Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 408
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  costs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 6 26-30
2
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2006 R. 14, nr 3 101-107
PL Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pozwoliły na oszacowanie kosztów eksploatacji obecnie najczęściej wykorzystywanych zestawów transportowych na terenie Małopolski. W przypadku zestawów ciągnikowych najniższe koszty eksploatacji stwierdzono dla zestawu ciągnik z dwoma przyczepami. W[...]
EN Conducted investigations and analysis of their results enabled to assess the operation costs for transport sets most often used in agriculture of Małopolska region. In the case of tractor hauled sets the lowest operation costs were found at a set consisted of the tractor with two trailers. In group [...]
3
80%
Inżynieria Maszyn
PL Informacja o rzeczywistym koszcie wyrobu lub usługi ma istotne znaczenie dla skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w warunkach stale rosnącej konkurencji. Stąd konieczność stosowania doskonalszych narzędzi - metod analizy danych, umożliwiających coraz dokładniejsze monitorowanie procesów zach[...]
EN Market economy conditions force actions upon enterprises, aiming at quality improvement, production cycle shortening and cost reduction. To reach this goal it's necessary to determine precise operational times, on that base of which we can establish the costs of operations to be carried out. This is[...]
4
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 9 16-19
PL W artykule omówiono kalkulację kosztów bhp w odniesieniu do obecnego stanu prawnego. Dokonano analizy standardowych wydatków oraz kosztów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu podatkowego, jak również, naliczeń i potrąceń z tytułu podatków lub ubezpieczeń społecznych przy wypłatach świadczeń d[...]
EN The article discusses the calculation of occupational health and safety expenses in the current situation in Poland. It presents an analysis of standard costs and non-deductible expenses as well as charges and deductions related to income-tax or social insurance contributions paid as benefits by Pol[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 507-514
PL Artykuł prezentuje przesłanki zmiany podejścia do realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówione zostało tutaj podejście do szacowania kosztów świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności tryb i zasady prowadzenia rachunku kosztów działań. Zaprezen[...]
EN The article discuses principle of changing procedures in analyzing costs realization public tasks by self-government units. There are presented procedures and rules of Activity Based Costing. The author describes rules this conception. In the end of the article, there are presented opinion of the au[...]
6
80%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule omówiono urządzenie BorJet zapewniające skuteczne wytwarzanie wysokociśnieniowej strugi zawiesinowej z dodatkami hybrydowymi oraz metodykę badań procesu przecinania taką strugą. Przedstawiono także kryteria optymalizacji oraz wyniki badań wpływu parametrów obróbki strugą hybrydową na efek[...]
EN BorJet system that ensures effective creation of high-pressure suspension jet with hyhrid admixtures and research methodology of such kind jetting are discussed in the paper. Optimization criteria and research results of hybrid jet erosion parameters influence on cutting effectiveness are presented [...]
7
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule omówiono wyniki badania struktury kosztów w budowlanych projektach inwestycyjnych. Podkreślono, że redukcja kosztów wymaga znajomości miejsc ich powstawania. Podano wyniki badania struktury kosztów w kalkulacjach kosztorysowych. Wskazano konieczność prowadzenia kontrolingu kosztów przedsi[...]
EN The article presents results of the studies on a structure of the costs in construction investment projects. It was underlined that a reduction of the costs requires a knowledge of their origins. The results of the studies on a structure of the costs in a cost estimation process were publicized. It [...]
8
80%
Badania Operacyjne i Decyzje
2006 nr 2 63-71
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania czasu pracy poświęcanego na realizację poszczególnych działań jako parametru do rozliczania kosztów zasobów na działania w rachunku kosztów działań. Autorzy zbadali konstrukcję nośnika kosztów zasobów, który proponują wykorzystać do rozliczania koszt[...]
EN In the paper the possibilities of using the time spent on realization of individual activities as a parameter for allocating the costs of resources to activities in Activity Based Costing are presented. The authors describe the construction of a resources cost driver based on this time. They sugges[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
10
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 98-99
PL Ściany osłonowe to przegrody zewnętrzne niepełniące funkcji konstrukcyjnych - przenoszące wyłącznie swój ciężar. Ich głównym zadaniem jest izolacja pomieszczenia od otoczenia i wpływu czynników atmosferycznych, w związku z tym użyte w nich materiały powinny charakteryzować się odpornością na mróz i [...]
11
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 112-116
PL Podstawową metodą kalkulacji kosztorysowej w krajach Unii Europejskiej jest metoda uproszczona, polegająca na stosowaniu cen jednostkowych robót budowlanych. W kalkulacji kosztorysowej sporządzanej na potrzeby zamawiającego, ceny jednostkowe robót przyjmuje się zwykle na podstawie odpowiednich infor[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 9 207-219
PL W procesie zarządzania projektem informatycznym czy też ogólnie pojętym przedsięwzięciem występuje szereg zjawisk mających wpływ na jego realizację. Do wybranych z nich należą: niedokładne oszacowanie kosztów, zmiany wymagań, zbytnio napięty harmonogram, fluktuacja kadry, słabe zaangażowanie kadry k[...]
EN During the IT project management process numerous effects take place influencing its realisation. Some of them are: inaccuracy of costs assessment, change of the requirements, excessive schedule pressure, staff fluctuation, low staff and management commitment and morale. The article presents these f[...]
13
80%
Chemik
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 485-491
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące inżynierii kosztów. Zaprezentowano metodykę wyboru i omówiono metody kalkulacji kosztów ze względu na określanie opłacalności demontowanych elementów samochodowych. Scharakteryzowano problemy wyznaczania kosztów własnych odzyskiwanych elementów.
EN In article one introduced problems of relating engineering of costs. One presented methods of choice and one talk overed methods of calculation of costs from regard on qualifying profitability's disassembled of car elements. One characterized problems of marking of own costs recovered of elements.
15
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 22 215-227
PL W obecnych warunkach gospodarczych istotną kwestią jest optymalizacja kosztów działalności organizacji zarówno przedsiębiorstwa, jak również urzędów (jednostki samorządowej oraz centralnych). Procesowe podejście do zarządzania organizacją, w tym jej finansami, możliwe jest wówczas, gdy dysponuje [...]
EN In current economic conditions a very important issue is to optimize the activity costs, both in companies, as well as in offices (municipal, self-governmental and on the central level). Process-based approach to the organization management, including financial management, is possible only, when ha[...]
16
80%
Logistics and Transport
EN The importance of inland waterway transport for transport in the EU countries is highlighted. In Western Europe inland waterway transport is perceived as an environment-friendly system offering considerable potential. The carriage of aggregates and construction materials has a large share in the tra[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
EN In the paper the component parts of the life-cycle costs of powerful feed-pumps of electric stations are described. Difference between lump-sum and fixed costs are shown. Current costs cover considerable part in the costs of complete life-cycle and a part of these costs grows constantly.
18
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2017 nr 1 52--54
PL Artykuł przedstawia różnorodność kosztów występujących w obliczeniach kosztu realizacji operacji technologicznych. Omówienie to zawiera spojrzenie z perspektywy układu rodzajowego i kalkulacyjnego kosztów. Z uwagi na aktualną tendencję automatyzacji produkcji zwraca uwagę na różnice w podziale koszt[...]
EN The paper presents a variety of costs occurring in the calculation of the technological operations cost. Discussion of the costs includes a look from the perspective of the generic and the calculation systems of costs. Due to the current trend of production automation draws attention to the differen[...]
19
80%
Research in Logistics & Production
2015 Vol. 5, No. 5 459--470
EN The article presents the essence and role of costs. There characteristic of logistics costs was done. There were presented costs accounting systems in companies allowed by the Accounting Act. There were also presented simplified cost accounting methods both according to the account type and the plac[...]
20
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 9 23-25
EN An attempt to define the structure of investment costs on the basis of data from a few tens of small sewage treatment plants.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last