Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 583
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemia analityczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2
100%
Chemia Analityczna
PL Wykazano, że kwas 2-nitrozo-1-naftylo-4-sulfonowy (NNSA)jest silnie ekstrahowany przez chloroformowe roztwory Aliquatu 336, a do jego reekstrakcji potrzeba stosunkowo stężonych roztworów kwasów mineralnych. Przez impregnację żelu krzemionkowego parami jonowymi: - kation z Aliquaťu336 i anion barwnik[...]
EN 2-Nitroso-1-naphthol-4-sulfonic acid (NNSA) is strongly extracted by chloroform solutions of Aliquat 336 by an ion exchange mechanism and for its reextraction from the ion pair formed, relatively high concentrations of mineral acids are required. By impregnation of silica with the ion pairs: cation [...]
3
80%
Analityka : nauka i praktyka
2013 nr 1 64--66
4
80%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
EN The present paper was divided into two parts. In the first part were discussed the achievements of Polish chemists, who worked out grounds for the development of analytical chemistry that began with winning back the independence in 1918. In the second part were presented the results of searches that[...]
5
80%
Chemia Analityczna
PL Roztwór metawolframianu tiaminy w nitrobenzenie został zastosowany jako ciekła membrana, elektrody selektywnej względem tiaminy. Elektroda, skonstruowana bez roztworu wewnętrznego, charakteryzuje się korzystnymi parametrami: zakresem liniowym, czułością, odtwarzalnością i czasem życia. Elektroda wyk[...]
EN A nitrobenzene solution of thiamine metatungstate was used as a liquid membrane to prepare a thiamine-selective electrode. The electrode, constructed in a usual manner, without internal solution, gave improved working characteristics in terms of linear range, sensitivity, reproducibility and lifetim[...]
6
80%
Chemia Analityczna
PL Fenotiazyny podstawione w pozycji 2 i 10 wykazują wiele cennych analitycznych właściwości wynikających z ich specyficznej struktury (obecność aktywnych chemicznie atomów siarki, azotu oraz podstawników). W środowisku kwaśnym ulegają one łatwo utlenieniu pod wpływem niektórych utleniaczy z utworzenie[...]
EN Phenothiazines substituted in the 2 and 10 positions exhibit many valuable analytical properties due to their characteristic structure (the presence of chemically active sulphur, nitrogen and substituents). They are easily oxidized in an acidic medium by some oxidizing agents with the formation of c[...]
7
80%
Chemia Analityczna
PL Dokonano przeglądu zastosowań analitycznych inhibicji reakcji enzymatycznych. Opisano oznaczanie zanieczyszczeń środowiskowych: pestycydów fosforoorganicznych, karbaminianowych i chloroorganicznych, jonów metali, cyjanków i fluorków. Oznaczanie pestycydów opiera się na inhibicji głównie cholinoester[...]
EN The analytical application of inhibition of enzymatic reactions is reviewed. The determination of environmental pollutants, namely: organophosphorus, carbamate and chloroorganic pesticides, heavy metal ions, fluorides and cyanides is described. The determination of pesticides is based mainly on thei[...]
8
80%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 3 54--57
9
80%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 2 78--79
10
70%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 461-468
PL W poniższym referacie przedstawiono wybrane zastosowania zmodyfikowanych membran polimerowych w kilku dziedzinach chemii analitycznej, ilustrując to na trzech typach sensorów chemicznych jako przykładach urządzeń analitycznych.
EN This paper presented selected applications of modified polymeric membranes in some fields of analytical chemistry, ilustrating based on three types of chemical sensors as examples of analytical devices.
11
61%
Analityka : nauka i praktyka
2013 nr 2 62--65
12
61%
Analityka : nauka i praktyka
2010 nr 1 24-27
13
61%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 1 20-22
14
61%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 3 11-14
PL Potok informacji o próbkach staje się z roku na rok coraz obfitszy i coraz trudniej jest wyłowić z niego informację użyteczną. Okazuje się, że skuteczna pomoc może nadejść ze strony technik statystycznego i numerycznego opracowywania danych znanych jako metody chemometryczne.
15
61%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 1 13-15
PL Rozwój spektrometrii mas doprowadził do różnego rodzaju układów pomiarowych. Wart podkreślenia jest fakt, że zawsze każdy z tych układów składa się z pięciu głównych elementów: układu wprowadzenia próbki, źródła jonów, systemów utrzymujących próżnię, analizatora mas oraz układu wykrywania oraz zlicz[...]
16
61%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 4 28-31
PL W czasach obecnych spektrometria mas jest niezbędnym narzędziem badaczy z wielu gałęzi nauki, w tym także chemii. Spektrometry nas stały się kluczowym narzędziem początkowo w analizie organicznej , a w ostatnich latach również w analizie nieorganicznej.
17
61%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 2 7-12
18
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Chemia
PL Obraz otaczającego świata staje się coraz bardziej złożony wraz z upływem lat, postępami nauki i rozwojem technologii. W procesie zrozumienia zjawisk, które zachodzą w naszym środowisku, niezwykle istotną rolę odgrywa chemia analityczna. Jej rola i możliwości rosną dzięki postępowi technologicznemu [...]
EN The picture of surrounding world becomes increasingly complex, together with years which go by as well as the progress of science and technology development. In the process of understanding the phenomena which occur in our environment, an extremely important role is played by analytical chemistry. I[...]
19
61%
Analityka : nauka i praktyka
2009 nr 2 44-47
PL Chemicznie miód jest wysoce higroskopijnym i przesyconym wodnym roztworem cukrów. Z analitycznego punktu widzenia miód trzeba traktować jako obiekt materialny charakteryzujący się złożonym i zmiennym składem matrycy.
20
61%
Chemia Analityczna
PL Niniejsza praca ( druga w serii o nowych zastosowaniach metod rozpoznawania obrazów w analizie chemicznej [1 ]) dotyczy zagadnień prognozowania zanieczyszczeń wód pozornie stojących. Analityczne badania wskaźników jakości wody w jeziorach odgrywają ogromną rolę, głównie z dwóch powodów: klasyfikacji[...]
EN This paper (the second in the series devoted to new applications of pattern recognition methods in analytical chemistry[ 1 ]) deals with prediction of pollutants concentrations in apparently stagnantwater. Determination of water quality indexes in lakes or ponds play a crux role in environmental pro[...]
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last