Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 5 155--162
EN The paper presents the results from studies upon the influence of chemical structure of filtration masses used for the treatment of groundwater on the values of selected physicochemical parameters of water. The pH value of treated water and the redox potential are important in process the oxidation [...]
2
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN Natural fossil resins are products of deciduous and coniferous trees formed at least 40 million years ago. The fact that fossil resins survived until the present day is due to appropriate processes and conditions. One of them is the ability to polymerize. There are types of chemical structures deriv[...]
3
88%
Materials Science Poland
EN This work initiates a series of reports aimed at a construction of rugate optical filters based on silicon rich materials of alternating gradients of refractive index n with the help of plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) technique, The idea is to start deposition of high refractive in[...]
4
75%
Przemysł Spożywczy
PL Glukomannan konjac jest polisacharydem zaliczanym do rozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego, otrzymywanym z bulwy rośliny Amorphophallus konjac K. Koch. W artykule scharakteryzowano preparat oraz przedstawiono możliwość jego zastosowania w ciastkach kruchych, batonikach owocowych i „papirusie o[...]
EN Konjac glucomannan is polysaccharide classified as a soluble dietary fiber fraction and is obtained from the root of the plant Amorphophallus konjac K. Koch. The article describes glucomannan and presents the possibility of using in products such as: cookies, fruit bars and “fruit parchment. Sensory[...]
5
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2005 T. 10, nr 3 195--202
PL Ziemia to kolorowa planeta. Kolor jest nieodłączną częścią natury. Dzięki barwom świat jest piękny i wesoły. W niniejszej pracy opisano budowę chemiczną, właściwości oraz zastosowanie barwników roślinnych i zwierzęcych stosowanych w różnych okresach dziejów aż do czasów obecnych.
EN The Earth is a colourful planet. Colour is an inseparable part of the nature. Thanks to colours the world is beautiful and lively. The present paper is about the chemical structure, properties and application of vegetable and animal dyes used both in antiquity and at present.
6
75%
Inżynieria Biomateriałów
PL Autorzy wykonali badania doświadczalne na królikach z użyciem włóknin węglowych różniących się chemiczną budową powierzchni. Stwierdzili, że proces odnowy kości był najbardziej aktywny w przypadku użycia włókniny pokrytej warstwą pirowęgla (grupa III). Natomiast spowolnienie procesów odnowy dotyczył[...]
EN The authors examined rabbits with implanted carbon fibres having different surface properties. Bone reconstruction process was the most active in the case of carbon cloth coated with pyrocarbon (group III). Slowing-down of bone reconstruction process was connected with the presence of functional gro[...]
7
75%
Polimery
2000 T. 45, nr 9 603-607
PL Przeprowadzono badania modelowe dotyczące syntezy nowych oligomerycznych węglanów sililenowych na drodze polikondensacji mono- i difunkcyjnych związków krzemowych (trimetylochlorosilanu, dimetylodichlorosilanu, difenylodi-chlorosilanu) z tertbutanolanem potasu lub difenylosilanodiola-nem disodowym i[...]
EN New oligomeric silylene carbonates were synthesized by condensing mono- and bifunctional silicon-compounds including trimethylchlorosilane, dimethyldichlorosilane and diphenyldichlorosilane with potassium tert-butoxide. The resulting model oligomers were found to be highly lable at room temperature;[...]
8
75%
Wiadomości Chemiczne
2018 [Z] 72, 11-12 867--885
EN Isothiazole derivatives are compounds with potentially interesting biological activity. The work on the isothiazole ring was successfully conducted by Machoń from the Department of Organic Chemistry at Wrocław Medical University. Machoń received an isothiazole derivative – Denotivirum, which is an o[...]
9
75%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
2003 Vol. 7 137--152
PL W artykule przedstawiono klasyfikację oraz charakterystykę głównych grup narkotyków. Wskazano ich pochodzenie, budowę chemiczną i toksyczne oddziaływanie na organizm człowieka.
EN In the paper the classification and characteristics of main groups of drugs is presented; their origin, chemical structures and toxic influence on th human organism are given.
10
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2003 nr 1 73-96
PL Spalaniu węgla w paleniskach kotłowych towarzyszą często negatywne zjawiska, do których zaliczyć można między innymi powstawanie osadów na zewnętrznych powierzchniach wymiany ciepła oraz występowanie żużlowania. Na zjawiska te ma wpływ nie tylko konstrukcja i sposób eksploatacji kotła, ale także gat[...]
EN The process of coal burning in boiler furnaces is often accompanied by adverse phenomena, among which, among the others, such ones can be counted as formation of deposits on external heat exchanging surfaces, and occurrence of slags. These effects are influenced not only by the structure and way of [...]
11
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Modified pitches with the softening point of about 220°C were prepared by air-blowing at 300°C of Qi-free pitches from commercial "light" and "heavy" coke-oven tars. The effect of parent tar nature and Qi-free tar distillation conditions on air-blowing behaviour was studied using solvent and extrogr[...]
12
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 5 (119) 21--28
PL Do produkcji przędz włókien proteinowych można stosować włókna z wyczesanych sierści psów. Uzyskane wyniki wskazują, że włókna z sierści niektórych psów mogą przedstawiać interesujące właściwości dla produkcji odzieży. Dlatego postanowiono przeprowadzić porównanie strukturalne i morfologiczne włókie[...]
EN Combed or picked out dog hair fibre, as one of the protein fibres, could be used in yarn manufacturing. Dog hair fibres have a specific scale structure, shape and distribution on the surface. Results obtained indicated that same dog hair fibre fragmented and interrupted the continuous whole and cont[...]
13
63%
Problemy Nauk Stosowanych
2016 T. 4 137--144
PL Wstęp i cel: Kannabinoidy są ligandami receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2. Ze względu na budowę chemiczną podzielono je na kilka klas, z których najwcześniej poznano tetrahydrokanabinole (THC), czyli związki pozyskiwane z marihuany i haszyszu. Dalsze badania wykazały, że fizjologicznie w organizm[...]
EN Introduction and aim: Cannabinoids are known as ligands for cannabinoid receptors namely, CB1 and CB2. Due to their chemical structure they are divided into several classes, of which the earliest recognized is tetrahydrocannabinol (THC) - the derivative of marijuana and hashish. Further studies have[...]
14
63%
Elastomery
PL W artykule opisano mechanizm oddziaływania między rozpuszczalnikami węglowodorowymi a usieciowanym kauczukiem (reprezentującym usieciowaną strukturę przestrzenną). Zagadnienie zostało przedyskutowane z punktu widzenia podstawowych praw termodynamiki dotyczących rozpuszczalności, temperatury i czynni[...]
EN The paper describes the mechanism of interactions between hydrocarbon solvents and vulcanized rubber (representing crosslinked network structure). The problem is discussed from the point of view of thermodynamic principles of swelling, temperature and material factors affecting swelling of filled ru[...]
15
63%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 6 457-459
PL Badając procesy nakładania w nowym trójelektrodowym reaktorze plazmowym stwierdzono bardzo dużą zależność właściwości otrzymanej warstwy od jednego z parametrów prowadzenia procesu. Wykorzystując różne techniki badawcze poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jakie zmiany budowy chemicznej produktu są od[...]
EN The new type of reactor for plasma deposition activated by audio frequency electric field was tested for deposition of amorphous hydrogenated films (a-GexCy:H). It was found that small changes of a coupling capacity in the system can cause a step change in the electronic structure of deposited films[...]
16
63%
Polimery
2001 T. 46, nr 2 120-124
PL Dokonano przeglądu (38 poz. lit.) wyników badań procesu degradacji poliolefin ze szczególnym uwzględnieniem polietylenu i polipropylenu. Na tej podstawie omówiono wpływ budowy chemicznej polimeru, jego stopnia krystaliczności, Grubości próbki oraz warunków zewnętrznych (długość fali i (stężenie prom[...]
EN Literature review (38 references) on investigations of photodegradation of polyolefines, especially polyethylene and polypropylene, has been done. The influences of chemical structure of the polymer, its crystallinity degree, sample thickness and outdoor factors (wavelength and radiation intensity, [...]
17
63%
Polimery
PL Przedstawiono przegląd stosowanych w ostatnich latach metoc otrzymywania oligosilseskwioksanów Tn, gdzie T = RsiO1,5, n = 6-12 [wzory (1)-(V)], mianowicie: a) hydrolityczną polikondensację trójfunkcyjnych silanów RsiX3 [równanie (1)], b) kraking termiczny polimerowych silseskwioksanów, c) otrzymywan[...]
EN A review with 48 references (1946-1998) covering recent methods used to prepare oligosilsesquioxanes Tn, where T = RSK\5 (n = 6-12, formulas I-V), viz., (i) hydrolytic polycondensation of trifunctional silanes RSiX3 (eqn. 1) (R = alkyl, aryl, hydrogen, X = Cl, OR and OAc); (ii) thermal cracking of p[...]
18
63%
Polimery
2001 T. 46, nr 6 379-389
PL Publikacja przeglądowa zawierająca 130 odnośników literaturowych. Uszkodzenia wywołane promieniowaniem UV w kolagenie zależą od długości fali padającego światła, wieku kolagenu oraz od obecności innych substancji w tym białku. Przedstawiono budowę chemiczną kolagenu i na tym tle szczegółowo omówiono[...]
EN A review with 130 references covering photochemical damage caused by UV rays in collagen. The damage is known to be related to collagen type and age, and to the nature of the admixtures present in collagen, but the mechanism of the damage has not yet been fully recognized. Collagen's chemical struct[...]
19
63%
Polimery
2010 T. 55, nr 6 440-451
PL Opisano trzyetapową syntezę wodorozcieńczalnych kationomerów poliuretanowych (PUR) na podstawie 4,4'-diizocyjanianu difenylenometanu (MDI), oligo(oksypropyleno)glikolu i N-metylodietanoloaminy (N-MDEA, dodatkowy substrat hydroksylowy i przedłużacz łańcucha), które - po utworzeniu jonów amoniowych w [...]
EN The three-stage synthesis of waterborne polyurethane cationomers on the basis of diphenyl methane-4,4'-diisocyanate (MDI), oligo(oxypropylene glycol) and N-methyldiethanolamine [(N-MDEA) used as an additional hydroxylating and chain-elongating reagent] has been presented. Stable dispersions were obt[...]
20
63%
Polimery
2010 T. 55, nr 4 284-292
PL Opisano sposób syntezy nowych silnie rozgałęzionych (hiperrozgałęzionych) wielometakrylowych makromonomerów zdolnych do fotopolimeryzacji. Charakteryzują się one zmniejszoną lepkością oraz ograniczoną inhibicją tlenową i są przeznaczone do zastosowań dentystycznych. Zsyntetyzowano dwa typy żywic: pi[...]
EN This work presents the syntheses and characterization of new low viscosity and low oxygen inhibition hyperbranched multimethacrylate macromonomers capable of photopolymerization, for application in dental composites. Two types of multimethacrylate resins were synthesized. One based on bisphenol A co[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last