Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  combined heat and power plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 59 133-140
EN The paper presents the results of research on the energy processes modeling for the 200MWC power plant equipped with the heat exchangers.Energy analysis of the power system was carried out. The influence of utilization of extracted steam supplied to the heat exchangers on the electric energy generat[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 59 141-144
EN The paper presents computer program designed for simulation investigations of energy effectiveness of gas-steam combined heat and power systems. The program allows to investigate the influence of variation of parameters on energy effectiveness indexes for various structures of the technological syst[...]
3
86%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 7 454-456
PL W pracy pokazano przykład użycia nieparametrycznej estymacji danych. Z pomocą tej techniki dokonano oszacowania emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych zbieranych podczas normalnej pracy Elektrociepłowni w Zielonej Górze. Na wstępnie dokonano krótkiego przeglądu najbardziej p[...]
EN In the paper there are shown some practical examples of using nonparametric estimation. Using this technique there were estimated the nitrogen oxides (NOx) emissions based on the data taken from a real industry plant (gas and steam combined heat and power (CHP) plant in Zielona Góra, Poland). This w[...]
4
86%
Archives of Thermodynamics
EN On the basis of the results obtained up to date on thermal-hydraulics of geothermal power plants it becomes apparent that the kind of applied fluid and temperature in evaporator are critical parameters in obtaining highest amounts of electricity from the same amount of geothermal energy. In calculat[...]
5
86%
Rynek Energii
2003 nr 2 12-19
PL Przedstawiono podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne Elektrociepłowni Wrotków. Wyspecjalizowano parametry turbiny gazowej i parowej,współpracujących z nimi generatorów gazowego i parowego, kotła odzysknicowego i zastosowanego paliwa pierwotnego. Zamieszczono dane produkcyjne obrazujące sposób[...]
EN Basic technological and economic parameters of the combined heat and power plant ''Wrotków'' are given and specifically parameters of gas and cooperating with them gas and steam generators as well as of waste heat boiler and the applied primary fuel. The article also presents production data that il[...]
6
86%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 3 181--191
PL Niniejszy artykuł stanowi próbę kompleksowego podejścia do zidentyfikowania uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa z branży energetycznej w Polsce i jest odpowiedzią na wybiórcze podejście do poruszanych zagadnień w literaturze przedmiotu. W artykule zostały przedstawione uwarunkowania, mające decyduj[...]
EN This article is an attempt at a comprehensive approach to identifying the determinants of business development in the energy sector in Poland, and is a response to selective approaches to the issues discussed in other works. The article evaluates factors that have a decisive impact on the long-term [...]
7
86%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 2 113--122
PL Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa w realiach rynkowych zdeterminowane jest różnorodnymi uwarunkowaniami mającymi istotny wpływ na funkcjonowanie tego podmiotu. Czynniki te mogą pochodzić zarówno z otoczenia wewnętrznego, jak i z otoczenia zewnętrznego. W zależności od charakteru i zakresu prow[...]
EN The functioning of every company in the electricity market is determined by a variety of circumstances which have a substantial impact on the organization. These factors can originate from both the internal environment and from the external environment. Depending on the nature and scope of a company[...]
8
72%
Rynek Energii
2006 nr 6 16-23
PL Przedstawiono analizę energetyczną czterech wariantów modernizacyjno-rozwojowych istniejącej dużej elektrociepłowni zawodowej, przewidujących wprowadzenie do układu tej elektrociepłowni bloku gazowo-parowego. Zwrócono uwagę na ograniczenia w realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych w takich warunka[...]
EN The analysis of four development variants of the existing CHP plant is presented. The modernization undertakings anticipate inclusion of the GTCC cogeneration plant into the CHP system. Execution limitations of the modernization undertakings are underlined. The analysis should be the basis of the ch[...]
9
72%
Archives of Thermodynamics
EN The paper presents the results of optimizing the coefficient of the share of cogeneration expressed by an empirical formula dedicated to designers, which will allow to determine the optimal value of the share of cogeneration in contemporary cogeneration systems with the thermal storages feeding the [...]
10
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 5 187-192
PL W pracy jest przedstawiona analiza przyszłościowych dla polskiej elektroenergetyki technologii wytwarzania energii elektrycznej oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Analizę wykonano dla18-stu technologii w 3-ch grupach źródeł wytwórczych: elektrowni systemowych, elektrociepło[...]
EN The paper presents the analysis of technologies of electricity generation and electricity and heat cogeneration of the future for Polish electric industry. The analysis was made for eighteen technologies in three kinds of electricity generation sources: system power plants, large and medium scale co[...]
11
72%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL Na podstawie pomiarów cieplnych bloku upustowo-przeciwprężnego elektrociepłowni, przeprowadzonych w szerokim zakresie obciążeń eksploatacyjnych, opracowano algorytm obliczeń podstawowych parametrów charakteryzujących pracę bloku. W tym celu przeprowadzono wymagane obliczenia, wykorzystując zasady en[...]
EN Thermal measurements of the extraction back-pressure power unit in the combined heat and power plant for a wide range of working loads were utilised to develop an algorithm for computing performance parameters of the power unit. The calculation procedures use the enthalpy balance method and the entr[...]
12
72%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL W artykule opisano algorytm obliczania strat termodynamicznych w układach regeneracji bloku upustowo-przeciwprężnego elektrociepłowni. Następnie na podstawie wyników pomiarów cieplnych dla typowego zakresu obciążeń eksploatacyjnych bloku wyznaczono wartości tych strat w wymiennikach ciepła układów r[...]
EN An algorithm is developed for computing thermodynamic losses in the regeneration systems of the back-pressure power unit in a combined heat and power plant. Thermal measurements taken under the typical working loads were utilised to compute and analyse variability of the thermodynamic losses in heat[...]
13
72%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL W artykule przedstawiono metodykę obliczenia strat termodynamicznych w układach regeneracji bloku upustowo--kondensacyjnego. Następnie w oparciu o zasady analizy egzergetycznej wyznaczono wartości strat termodynamicznych w wymiennikach regeneracji wysokoprężnej zarówno dla ciepłowniczego, jak i kond[...]
EN The paper outlines the method of evaluating thermodynamic losses in the regeneration systems of the extraction condensing type power unit in a combined heat and power plant. The exergy analysis principles were then utilised to compute the thermodynamic losses in heat exchangers of the high-pressure [...]
14
72%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL We wstępie artykułu uściślono podstawowe zależności w zakresie efektywności procesu regeneracji w siłowni parowej. Następnie na podstawie badań eksperymentalnych przeprowadzonych w szerokim zakresie obciążeń ruchowych zestawiono charakterystyki bloku upustowo-kondensacyjnego elektrociepłowni z funkc[...]
EN Fundamental relationships defining the effectiveness of regeneration processes in steam power stations were precisely formulated. Characteristics of a extraction condensing type power unit with the regeneration systems at a combined heat and power plant were obtained experimentally for a wide range [...]
15
72%
Rynek Energii
2017 Nr 6 94--104
PL Jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stają w ostatnim czasie elektrociepłownie w Polsce jest potrzeba zwiększania mocy ciepłowniczych ze względu na wzrost szczytowego zapotrzebowania. W tym celu konieczne jest poczynienie nowych inwestycji. Wybór właściwego rozwiązania zależny jest od kil[...]
EN One of the most important challenge, which combined heat and power plants in Poland have to face recently, is need to increase thermal power in order to cover peak heat demand. Therefore new investments need to be done. Making the right choice depends on several factors. Proper energy source, which [...]
16
72%
Materiały Budowlane
2018 nr 4 74--75
PL W artykule opisano oddziaływania termiczne w eksploatowanym kominie Elektrociepłowni Białystok, z uwzględnieniem warunków klimatycznych i parametrów technicznych związanych z odprowadzaniem spalin z kotłów energetycznych. Rozpatrzono przypadki obciążenia temperaturą, jakie mogą wystąpić w okresie zi[...]
EN In the article there were determined the impact of the thermal in the operated chimney Combined Heat and Power Plant Bialystok, taking into account the climatic conditions and technical specifications related to the evacuation of flue gas from boilers. Temperature load cases that may occur in the wi[...]
17
72%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 7 461-463
PL W pracy podjęto próbę szacowania emisji tlenków azotu (NOx,) na podstawie danych eksploatacyjnych zbieranych podczas normalnej pracy Elektrociepłowni w Zielonej Górze. Pomimo że zanieczyszczenia te monitorowane są z użyciem specjalistycznych czujników, to wydaje się, że dodatkowa ich kontrola może b[...]
EN In the paper there is analysed the possibility of estimating nitrogen oxides NOx emissions based on the data taken from an industry plant (gas-based combined heat and power (CHP) plant in Zielona Góra, Poland). Even though the emission of NOx is monitored on-line by dedicated sensors installed on th[...]
18
72%
Acta Energetica
2014 nr 2 156--166
PL elektrycznej w elektrowniach systemowych, elektrociepłowniach dużej i średniej mocy oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach małej mocy (źródłach rozproszonych). Do analizy wybrano cztery technologie dla elektrowni systemowych, pięć technologii dla elektrociepłowni dużej i średniej mocy oraz dziew[...]
EN The paper presents the analysis of energy and economic effectiveness of electricity generation technologies of the future in: system power plants, large and medium scale combined heat and power (CHP) plants, and small scale power plants and CHP plants (distributed sources). For particular generation[...]
19
72%
Polityka Energetyczna
PL W referacie jest przedstawiona analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła małej mocy z bezpośrednim spalaniem oraz zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy. Analizowane są układy: z turbiną parową przeciwprężną, z turbiną z czynnikie[...]
EN The paper presents the analysis of energy and economic effectiveness of small scale combined heat and power (CHP) plants directly fired with biomass, and integrated with biomass gasification. There were analysed the following CHP plants: CHP plant with back-pressure steam turbine, CHP plant with Org[...]
20
72%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 1 543-552
PL W artykule przedstawiono analizę efektywności ekonomicznej układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepłamałej mocy (źródeł rozproszonych), opalanych gazem ziemnym oraz wykorzystujących energię biomasy. Analizowane są następujące układy: a) z turbiną gazową, opalany gazem ziemnym, b)[...]
EN The paper presents the analysis of economic effectiveness of small scale combined heat and power (CHP) plants fired with natural gas and using biomass energy. There are analysed the following of small scale CHP plants: a) CHP plant with gas turbine fired with natural gas, b) CHP plant with gas engin[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last