Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 163
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  civil engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 269-275
PL Mijaja juz cztery lata od podpisania w czerwcu 1999 r., w Bolonii Deklaracji związanej z modyfikacą kształcenia uniwersyteckiego w Europie. Artykuł nawiązuje do ustaleń podjętych w ramach tej Deklaracji oraz konsekwencji związanych z próbą ujednolicenia rozwiązań i systemów kształcenia w Europie w [...]
EN After four years from signing of the Bologna Declaration concerning the changes in European high education policy the deep discussion on the European Universities are continuing. The paper concerns this discussion regarding the problems on Polish Technical Universities and especially on civil Engine[...]
2
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2017 Vol. 65, nr 6 761--763
EN Alkali-silica reaction (ASR) is a reaction between amorphous or poorly crystallized siliceous phase, present in aggregates, and sodium and potassium hydroxides in the pore solution of concrete. Chemical admixtures such as lithium compounds are known to have high potential of inhibiting ASR. The aim [...]
3
80%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 11 2--7
PL Historia powstania Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. Charakterystyka działań naukowych Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, Instytutu Inżynierii Lądowej, Katedry Dróg i Lotnisk oraz Zakładu Infrastruktury Transportu Szynowego.
EN Genesis of establishment of the Technical High School in Wrocław and Wrocław Technical University. Characteristics of scientific researches of the Faculty of Civil and Water Engineering, Institute of Civil Engineering, Department of Roads and Airfields as well as the Unit of Rail Transport Infrastr[...]
4
80%
Gospodarka Wodna
2012 Nr 3 121-128
PL Artykuł powstał po podróży Autorki do Kambodży - wróciła z niej oszołomiona skalą przedsięwzięć realizowanych w IX-XV w. Jednocześnie materiały źródłowe wskazują, iż anomalia pogodowe, czy też szerzej rozumiane zmiany klimatyczne, połączone z deforestacją i erozją gleb, przyczyniły się do upadku imp[...]
EN The article was written after the author's journey to Cambodia - she returned struck with the scale of undertakings realised between the 9th and the 15th century. At the same time, source materials indicate that weather anomalies, or more widely understood climate change, combined with deforestation[...]
5
80%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 5 60-66
PL W Panamie realizowany jest projekt mający na celu dwukrotne zwiększenie przepustowości kanału. Dzięki niemu ten "inżynierski cud XIX w." oraz bardzo ważne ogniwo w handlu międzynarodowym będzie jednym z najnowocześniejszych kanałów na świecie. Bez inwestycji w ciągu kilku lat stałby się jedynie reli[...]
EN The expansion of the Panama Canal (Third Set of Locks Project) is a project that will double the capacity of the Panama Canal by 2015 by allowing more and larger ships to transit. The program consists in the construction of two new sets of locks - one on the Pacific and one on the Atlantic side of t[...]
6
80%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 3 293-300
EN In the paper results of comparative studies concerning the possibilities of cutting of some materials by means of the AWJM method were presented. Roughness parameters (very significant technological and operational factor) of surfaces after cutting were compared. Cutting was performed on the two mat[...]
7
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2011 Nr 10 217-224
EN In the paper author presented the carrying structure of 125-years old railway viaduct which was damaged in consequence of high vehicle impact. The way of repair was described, especially main girders and sidewalk cantilevers were taken into consideration. Causes of such impacts were given and mainte[...]
8
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Load transfers and other arching effects are mechanisms frequently met in civil engineering, especially in areas subject to karstic subsidence or in geotechnical earth structures such as piled embankments. The study proposed focuses on the numerical discrete analysis of granular material response su[...]
9
80%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2006 nr 3 3-24
PL Raport przedstawia nową koncepcję badania własności mechanicznych zabytkowych materiałów stosowanych w budowlach historycznych. Proponowany prawie nieniszczący (QNDT) sposób badań jest częściowo adaptacją metod pomiarowych znanych z mechaniki górotworu i mechaniki betonu wykorzystanych tym razem do [...]
EN Report presents a concept of a new testing of mechanical properties of heritage materials used in historical constructions. Suggested QNDT (quasi non-destructive) method is an adaptation of the methods known in rock mechanics and mechanics of concrete and here is used for testing of micro-cores take[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 299-304
PL Referat omawia problematykę praktyki zawodowej realizowanej w ramach jednolitych studiów magisterskich - dwustopniowych na kierunku Budownictwo. Prezentuje założenia teoretyczne, formy realizacyjne, doświadczenia praktyczne, prezentacje i odbiory opracowń oraz zaliczenia praktyk.
EN The important factor in effective education is the practical industrial work experience. In technical sciences a continuous interchange of information between education, research and practice is a prerequisite of progress. It is also an essential precondition of effective teaching in this area. In n[...]
11
80%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2004 nr 4 3-160
PL Głównym celem rozprawy jest zaprezentowanie oryginalnej koncepcji zastosowania idei tzw. dystorsji wirtualnych do problemów dynamiki konstrukcji. Do tej pory podejście dystorsyjne stosowano z powodzeniem w zagadnieniach statyki konstrukcji w postaci twz. Metody Dystorsji Wirtualnych (MDW). Fundament[...]
12
80%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2004 nr 3 1-58
PL Tekst rozprawy habilitacyjnej dr. inż. Jacka Bauera.
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 259-268
PL W opracowaniu dokonano oceny ogólnej programów studiów i porównania z wymaganiami praktyki zawodowej. Dokonano wstepnej oceny porównawczej wybranego programu na studiach dziennych na kierunku Budownictwo w kontekście wymagań technicznych stawianym osobom ubiegającym sie o uprawnienia budowlane. Wypr[...]
EN In the paper the general estimation of syllabi of the engineering studies is presented. These syllabi are compared to the requirements of engineer' practise. The preliminary estimation of exemplifying syllabus of the civil engineering studies was made in he light of meeting by it the reguirements im[...]
14
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 1 101-110
EN New developments in structural analysis methods such as automatic error estimation, adaptive discretization control, and mesh generation are slowly becoming available in engineering practice. On the other hand, graphical interactive user environments and easy-to-use general purpose programs are prol[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 231-240
PL Przedsięwzięcie "Wielka Rzeka Zbudowana przez Człowieka" było odpowiedzią na zmniejszanie się zasobów słodkiej wody dostępnych dla potrzeb produkcji rolnej i ludności Libii zamieszkującej obszary nadmorskie. Przedsięwzięcie to obejmuje rurociągi, dwie fabryki produkujące prefabrykowane, sprężone rur[...]
EN The Great Man-Made River Project had been the response to the declining quantity of water available for agriculture and population of the Libyan coastal areas. It comprises pipelines, two plants for production of prestressed concrete pipes, well-fields, pump stations, tanks, regulating and operation[...]
16
80%
Budownictwo Ogólne i Konstrukcje Drewniane : zeszyt naukowy
2009 Nr 10 39--49
PL W artykule przedstawiono krótki opis i charakterystykę materiałów kompozytowych stosowanych w budownictwie.
EN The article shows short description and characteristic of composite materials using in civil engineering.
17
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2016 Vol. 64, nr 4 661--663
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2005 Z. 45 239-246
PL W artykule przedstawiono wyniki rozpoznania sposobu i zakresu włączenia przedmiotów fakultatywnych w program kształcenia na kierunku "Budownictwo". Wykorzystano informacje z 10 wydziałów kształcących na kierunku "Budownictwo". Przeprowadzono analizę przedmiotów oferowanych w programach zajęć. Wyniki[...]
EN The paper presents the results of recognition of the way and range of including facultative subjects into the educational programme in the direction of "Civil Engineering". Use was made of information from 10 Faculties educating in the line of "Civil Engineering". An analysis of subjects offered in[...]
19
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 6 30
PL 26 sierpnia 2010 r. podczas konferencji prasowej w hotelu Marriott w Warszawie szefowie największych spółek budowlanych, do których należą Budimex SA, Skanska SA, Polimex Mostostal SA, Warbud SA, Bilfinger Berger Budownictwo SA i Hochtie Polska SA, podpisali Deklarację w sprawie porozumienia dla bez[...]
20
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 6 24-25
PL Tradycyjnie w Krynicy Zdroju, w dniach 18.22 września 2011 r., odbyła się 57. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB KRYNICA 2011. Organizację tegorocznej konferencji powierzono Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last