Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crash tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The main subject of the work was numerical and experimental dynamic studies of top-hat thin-walled elements joined by spot welding. Spot weld diameter and pitch distance were the main parameters describing geometrical shape of examined elements as well as the material they were made of. The main pur[...]
2
100%
Journal of KONES
EN The work presents the traffic safety issue related to a use of the road protective barriers. It describes a purpose and tasks that should be fulfilled by the safety system. Conditions of crash tests and their evaluation according to the requirements of the existing standard documents are also presen[...]
3
100%
Journal of KONES
EN High accident index in Poland, including one of the highest death rates in EU, forces undertaking the intense works in order to improve traffic safety. Published road accident statistics indicate that the most dangerous accidents include a vehicle collision with a tree, post or other road object. Th[...]
4
88%
Journal of KONES
EN The dynamic loads acting on a human body during a road accident may cause bodily injuries. They are dependent not only on the car structure and applied means of individual protection but also on the anthropometric features of a human body and its location in car. The safety of the car occupants on t[...]
5
88%
Journal of KONES
EN The work considers changes occurred in the features of the supporting structure in three categories of cars, namely: with the self-supporting body, framed body an intermediate structures between these two solutions. The area of analysis includes the length of deformation (crush) of the front al part[...]
6
88%
Journal of KONES
EN Applying the pretensioners and the belt force limiters in cars had a positive impact on the seat belts effectiveness in protecting the people driving against the effects of collisions. In this way, delayed action of the seat belts, resulting from the flexibility of the belt and the operating time of[...]
7
88%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 1 395--402
EN Road accidents with participation of the children are of particular nature. According to surveys, the older children at the age of 8-12 years are often transported in cars in a wrong way. They are usually fastened with seat belts designed for adult passengers. In order to make the seat belts safe fo[...]
8
88%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 335--342
EN The analysis carried out by the authors indicates high threat to the rear seat passengers in passenger cars during a road accident. Vehicle designers indicate potential threats for passengers when they take a position in a car which is unexpected by a manufacturer of passive protection systems. Base[...]
9
88%
Journal of KONES
EN The paper evaluates the effectiveness of the innovative road safety system equipped with prototype component segments composed of a body made of a plastic filled with reinforced concrete. Main advantages of the new safety barrier include increased resistance to corrosion as well as easy transport an[...]
10
75%
Journal of KONES
EN Human body motion during a road accident usually results from the effect of forces of inertia. The analysis of that motion, particularly displacements towards the vehicle interior have significant practical aspect as it facilitates conclusions concerning the mechanisms of danger and injury formation[...]
11
75%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 12 11-14
PL Praca dotyczy symulacji komputerowych testów zderzeniowych wykonywanych przy projektowaniu samochodów. Wirtualne zderzenia prowadzone są z użyciem metody elementów skończonych. Omówiono główne kierunki rozwoju wirtualnych zderzeń, budowy manekinów oraz przedstawiono stosowane obecnie kryteria urazów[...]
EN The paper refers numerical simulations of car crash tests. Virtual collisions were modelled by using finite element method FEM. The main tendency of virtual crash tests development and, manikin construction were presented as well as presently employed injury criteria. Results of numerical calculatio[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 97-113
PL Prawie wszystkie równania stosowane do obliczeń prędkości zderzenia samochodów wykorzystują współczynnik restytucji. Dlatego prawidłowe ustalenie jego wartości jest bardzo ważne. Z drugiej strony jest to raczej problem bardzo trudny, ponieważ nie ma ogólnych zasad pokazujących jak należy postępować.[...]
EN Almost all equations which are used to calculate car collision velocity exploit the coefficient of restitution. Therefore correct estimation of its value is very important. On the other hand it is rather difficult problem, because there is no general rule how to do this. Review of problems connected[...]
13
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 3 360--366
PL Przygotowano i przeprowadzono badania eksperymentalne, które mają na celu pogłębienie analizy wpływu pozycji osoby siedzącej na tylnym siedzeniu w samochodzie osobowym na ryzyko jej obrażeń w czasie wypadku drogowego. Ryzyko to jest rozważane i obliczone w aspekcie zajmowania przez człowieka w samoc[...]
EN Experimental tests have been prepared and carried out in order to deepen the analysis of the influence of a position of a rear seat passenger in a passenger car on a risk of injuries during a road accident. This risk is considered and calculated in the aspect of a car passenger position that slightl[...]
14
75%
Problemy Kolejnictwa
2011 Z. 153 93-116
PL W artykule przedstawiono rozwój techniki kolejowej, a w następstwie rozwój możliwości badawczych Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa w zakresie własności mechanicznych pojazdów szynowych. Omówiono badania własności wytrzymałościowych gwarantujących bezpieczeństwo bierne obsługi i pasażer[...]
EN The paper presents the development of railway engineering followed by the development of research capabilities of the Railway Institute's Rolling Stock Testing Laboratory in the field of testing mechanical properties of rail vehicles. Tests of mechanical properties necessary to guarantee passive saf[...]
15
75%
Journal of KONBiN
2019 No. 49 (3) 271--292
PL Kluczem do zrozumienia potrzeb i budowania narzędzi do zarządzania infrastrukturą drogową, w celu zapobiegania wypadkom drogowym i łagodzenia ich skutków, jest identyfikacja zagrożeń i ich źródeł, które są wynikiem niewłaściwego projektowania, budowy, instalacji i utrzymania systemów powstrzymującyc[...]
EN Key to understanding the needs and building road infrastructure management tools to prevent and mitigate run-off-road accidents is to identify hazards and their sources which are a result of wrong design, construction, installation and maintenance of road restraint systems. Building such tools requi[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 101 47--48
PL W niniejszym artykule przedstawiono różne rodzaje manekinów wykorzystywanych w testach zderzeniowych pojazdów samochodowych, do testów pojazdów rekreacyjnych czy wózków inwalidzkich.
17
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 11 1718--1719
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie fotogrametrii dynamicznej do badań zderzeniowych foteli stosowanych w komunikacji zbiorowej. Zaprezentowano ideę funkcjonowania fotogrametrii oraz opisano przykładowy system. Omówiono procedurę prowadzenia badań i zaprezentowano wyniki badań crash testów.
EN In the paper application of dynamic photogrammetry for crash test regarding seats used in public transportation was presented. An idea how photogrammetry works was depicted and an exemplary system was shown. A measurement procedure was described and results of crash tests were briefly discussed.
18
63%
Mosty
2016 nr 3 44--46
PL Podstawą orzeczeń o jakości bariery ochronnej jest test zderzeniowy wykonywany według zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 1317. Obecnie dopuszcza się do stosowania na drogach i mostach jedynie takie bariery, które mają pozytywne wyniki poligonowych prób zderzeniowych i które przeszły pomyślnie [...]
EN The cardinal rules of design and implementation of road and bridge traffic barriers are included in the PN-EN 1317 standard. To make sure that the barrier systems are safe and effective, traffic barriers undergo extensive simulated and full-scale crash testing before they are approved for general us[...]
19
63%
Archiwum Motoryzacji
2016 Vol. 71, nr 1 133--153
PL Przedstawiono wyniki badań obciążeń dynamicznych, jakie działają na dzieci przewożone w fotelikach na tylnym siedzeniu samochodu osobowego, podczas jego czołowego uderzenia w przeszkodę. Wykorzystano wyniki badań udostępnione w Internecie przez National Highway Traffic Safety Administration (USA), o[...]
EN The article presents results of experimental investigation of the dynamic loads that act on a child carried in a safety seat fixed on the rear seat of a passenger car during a frontal impact of the car against an obstacle. The analysis was done with using the test results published on the Internet b[...]
20
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2016 Vol. 18, no. 3 436--444
PL Rozważono wpływ prędkości uderzenia samochodu osobowego w przeszkodę na ryzyko obrażeń kierowcy oraz pasażera na przednim fotelu. W tym celu wykorzystano wyniki kilkuset testów zderzeniowych, udostępnionych w Internecie przez National Highway Traffic Safety Administration (USA). Uwagę skupiono na cz[...]
EN The subject of the analysis was the influence of the speed, at which a personal car hit an obstacle, on the risk of injury of the driver and the passenger sitting in the front seat. With this goal in mind, several hundred of crash tests were analysed, published on the Internet by National Highway Tr[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last