Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cokemaking industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
PL Dokonano analizy szans i zagrożeń przed jakimi stoi polskie koksownictwo, koncentrując się na: popycie na koks ma rynkach krajowym i międzynarodowym, wielkości bazy wytwórczej polskich koksowni i jej stanie technicznym, węglowej bazie surowcowej, uwarunkowaniach wynikających z ustawy Prawo ochrony ś[...]
EN An analysis was carried out on the opportunities and threats the Polish coke-making industry is faced with. In particular, the following points were focused on: the demand for coke on the domestic and international markets, the production capacity of Polish coking plants and their technical conditio[...]
2
84%
Polityka Energetyczna
2012 T. 15, z. 4 269-283
PL Spowolnienie gospodarcze obserwowane w Europie w szczególny sposób oddziałuje na tradycyjne sektory przemysłu, do których należy przemysł stalowy i koksownictwo. W szczególnej sytuacji znalazł się przemysł koksowniczy w Polsce. Polskie koksownie są największym producentem koksu w Unii Europejskiej i[...]
EN The economic downturn observed in Europe affects mainly the traditional industry associated with coke and steel. Polish coke plants are the largest coke producers in the European Union and the largest exporters of coke in the world. The strategic goal of the Polish coke-making industry is the techno[...]
3
84%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 215-228
PL Silna i trwająca od lat tendencja wzrostowa oczekiwań odbiorców koksu odnośnie jego jakości związana jest z szerokim stosowaniem w procesie wielkopiecowym jego substytutów. Spełnienie tych oczekiwań jest szczególnie trudne w warunkach krajowych z uwagi na ograniczone zasoby najwyższej jakości węgli [...]
EN A strong and permanent upward trend which has been observed for years in the scope of coke quality expectations of its recipients can be referred to the use of its substitutes in the BF process. Meeting those expectations is especially difficult under the domestic conditions which are characterized [...]
4
84%
Polityka Energetyczna
2004 T. 7, spec. 493-504
PL W artykule zamieszczono krótką analizę sytuacji na światowym rynku koksu metalurgicznego oraz przedstawiono potencjał produkcyjny polskiego koksownictwa. Sprzyjająca koniunktura na międzynarodowym rynku koksu stwarza możliwości utrzymania wysokiej pozycji Polski jako głównego eksportera do krajów Eu[...]
EN Paper presents a brief analysis of world met-coke market and the production potential of Polish coke engineering. Favourable conditions on international coke market create the possibilities to keep the high position of Poland as main coke exporter to the West European countries. However, it requires[...]
5
84%
Polityka Energetyczna
PL Obiektem analizy była czterobateryjna koksownia produkująca koks wielkopiecowy wysokiej jakości. W scenariuszu bazowym (scenariusz 0) założono technologię suchego chłodzenia wytwarzanego koksu, analizując w stosunku do niego scenariusz 2, zakładający wyłącznie mokre gaszenie koksu oraz dwa następne [...]
EN The object of analysis was a four-battery cokery producing high-quality blast furnace coke. In the basic scenario (scenario No 0) dry quenching technology was accepted. We were analyzing it in comparison to scenario No 2 which adopts wet quenching technology only, and another two scenarios (No 1 and[...]
6
67%
Karbo
2009 Nr 3 161-165
PL W sytuacji dużej niepewności co do kierunku rozwoju sytuacji rynkowej, przyszłe zdarzenia w otoczeniu koksowni są trudne do przewidzenia nawet w odniesieniu do całkiem nieodległej przyszłości. Wymagania jakościowe w stosunku do koksu wielkopiecowego wynikające z wprowadzania technologii PCI jak równ[...]
EN In the case of huge uncertainty regarding the development of the market situation, future events in the environment of the coke plant become more and more difficult to forecast, even with reference to the relatively near future. Quality requirements concerning blast furnace coke resulting from imple[...]
7
67%
Polityka Energetyczna
PL Światowa produkcja koksu w roku 2004 wynosiła około 398 mln ton. Czołową rolę na światowym rynku koksu odgrywają Chiny. Polska ze swoim potencjałem produkcyjnym około 10 mln ton produkuje zaledwie 2,5 % światowej produkcji tego produktu. Rok 2004 był rokiem przełomowym w światowym koksownictwie ze w[...]
EN The world coke production in 2004 amounted to ca. 398 Mt. It is China who plays the top role on the world coke market while Poland with its production capacity of ca. 10 Mt has barely a 2,5 % of the market share. With the huge increase in steel production and coke demand accompanied by the restricti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last