Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical compounds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Civil and Environmental Engineering Reports
2009 No. 3 67-76
EN The purpose of this article is to indicate the most effective chemical agents used for winter road maintenance. The research included the examination of melting speeds of snow and ice under various chemical agents, such as: calcium chloride, sodium chloride, potassium chloride and potassium formate.[...]
2
88%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
EN The subjects of our research are program lawfulness, cybernetic lawfulness, and informational lawfulness in molecule sequence in the nature. In the science, one question has been present for a long time, that is, if there is one unique common connection that links all phenomena in the cosmos. The do[...]
3
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 191-194
PL Obecne wymogi dotyczące środowiska naturalnego mówią o potrzebie ochrony warstwy ozonowej. Można ją zapewnić za pomocą systematycznego ograniczania użytkowania związków chemicznych po- siadających w swoim składzie brom i chlor. Do takich należą czynniki chłodnicze z grup CFC, HCFC i halony. W artyku[...]
EN According to environmental policy, chemical compounds with chlorine and fluorine (i.e. CFC, halons) should be removed from usage in spite of their harmful impact on a protective ozone layer in the troposphere. The CFC's, HCFC's and other gases with chlorine or bromine stimulate the process. In the p[...]
4
75%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 3 (54) 106-108
PL Praca omawia problem narażenia na czynniki chemiczne na stanowiskach pracy w gospodarce ściekowej. Przedstawiono krótką charakterystykę najczęściej identyfikowanych związków chemicznych, w tym metali ciężkich i trwałych związków organicznych. W zaprezentowanej analizie piśmiennictwa opisano stwierdz[...]
5
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2015 nr 12 485--490
PL Przepisy obowiązujące aktualnie w dziedzinie czynników chłodniczych wymuszają wycofanie substancji grupy HFC już w niedalekiej przyszłości. Chodzi tu zarówno o wyrażone wprost zakazy stosowania tych płynów po określonej dacie, jak i o mechanizmy zniechęcające do korzystania z tych czynników. Wszystk[...]
EN Current regulations are the reason for reduction of HFC refrigerants use in the close future, because of bans and restrictions coming into life. All these regulations are based on the Global Warming Potential of refrigerants. The higher is GWP, the harder are restrictions. This problem applies to al[...]
6
75%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN According to the Polish Labour Code (Ustawa, 1974) employers are legally obligated to provide workers with information about occupational health and safety risks. Maximum allowable concentrations (MAC) and the results of determining chemical compounds in workplace air are used for assessing occupati[...]
7
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3E 1465--1470
PL Przedstawiono nowy algorytm identyfikacji regionów destylacyjnych dla destylacji ciągłej i kotłowej. Informacja ta pozwala na szybkie określenie sekwencji produktów możliwych do uzyskania w destylacji kotłowej dla zadanego składu surowca, na znalezienie preferowanego regionu destylacyjnego dla wymag[...]
EN A new algorithm for identification of continuous and batch distillation regions is presented. Based on this information we rapidly determine a sequence of cuts for a given feed composition, find a preferred batch distillation region for desired products and an optimal mixing / separation sequence.
8
75%
Logistyka
2015 nr 5 1113--1119, CD1
PL W artykule porównano właściwości alkoholu metylowego i benzyny w aspekcie zagrożeń pożarowo-wybuchowych. Scharakteryzowano budowę zbiorników magazynowych na metanol oraz przedstawiono sposób ich zabezpieczeń. Określono skutki pożarów metanolu i benzyny w zbiorniku o średnicy 31,4 m oraz rozlewiska o[...]
EN The article describes the properties of methyl alcohol and gasoline in terms of the fire and explosion hazards. The construction of the methanol storage tanks and methods of their protection had been introduced. The effects of methanol and gasoline fires in tanks with a diameter of 31.4 meter and in[...]
9
75%
Logistyka
2015 nr 5 1297--1302, CD1
PL W artykule przedstawiono wybrane właściwości paliw ciekłych w aspekcie zagrożeń związanych z niekontrolowanym spalaniem w otwartej przestrzeni, będącym konsekwencją niewłaściwego użytkowania paliw, transportu lub magazynowania. Wyznaczono masową szybkość spalania oraz przedstawiono wizualizację proc[...]
EN The article presents selected properties of liquid fuels in terms of the risks associated with uncontrolled combustion in open space, which is a consequence of improper use, transport or storage of fuels. The combustion rate mass was determined and a visualization of the analyzed combustion fuels wa[...]
10
75%
Logistyka
2015 nr 5 1097--1104, CD1
PL W artykule przeanalizowano wpływ polifosforanu (MPP) oraz pirofosforanu melaminy (MPYP) na właściwości adhezyjne oraz mechaniczne poliakrylanowego wodnego kleju dyspersyjnego. Zaobserwowano, że zarówno dodatek środka ogniochronnego w postaci MPP jak również pirofosforanu melaminy MPYP przyczynił się[...]
EN The article analyzes the influence of melamine polyphosphate (MPP) and melamine pyrophosphate (MPYP) on the adhesion and mechanical properties of aqueous polyacrylate dispersion adhesive. It was observed that addition of flame retardant MPP as well as MPYP is the cause of adhesion increase of the ac[...]
11
63%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule scharakteryzowano rabarbar (Rheum rhaponticum L.): uprawę, wymagania, przetwarzanie. Skupiono się na jego składzie chemicznym, z uwzględnieniem substancji biologicznie aktywnych, składników mineralnych, kwasów organicznych (w tym kwasu szczawiowego i szczawianów) oraz błonnika. Jadalne og[...]
EN This paper describes rhubarb (Rheum rhaponticum L.): cultivars, requirements and processing. The attention was paid to bioactive substances, minerals, organic acids (including oxalic acid and oxalates) and dietary fiber. Edible petioles of rhubarb have been reported to be rich in polyphenol componen[...]
12
63%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 2 295-304
PL W pracy analizowano zmianę natężenia i kształtu linii Augera otrzymanych z powierzchni stopu TiNi poddanej oddziaływaniu tlenu, azotu, dwutlenku węgla i powietrza przy ciśnieniu 10-6 - 10-8 pHa w temperaturze pokojowej. Opisując kształt linii Augera tytanu i węgla za pomocą modelu Ciniego ustalono r[...]
EN Change of the shape and intenisty of Auger spectral lines from surface of TiNi alloys submitted to the exposure of oxygen, nitrogen, carbon dioxide and air atmospheres at room temperature in the range of pressure 10-6 – 10-8 hPa was analysed. From the profile of titanium and carbon spectral lines de[...]
13
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania w identyfikacji związków chemicznych metody tzw. odcisku palca oraz sztucznej inteligencji na podstawie widm w podczerwieni. Opisano budowę opracowanego specjalnie do tego celu narzędzia i sztuczną sieć neuronową oraz wymogi, jakie muszą być spełnione[...]
EN Infrared (IR) spectrometric identification of individual chemical compounds from their mixtures is still a challenging process. Therefore, we developed a method in which we use the IR “Fingerprint” spectra of a particular chemical substance followed by artificial intelligence (AI) – based analysis t[...]
14
63%
Chemical and Process Engineering
2014 Vol. 35, nr 3 265--275
EN The paper presents investigation results of the migration of a chemical compound contained in fly ash deposited on a dry furnace waste landfill site exposed to weather conditions. Climate conditions are able to significantly affect chemical component distribution in a block of deposited, moving chem[...]
15
63%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 2 16--21
PL Masa jest jedną z podstawowych i jednocześnie stosunkowo prostych do opisania i zmierzenia wielkości charakteryzujących indywidua chemiczne, pozwala na uzyskanie bardzo specyficznych informacji. Z tego właśnie powodu w nowoczesnej analizie chemicznej szeroko wykorzystuje się pomiar masy cząsteczek i[...]
16
63%
Logistyka
2015 nr 5 1279--1286, CD1
PL Celem artykułu jest przedstawienie właściwości pożarowo-wybuchowych acetylenu, wymagań w zakresie magazynowania i transportowania tego gazu oraz procedur ratowniczych stosowanych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej możliwych do zastosowania podczas zdarzeń awaryjnych z udziałem acetylen[...]
EN The aim of the study was to present the fire-explosion characteristics of acetylene, requirements of acetylene storage and transport and rescue procedures used by the State Fire Service which are possible to use during emergency events involving acetylene.
17
51%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 3 99-105
PL W artykule przedstawiony został w zarysie aktualny stan wiedzy dotyczący procesów spalania materiałów palnych i mechanizmy procesów przeciwstawnych. Procesy przeciwstawne to oczywiście sposoby wygaszania płomieni. Omawianie tych procesów ograniczono do strefy spalania, ale ze szczególnym uwzględnien[...]
EN The article outlines the current state of knowledge about combustion processes of inflammable materials and mechanisms of opposing processes are the ways of extinguishing flames. Describing these processes was limited to the combustion area but specially taking into consideration the inhibition effe[...]
18
51%
Environment Protection Engineering
EN A direct effect of chemical disintegration of excess sludge is an increase in concentration of organic compounds in the sludge liquor, expressed with the levels of soluble chemical oxygen demand (SCOD) and volatile fatty acids (VFAs). The substrate used in the study was activated sludge. The aim of [...]
19
51%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 3 4--13
PL Rozwój nowoczesnych wysokorozdzielczych tandemowych spektrometrów mas, charakteryzujących się bardzo wysoką dokładnością pomiaru masy, umożliwia identyfikację i analizę ilościową tysięcy związków chemicznych zarówno nisko-, jak i wysokocząsteczkowych w próbkach pochodzenia naturalnego.
20
51%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 4 22--29
PL We współpracy z biologami próbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące mechanizmów procesów fizjologicznych i patologicznych leżących u podstaw funkcjonowania wielu organizmów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last