Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  city development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2018 Nr 7 81--90
EN The binding spatial planning system in Poland includes the protection of scenic values in an insufficient way. The progressive, rapid urbanization threatens the existing points and planes of passive exposure, lowering the scenic and landscape values. The paper compares various definitions of landsca[...]
2
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2017 No 265 7--21
EN The consideration of institutional economics principles in the management process seems to be the condition of socio-economic development of a country/city in long time perspective. Since last 25 years in Poland it can observed the process of adopting the new i[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2010 Z. 22 63-67
PL W artykule podjęto problematykę rozwoju miast opartego na funkcjach turystycznych. Dziedzictwo kultury materialnej stanowi niezmiernie istotny element kształtowania niepowtarzalnego charakteru miasta. Najwłaściwszy rozwój turystyki to rozwój zrównoważony, który nie dopuszcza do nadmiernej eksploatac[...]
EN In the following paper the author touches the problems of city development through touristic functions introduction. A material heritage is considered to be the most important element creating the unique character of a city. The introduction of the touristic functions can evoke some side-effects tha[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 29 97--109
EN The article’s objectives are: firstly, to identify the degree to which the smart city concept is used for managing cities in Poland and, secondly, to initially assess whether application of the smart city concept makes it possible to reduce the costs of city functioning in Polish practice of city ma[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 3 189--199
PL [...] We współczesnych gospodarkach następuje wzrost wymiany handlowej pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Koncentracja w jednym miejscu wymiany towarów i usług przyczynia się do rozwoju i tworzenia centrów logistycznych (CL), które są podmiotami wspomagającym rozwój i przynoszącymi wymierne kor[...]
DE Ein GVZ, als ein Teil des Logistikkonzeptes, spielt in eine moderne Stadt eine wichtige Rolle. Eine Einrichtung von GVZ soll vor allem eine Bündelung von Verkehrsströmen durch Kooperation von Verkehrsunternehmen verbinden, um die Fahrleistungen auf die Straßen zu senken. Eine Besonderheit, die ein G[...]
6
75%
Zieleń Miejska
2015 Nr 4 30--31
PL Tak naprawdę to przestrzenie publiczne pozwalają nam poczuć klimat miasta. O jego wizerunku decyduje głównie to, co dzieje się między budynkami, a nie same budynki.
7
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 101 05--14
EN Often, most cities grow as a result of the increase in population in addition to increased urbanization in developing cities, including in Iraq. Where urban growth is defined as a set of phenomena, which offers geographical, economic, social and administrative advantages in terms of attraction and i[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2003 R. 100, z. 8-A 298--301
EN The deliberations below refer to obvious reciprocal relationships between architecture, a city and landscape. The contemporary urban space proves that these arę often neglected as individual buildings continue to be planned. The new buildings arę often viewed as exhibits detached from the environmen[...]
9
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2018 nr 23 178--200
PL Publikacja przedstawia współczesne metody rozwoju miast leżących nad wodą w oparciu o budowę sztucznych wysp. Realizacje takie są coraz powszechniejsze na świecie. Uwzględniają zasady zrównoważonego rozwoju i stanowią propozycje dotyczące korzystania z alternatywnych źródeł energii. Problemy miasta [...]
EN The publication presents contemporary methods of the development of cities located near water on the basis of the construction of artificial islands. Such projects are becoming more and more common around the world. They take into consideration the precepts of sustainable development and constitute [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2012 z. 51 117--132
PL Przy określaniu przyszłego rozwoju miasta możliwe jest zastosowanie podejścia strategicznego, wykorzystującego model struktury przestrzennej miasta. W podejściu tym stosuje się wiele metod planowania strategicznego, które zostały wypracowane dla potrzeb związanych z zarządzaniem oraz rozwojem przeds[...]
EN While specifying the future development of city it is possible to adopt a strategic approach that exploits urban spatial structure model. In this kind of approach, strategic planning for management and development of enterprises is used. By proper conversion of those methods, strategic planning can [...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2012 z. 51 203--216
PL W artykule przedstawiono sposoby przeobrażeń przestrzeni miejskiej poprzez adaptacje funkcjonalne istniejących kubatur zorganizowanej tkanki urbanistycznej oraz lokalizacje nowych funkcji, jakimi są kampusy akademickie. Małe i średnie miasta są podstawowym elementem sieci osiedleńczej kraju. W ostat[...]
EN The paper presents new ways of spatial transformation of a town through functional adaptation of existing urban structures for academic campuses. Small and medium towns are a basic elements of urban network in Poland. In last fifteen years, many of them were severely weakened by a collapse in local [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 150 (30) 143--154
PL Władze miast promując wydarzenia, hasła, loga, które identyfikują miasto z działaniami, kształtują aktywnie jego wizerunek. Czytelnym obrazem miasta może stać się np.: hasło: „Bielawa - modelowe miasto ekologiczne”, „Rowerowy Śrem”, „Poddębice - miasto słońca”, „Raciechowice - gmina ekologiczna”. Id[...]
EN In modern towns their image and identity are being formed in a more and more active way. Town authorities promote events, slogans, logos, which identify a town with actions and events. A clear image of a town can be i.e.: Bielawa – a model ecological town, Cycling Śrem, Poddębice – a sunny town, Rac[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN This work not only investigates planning of land plots, but also considers expansion of city zones, extension of infrastructure, protection of the environment, protection and preservation of the monuments of culture, protection of useful mineral deposits, maintaining of inter-regional balance and ot[...]
14
63%
Przegląd Budowlany
15
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Planowane kierunki w zarządzaniu przestrzenią wskazuje m.in., studium, dokument sporządzany obowiązkowo dla całej gminy. Analiza zapisów studium dla dwóch miast - Kutna i Opoczna pokazuje, że gminy ustalają powiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej. Wykorzystanie nowych obszarów wymagałoby znaczne[...]
EN The planned directions for development in space management within the commune are indicated by, among others, a study and a document drawn up mandatorily for the entire municipal area. The analysis of the study record for the Kutno and Opoczno show that municipalities determine areas for newly urban[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2015 Z. 21 (171) 144--149
PL Ustalenie i ochrona środowiska rzeczywistości naturalnej miasta jako całość są ważnymi zadaniami, które pojawiają się w nowoczesnych warunkach w trakcie procesu planowania miasta.
EN The determination and preservation of city environment natural reality and the environment as a whole are the important tasks, which appear in the modern conditions in the process of city planning.
17
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2015 Nr 2 (119) 60--61
18
63%
Architektura Krajobrazu
2017 nr 2 100--115
PL Partycypacja społeczna jest coraz bardziej ceniona i wykorzystywana do realizacji potrzeb mieszkańców w miastach. Istnieje wiele różnych form umożliwiających współdecydowanie o inwestycjach w mieście. Jedną z nich jest budżet obywatelski (budżet partycypacyjny), czyli proces umożliwiający mieszkańco[...]
EN Social participation becomes more and more appreciated and frequently applied to meet the needs of urban residents. There exist many various forms of enabling citizens to co-decide about investments in their cities. One of them is civic budget (participatory budget), or a process of enabling citizen[...]
19
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Istniejące dziś trendy rozwoju miast wskazują na to, że miasto przyszłości (miasto w przyszłości) nie będzie lepsze niż to, w jakim mieszkamy. Aby tak nie było, istotna jest analiza występujących dziś niedociągnięć i próba ich eliminacji. Ale zacząć trzeba od nazwania tego co jest brakiem: pogłębiaj[...]
EN The existing trends in city development indicate that cities of the future will not be any better than those that we live in today. In order to reverse this trend, it is essential to identify the imperfections in current city development strategies and devise tactics to eliminate them. These imperfe[...]
20
63%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 9 27--36
PL Artykuł powstał w oparciu o opracowanie pt. „Wstępna analiza możliwości budowy I linii metra w Krakowie na kierunku wschód –zachód”. Przebieg I linii wyznaczono na kierunku wschód–zachód, w północnej części miasta, od Bronowic poprzez Stare Miasto do Nowej Huty. W korytarzu I linii metra mieszka obe[...]
EN The article is based on the paper: “Preliminary analysis of possibilities to construct the 1st subway’s line in an east-west direction in Cracow”. Route of 1st subway’s line is determined in an east-west direction, in the north part of the city, from Bronowice through the Old City to Nowa Huta. Alon[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last