Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 370
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chromatografia gazowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2007 T. 12, nr 4 131-138
PL Opisano modyfikację podłączenia przetwornika analogowo-cyfrowego detektora chromatografu gazowego, wyposażonego w złącze szeregowe zgodne z standardem RS-232, do komputera pozbawionego takiego łącza oraz sposób odczytywania danych z chromatogramów, zarejestrowanych na taśmie papierowej i przetwarzan[...]
EN The modification of connection the analogue-digital converter of detector of gas chromatograph to computer without RS-232 interface was described and the methods of the reproduction the data from registered on paper tape chromatograms and transformation these data to the digital form were shown.
2
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W artykule opisano zastosowania dydaktyczne prostego chromatografu gazowego, specjalnie opracowanego i zbudowanego do tych celów. Pozwala on na zapoznanie studentów chemii analitycznej z podstawowymi koncepcjami chromatografii a równocześnie prowadzenie ćwiczeń z elementami zaawansowanej metrologii [...]
EN The paper presents a new design of a gas chromatograph, designed and built especially for teaching purposes. It permits the students not only to discover the basic concepts of gas chromatography but also to carry our more sophisticated exercises in chemical metrology, like estimation of limit of det[...]
3
80%
Przemysł Chemiczny
4
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy opisano możliwość oznaczania składu wykorzystywanych w chłodnictwie chlorofluorowęglowodorów metodą chromatografii gazowej. Celem badań jest stworzenie systemu identyfikacji czynników chłodniczych. Kontrola składu substancji chłodniczych będzie przydatna dla utrzymania efektywności systemów [...]
5
80%
Przemysł Chemiczny
6
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2006 T. 11, nr 4 273-280
PL Opisano konstrukcje nowych dozowników ciekłych próbek, które mogą być wykorzystane w chromatografii gazowej z kolumnami pakowanymi i kapilarnymi. Dozowane próbki są odparowywane bardzo szybko za pomocą promienia laserowego w kontrolowanych warunkach.
EN The constructions of new injectors of liquid samples for gas chromatography were described. Injected samples are vaporized very quickly by the laser beam in controlled conditions. The injectors are useful for packed and capillary columns.
7
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Opisano konstrukcje dozowników do próbek, zawierających anality o małej lotności. Dozowniki te, z ruchomymi igłami, pojemnikami i innymi elementami mogą być wykorzystane w chromatografii gazowej.
EN The constructions of injectors for samples containing low volatile analytes were described. Those injectors with mobile needles, containers and other elements can be used in gas chromatography.
8
80%
Przemysł Chemiczny
9
80%
Chemia Analityczna
PL W pracy dokonano przeglądu metod oznaczania lotnych związków siarki z wykorzystaniem chromatografü gazowej, opracowanych w ostatnich dwudziestu latach. Przedstawiono krótko techniki pobierania tych związków z gazowych i ciekłych matryc. Opisano również problemy najczęściej spotykane podczas ich chro[...]
EN In this paper GC methods of determination of volatile sulphur compounds, established in the last two decades are reviewed. Techniques most frequently applied for their sampling from gas and liquid matrices are briefly presented. The problems encountered in chromatographic analysis of sulphur-contain[...]
10
80%
Chemia Analityczna
PL Do rozdzielenia izomerów geometrycznych nienasyconych kwasów tłuszczowych metodą GLC zastosowano dwie kolumny kapilarne o różnej polarności: wysokopolarną CP-Sil 88 i średniopolarną DB-23. Analizie chromatograficznej poddano mieszaninę estrów metylowych wszystkich izomerów geometrycznych nienasycony[...]
EN Gas-liquid chromatography with two capillary columns of different polarity (highly polar CP-Sil 88 and medium polar DB-23) was applied for the separation of geometrical isomers of unsaturated fatty acids. A mixture of methyl esters of all geometrical isomers of unsaturated fatty acids, obtained from[...]
11
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 10 345-346
12
80%
Energetyka
1999 nr 3 154-158
13
80%
Camera Separatoria
PL Zastosowanie podziałowej chromatografii gazowej z niepolarną ciekłą fazą stacjonarną pozwala na elucję analitów zgodnie z ich temperaturą wrzenia. Na tej podstawie powstała metoda symulowanej destylacji, w której wykorzystuje się chromatografię gazów i wzorce temperatury wrzenia w postaci n-parafin [...]
14
80%
Camera Separatoria
PL Opisano dozownik umożliwiający dozowanie próbek ciekłych do kolumn pakowanych w chromatografii gazowej. Dozowane próbki są bardzo szybko odparowywane za pomocą promienia laserowego w kontrolowanych warunkach.
15
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Opracowano metodę dozowania próbek gazowych do kolumn chromatograficznych o podwyższonym ciśnieniu za pomocą strzykawki i zbudowano urządzenie służące do tego celu. Wykonano badania określające przydatność skonstruowanego urządzenia w porównaniu do tradycyjnej strzykawki do próbek gazowych.
EN The method of gas sampling by syringe to high pressure chromatography column was elaborated and the apparatus used to this aim was built. The usefulness investigations for comparison constructed device to traditional syringe to gas samples were made.
16
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Przedstawiono metodę pomiaru objętości kapilar dozowniczych, złączy gazowych i wewnętrznych kanalików zaworów sześciodrożnych używanych do pobierania próbek w chromatografii gazowej. Objętości oznaczano wagowo rtęcią. Określono wpływ temperatury zaworu sześciodrożnego z kapilarą dozowniczą na wielko[...]
EN The method of measurement of volume the sample loop, gas joints and the internal channels of six-port valves used to taking the samples in gas chromatography. The volumes were marked by weight of mercury. The effect of temperature six-port valve with sample loop on quantity of taken sample was deter[...]
17
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 4 7-9
EN Assumptions of a new way of introducing portions of natural gas into a chromatographic analyzing device in conditions of controlled pressure of the analyzed gas sample. Technical details of the system. Main advantages of the method.
18
80%
Inżynieria Ekologiczna
2003 Nr 8 71--79
PL W artykule zaprezentowano opracowane metodyki jakościowego i ilościowego chromatograficznego oznaczania zanieczyszczeń ropopochodnych w glebie i ściekach. Metodyka chromatograficznego oznaczania substancji wchodzących w skład zanieczyszczeń naftowych w glebie charakteryzuje się zastosowaniem pola ul[...]
EN The report describes the methods of qualitative and quantitative chromatographic determination of petroleum contaminants in soil and waste waters. The method of chromatographic determination of hydrocarbons included in soil pollution is based on the usage of ultrasonic field to their isolation proce[...]
19
80%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 2 117--123
20
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule omówiono wyniki trzech midzylaboratoryjnych testów porównawczych zorganizowanych przez Komisję Przygotowawczą Organizacji d/s Zakazu Broni Chemicznej. Testy te były przeprowadzone w celu wyłonienia tych laboratoriów, które uzyskanymi wynikami dowiodą wysokiego poziomu swych umiejętności a[...]
EN Results are discussed of there inter-laboratory comparative tests organized by Preparation Committee of Organization on the Prohibition Chemical Weapon. The tests were carried out in order to select the laboratories which by obtained results will prove the high level of theirs analytical skill ehich[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last