Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coercive force
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science
EN The Magnetoresistance Tunnel Junctions (MTJ) were deposited by DC magnetron sputtering method in the following layer sequence: Ta(50A)/Cu(100A)/Ta(50A)/Ni80Fe20(20A)/Cu(50A)/Mn75Ir25(100A)/Co70Fe30(25A)/Al-O/Co70Fe30(25A)/Ni80Fe20(t) /Ta(50A)/, with t = 0A, 100A and 1000A. X-ray diffraction analysis[...]
2
84%
Modelowanie Inżynierskie
PL Autor podjął próbę wykorzystania pomiarów własności magnetycznych (natężenia koercji) ferromagnetyka do wykrywania zmęczeniowej degradacji materiału na przykładzie staliwa LII500. Obiektem badań było koło napędne lokomotywy EU07. Wyniki badań własności magnetycznych odniesiono do badań defektoskopow[...]
EN The author has made an attempt to use measurements of magnetic properties (coercivity intensity) of ferromagnetic to detect fatigue material degradation based on the example of LII500 cast steel. Drive wheel of EU07 locomotive was the research object. The results of the research on magnetic properti[...]
3
84%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 6 531--534
PL W pracy przedstawiono wyniki badań otrzymane dla amorficznej próbki oraz kompozytów złożonych z amorficznego wypełniacza o gradacji cząstki 100÷200 μm połączonych żywicą epoksydową epidian 100, której udział masowy w odniesieniu do amorficznego wypełniacza wynosił 3%. Kompozyty magnetyczne ze względ[...]
EN The paper presents the results obtained for full metal amorphous sample and composite. The composite were consisting of amorphous filler particles of grit 100÷200 μm and epoxy resin Epidian 100. The proportion by weight relative to the amorphous filler was 3%. Magnetic composites due to their good f[...]
4
84%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 6 455--458
PL W pracy przedstawiono wyniki badań struktury oraz właściwości magnetycznych przeprowadzonych dla kompozytów wytworzonych z amorficznych cząstek połączonych żywicą epoksydową. Badane materiały kompozytowe były w pełni amorficzne. Zespolenie amorficznych cząstek ferromagnetycznych z polimerowym lepisz[...]
EN The paper presents studies of microstructure and magnetic properties of composites made of amorphous particles and epoxy resin. Examined composites were fully amorphous. Combination of ferromagnetic particles with the polymeric binder, contributed to the deterioration of the magnetic properties in r[...]
5
84%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono technikę prognozowania resztkowego resursu materiału suwnic mostowych, wykorzystującą nieniszczącą magnetyczną metodę kontroli bazującą na sile wymuszającej. Zaprezentowano wady i zalety zastosowanej nieniszczącej metody kontroli oraz osobliwości jej stosowania.
EN We have considered techniques of prognostication of the remaining life of bridge crane metal constructions using the magnetic method of nondestructive control based on coercive force. We have singled out the nondestructive control method advantages and disadvantages as well as the peculiarities of i[...]
6
67%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zbadano jak zmieniają się straty magnetyczne rdzenia stojana w wyniku procesu produkcji. W tym celu zbadano próbki w kształcie blach stojana. Badano straty, koercję, indukcję i natężenie pola magnetycznego. Stwierdzono, że parametry te bardzo zależą od procesu produkcji rdzenia. W wyniku laminowania[...]
EN In order to know how much iron loss of an actual stator core increase in each manufacturing process, we are developing the magnetic property evaluation method of a rotating machine. In this research, we prepared two kinds of specimens, including piled up five punched electrical steel sheets that are[...]
7
67%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Badano zmiany siły koercji w wyniku obróbki cieplnej w zakresie temperatur 325-1175 K spiekanych magnesów (Nd, RE)-(Fe, M1, M2)-B (RE-Dy, Tb; M1-Al, Ga, Cu; M2-Ti, Nb). Przedyskutowano obserwowane zmiany siły koercji, uwzględniając rozdział boru między fazy stopu, niskotemperaturową eutektykę i dysp[...]
EN Coercive force changes due to heat treatment processes in the temperature range 325-1175 K of sintered (Nd, RE)-(Fe, M1, M2)-B (RE-Dy, Tb; M1-Al, Ga, Cu; M2-Ti, Nb) have been studied.
8
67%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 179-189
PL Określono wpływ zawartości Nd i temperatury wygrzewania na właściwości magnetyczne nanokrystalicznych magnesów Nd-Fe-B wytwarzanych metodą mechanicznej syntezy. Stwierdzono wzrost koercji JHc oraz obniżenie remanencji Jr i maksymalnej gęstości energii magnetycznej (BH)max wraz ze wzrostem zawartości[...]
EN The influence of Nd content and annealing temperature on magnetic properties of Nd-Fe-B magnets produced by the mechanical alloying method were investigated. With increasing Nd content from 6% at. to 18% at. increase of coercive field JHc and decrease of remanence Jr and energy product (BH)max were [...]
9
59%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Badano magnesy Sm-Fe-N wytworzone metodą dyfuzji reaktywnej. Stosując dyfrakcję rentgenowską i spektroskopię moessbauerowską stwierdzono, że badany magnes składa się z magnetycznie twardych faz: Sm2Fe17N0.86 i SmFe5 oraz fazy magnetycznie miękkiej alfa-Fe. Ponadto określono udziały objętościowe posz[...]
EN Permanent magnets Sm-Fe-N produced by reactive diffusion method were investigated. Using X-ray diffraction and Moessbauer spectroscopy it was found that this magnet consists of hard magnetic phases: Sm2Fe17N0.86 and SmFe5 and soft magnetic alpha-Fe phase. Furthermore, volume fractions of these phase[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last