Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cost account
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 27 33--43
PL Koszty są ważnym czynnikiem związanym z realizacją projektów informatycznych. Głównym źródłem informacji o kosztach jest rachunek kosztów. W opracowaniu scharakteryzowano wady stosowanych w rachunkowości metod sprawiających, że informacja uzyskana z systemów rachunku kosztów na dotychczasowych zasad[...]
EN Cost information is necessary in IT project management. The main information source of costs is cost account. In this article, disadvantages of traditional systems of cost account are presented. Improved formula for cost account for IT project management use is suggested.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 77 203--216
PL W artykule poddano analizie porównawczej najbardziej znane rachunki kosztów stosowane w zarządzaniu kosztami w ujęciu procesowym. Na podstawie przeglądu literaturowego wyłoniono rachunki kosztów najbardziej odpowiednie do zastosowania w górnictwie węgla kamiennego, a następnie przedstawiono zarys ko[...]
EN The article presents a comparative analysis of the most famous cost accounts used in the cost management in terms of process. Based on the literature review there were selected the most appropriate cost accounts for use in coal mining, and an outline of the concept of using activity based costing ti[...]
3
100%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 9 72--75
PL W niniejszym artykule zwrócono uwagę na znaczenie prawidłowo funkcjonującego systemu rachunku kosztów w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Ukazano rolę oraz cel wyodrębniania obiektów odniesienia kosztów w ramach systemu rachunku kosztów. Dokonano charakterystyki podstawowych obiektów kosztów wykor[...]
EN This paper highlights the meaning of a correctly functioning cost account system in the management of a business entity. The role and aim of the separation of cost reference items within the cost account system were presented. The main cost items used for hard coal management were characterized and [...]
4
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 66 195--206
PL Górnictwo węgla kamiennego to branża o specyficznych uwarunkowaniach produkcyjnych, wymagająca zindywidualizowanego podejścia do zarządzania kosztami produkcji. W niniejszym artykule przeprowadza się analizę i ocenę kosztów w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego, stanowiącą punkt wyjścia do skonfr[...]
EN Hard coal mining is an industry of specific production conditions, requiring an individualized approach to production cost management. In the hereby article there is cost analysis and assessment conducted in a longwall lifecycle, which constitutes a starting point for confronting cost accounts curre[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 66 173--184
PL W górnictwie węgla kamiennego od wielu lat są wykorzystywane jedynie systematyczne rachunki kosztów, prowadzone na potrzeby rachunkowości i sprawo-zdawczości finansowej. Takie podejście uniemożliwia racjonalne zarządzanie kosztami oraz podejmowanie proefektywnościowych decyzji zarządczych, dlatego t[...]
EN In the hard coal mining there have been systematic cost accounts used for many years, used for the purpose of accounting and financial reporting. Such approach makes it impossible to manage costs and make pro-effective managerial decisions. Therefore, in the hereby article there is an assessment con[...]
6
59%
Badania Operacyjne i Decyzje
2008 nr 2 5-16
PL W artykule zaprezentowano uzupełnione i usystematyzowane informacje o procesie obliczania kosztu obiektu kosztowego według koncepcji rachunku kosztów działań opartym na czasie – Time-Driven Activty Based Costing, która stanowi unowocześnienie standardowej koncepcji rachunku kosztów działań – Activit[...]
EN The article presents was complete and systematized information about the process of cost calculation of the cost object according to the concept of time-driven activity based costing which is an improved version of a standard concept of activity based costing. The author shows an example of cost cal[...]
7
59%
Badania Operacyjne i Decyzje
2008 nr 1 5-13
PL W artykule Autorka prezentuje rachunek kosztów działań oparty na czasie – Time-Driven Activity Based Costing (T-D ABC) – nową metodę rozliczania kosztów. Stanowi ona unowocześnienie rachunku kosztów działań (ABC). Dokonano syntezy rozproszonej i niepełnej wiedzy z dostępnej literatury o nowej koncep[...]
EN In the article the author introduces time- driven activity based costing- a new method of costs counting. It is an improved concept of the activity based costing (ABC). The author performs the synthesis of scattered and incomplete knowledge based on the literature about the new concept. The author c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last