Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 177
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  conservation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 427-436
2
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 404-414
3
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 390-403
PL Od kilku lat w Pałacu Wilanowskim i jego otoczeniu są prowadzone na dużą skalę prace konserwatorskie i restauracyjne. Zadania konserwatorskie podjęte na elewacji Pałacu, ścianie oporowej i wnętrzach Pałacu były pilnie potrzebne, uwzględniając zły stan zachowania Pałacu i długoterminowe plany pełnego[...]
EN Large-scale conservation and restoration work hasbeen in progress for several years in the Wilanów Palace and its surroundings. The conservation tasks undertaken on the Palace facades, the retaining wall and the Palace interiors were badly needed, given the Palace's poor state of preservation a[...]
4
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 415-426
PL W ostatnich latach obserwujemy duże zainteresowanie architekturą okresu międzywojennego w Polsce. Jednakże daje się zaobserwować powszechne niszczenie charakterystycznych, identyfikujących ją elementów wystroju i kształtu architektonicznego.Spowodowane jest to głównie brakiem wiedzy na temat jej kul[...]
EN In last years in Poland we may observe a great interest in the architecture of the interwar era. However, there may be noticed a widespread destruction of typical architectural elements and details that identify this architecture. It is mostly caused by lack of knowledge of its cultural importance i[...]
5
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 437-444
PL W pracy opisano problemy związane z konserwatorskim remontem elewacji kościoła Mariackiego w Katowicach. Po blisko 140 latach od wybudowania obiekt doczekał się kompleksowej renowacji. Prace podzielono na kilka części: wymieniono pokrycie dachu i wzmocniono konstrukcję drewnianej więźby dachowej, oc[...]
EN In the paper the problematic issues of conservatory rebuilding of the elevation of the Mariacki Church, which is located in Katowice, were presented. After almost 140 years since the church had been built, the complex conservatory rebuilding of the elevation was carried out. The works were divided i[...]
6
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2016 Nr 48 34--39
PL Współczesność, pomimo braku utrudnień instytucjonalnych i z nieograniczonymi możliwościami technicznymi, generuje zupełnie inną gamę problemów, z którymi borykają się włodarze tych już prawie półwiekowych świątyń. Ich stan techniczny i zupełnie zrozumiała dekapitalizacja infrastruktury powoduje koni[...]
EN Contemporary times, despite no institutional restrictions and unlimited technological possibilities, generate a range of completely different problems which have to be addressed by the owners of the nearly half-a-centuryold churches. Their technical condition and deterioration of the infrastructure [...]
7
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2018 Nr 56 63--69
PL System ochrony zabytków w Polsce istnieje sto lat. Jest to okazja do podsumowania jego dorobku, oceny obecnej sytuacji w ochronie zabytków oraz sformułowania prognoz. Całościowe spojrzenie na system ochrony zabytków wskazuje, że ocena jego dorobku i perspektyw powinna być dokonana w czterech aspekta[...]
EN The system of monument protection in Poland has existed for a hundred years. It is an occasion to sum up its achievements, to evaluate the current situation in monument protection and to formulate predictions. An overall view of the monument protection system indicates that an assessment of its achi[...]
8
88%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 705-717
9
88%
Polish Journal of Ecology
EN The genetic diversity of re-established population of endangered species Allium angulosum L. was tested as a one part of rescue program. Founder individuals were picked in Chropyne - Zarici area (North Moravia, Czech Republic) and new population was set in Protected Landscape Area Litovelske Pomorav[...]
10
88%
Geological Quarterly
EN Maadi Town Temple was discovered by Prof. Villiano of Milan University in 1936, during excavation work in the Maadi Town area of the Fayoum Province. Since this discovery there has been no scientific ally based conservation of the monument, often than some unsuccessful restoration. The ruins were le[...]
11
88%
Oceanologia
2015 No. 57 (3) 271--279
EN Within the framework of the possibility of using the Mediterranean pen shell Pinna nobilis in restoration and conservation plans of benthic habitats, an in situ experiment was conducted using empty P. nobilis shells. The latter were transplanted in a bare soft-bottomed area and their associated faun[...]
12
88%
Journal of Ecological Engineering
EN An evaluation of existing insulation and remediation technologies for solid mineral waste storages is carried out. Results of field observations at one of the largest tailings in Russia are given. A quality of atmospheric air, and surface and ground water are estimated in the impact areas of a magne[...]
13
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 28 18-30
PL W pracy przedstawiono zastosowane techniki naprawy i wzmocnienia drewnianej konstrukcji dachu, sklepień oraz ścian murowanych na przykładzie remontowanego prezbiterium kościoła pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich z przełomu XIV i XV wieku. Jako nad- rzędną wartość w remoncie kościoła przyjęto jego z[...]
EN The work presents the techniques applied for repairing and reinforcement of the wooden roof construction, masonry vaults and walls on the example of the renovated presbytery of the church of St. Anna in Ząbkowice Śląskie from the turn of the 14th and 15th century. The significant historical value of[...]
14
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 28 61-69
PL Artykuł omawia historię budowy, ustrój architektoniczny oraz prace konserwatorskie i modernizacyjne kościoła wybudowanego na początku XX wieku w dzielnicy Błonie w Przemyślu. Wyszczególniono i scharakteryzowano uwarunkowania, w jakich przyszło budować nowy obiekt kościelny na peryferiach historyczne[...]
EN This article presents building history and architectural system as well as scope of conservation and modernisation of a church located in Przemyśl and built at the beginning of the 20th century in the Błonie quarter. It reveals circumstances and determinants prevailing at the time when a new church [...]
15
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 28 129-131
EN Conservation science as a discipline of chemistry has not reached in Poland the status of a mature research field with its own institutes or departments. Also in the system of higher education it is not present as a subject of studies at the three Bologna cycles of education. Research funding is ver[...]
16
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 27 35-50
PL W 2008 roku władze Uniwersytetu Wrocławskiego podjęły decyzję o wszczęciu działań zmierzających do rewaloryzacji XVIII-wiecznej Auli Leopoldina, znajdującej się na reprezentacyjnym, pierwszym piętrze gmachu głównego Uniwersytetu. Pierwszym etapem tego złożonego przedsięwzięcia było przeprowadzenie b[...]
EN In 2008, the authorities of the Wrocław Univerrsity decided to undertake the proceedings aimed at the restoration of the 18th-century Aula Leopoldina, located on the formal first floor of the main building of the University. The first stage of this complex undertaking was conducting research intend[...]
17
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2012 Nr 31 135-139
PL Pracownie Archeologiczno-Konserwatorskie powołane zostały w ramach Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków w roku 1967 z zadaniem prowadzenia prac badawczych dla celów konserwatorskich, głównie we współpracy z przedstawicielami innych specjalności istniejących w ramach tej insty[...]
EN Archaeological Conservation Labs were established within the State Enterprise Monument Conservation Labs (PKZ) in 1967, in order to conduct research work for conservation purposes, primarily in collaboration with representatives of other specialities existing within the above mentioned institution.[...]
18
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 21 54--63
PL Położone na południowo-wschodnich krańcach współczesnej Rzeczypospolitej woj. podkarpackie, obok swych wybitnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, poszczycić się może wyjątkową liczbą zachowanych zabytków szeroko pojętego budownictwa drewnianego. Choć trudno dziś mówić o dominacji obiektów dr[...]
EN Located on the south-eastern part of the modern Republic of the province. Subcarpathian, next to its outstanding natural and landscape values, can boast an exceptional number of surviving monuments of the broad wooden buildings. Although it is difficult today to talk about the dominance of wooden ob[...]
19
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 314-324
PL W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań zabytkowych drewnianych belek stropowych wzmacnianych taśmami kompozytowymi CFRP. Eksperyment przeprowadzono na elementach w skali technicznej. Przedstawiono ponadto analizę teoretyczną uzyskanych rezultatów oraz założenia własnego modelu teoretyczneg[...]
EN Selected results of investigations of antiquewooden ceiling beams strengthened with composite material CFRP strips have been presented in the study. The experiment was carried out on elements in the technical scale. The theoretical analysis of the obtained results and the foundation for au[...]
20
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 300-313
PL W artykule omówiono badania stropów drewnianych Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Głównego Dworca kolejowego we Wrocławiu. Podano zakres przeprowadzonych badań. Opisano sposób wykonania oraz podano wyniki przeprowadzonych badań. Przedstawiono między innymi badania materiałowe, badania [...]
EN In the article the investigations of the wooden ceilings of the assembly hall Leopoldina at Wroclaw University and the Main Railway Station have been discuss. The scope of conducted investigations has been presented. The way of the realization has been described and the results of conducted investig[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last