Przepisy Euro 4 wymagają od producentów silników spalinowych znacznej redukcji emisji cząstek stałych. Pomimo ciągłej poprawy w silnikach procesu spalania, pod kątem spełniania tych norm są badane również systemy oczyszczania spalin, takie jak filtry cząstek stałych (DPF) lub selektywna redukcja kat[...]
EN Future legislation like EURO IV regulation will require massive reduction of particulate emission limits. Besides continuous improvement of the engine combustion process also exhaust after treatment systems, like Diesel Particulate Filters (DPF), or Selective Catalytic Reduction (SCR) of Nitrogen Ox[...]
17
75%
Logistyka
2015 nr 3 1943--1949, CD 1
PL W artykule przedstawiono analizę rozkładu wymiarowego średnic cząstek stałych, emitowanych z turbinowego silnika lotniczego. Analiza polegała na określeniu wpływu dodatku biopaliwa na rozkłady wartości średnic emitowanych cząstek stałych. Pomiary przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, a w efekc[...]
EN The article presents analysis of dimensional distribution of particulate matter emitted by jet engine. The analysis consisted in evaluation of the effect using biofuel as a aviation fuel additive on dimensional distribution of PM. Measurements were carried out in laboratory conditions and consequent[...]
18
75%
Archiwum Motoryzacji
2014 Vol. 63, nr 1 3--24, 109--129
PL Pyły stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i ich środowiska. Jednym ze znaczących źródeł emisji pyłów jest motoryzacja. Ze wzglądu na dużą szkodliwość pyłów prawo coraz bardziej restrykcyjnie ogranicza ich imisję w powietrzu atmosferycznym. Początkowo była limitowana imisja frakcji cząstek s[...]
EN Dusts pose serious danger to the human health and environment. A significant part of dust emissions3 comes from motor traffic. In consideration of the very harmful impact of dusts, increasingly restrictive limitations are imposed by law on the dust immissions in atmospheric air. Originally, the immi[...]
19
75%
Nafta-Gaz
2005 R. 61, nr 6 257-268
PL W referacie omówiono szkodliwe oddziaływanie emisji cząstek stałych (PM - Particle Matter) w spalinach silników o zapłonie samoczynnym, kierunki prac badawczych podejmowanych w celu ograniczenia tej emisji oraz stosowane już środki zaradcze. Szczególną uwagę poświęcono filtracji spalin i problemom z[...]
EN The paper describes harmful effects of particle matter (PM) emission in exhaust gases from diesel engines, the recent scientific research efforts made in order to reduce this problem, as well as already existing solutions. The special attention is paid to an exhaust gases filtration and to the probl[...]
20
75%
Chemik
2016 Vol. 70, nr 8 419--425
PL W artykule zaprezentowano charakterystykę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych emitowanych podczas spalania biopaliw transportowych. Do eksperymentów wybrano samochód osobowy wyposażony w silnik wysokoprężny, spełniający wymagania Euro 5. Pojazd zasilano biopaliwem zawierającym mieszanki [...]
EN The polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) emitted during the combustion of the biofuels used in transport have been characterized. The experiments were carried out on a motor car with a diesel engine, meeting the Euro 5 standard requirements. The vehicle was powered with biofuel blends containing [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last