Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyka energetyczna budynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 123-132
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji zużycia energii budynku jednorodzinnego zasilanego z różnych źródeł energii przy wykorzystaniu różnych instalacji ogrzewania,chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przy zróżnicowanej izolacyjności przegród. Obliczenia przeprowadzono przy wyko[...]
EN In this paper results of simulations of energy use of a single-family house for different variants of heating, cooling and hot water systems and insulation of building elements (wall, floor, ceiling) have been shown. Calculations have been performed using a simulation program created specifically fo[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL W praktyce obliczenia do świadectw charakterystyki energetycznej wykonywane są z wykorzystaniem komputera. Najwygodniej jest posłużyć się specjalistycznym oprogramowaniem, chociaż można skorzystać również z typowego arkusza kalkulacyjnego. Na rynku dostępnych jest kilka programów, wspomagających pra[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 220-221
PL W artykule przedstawiono projekt instalacji wentylacji mechanicznej powietrza świeżego oraz klimatyzację budynku mieszkalnego wykonany dla różnych klas, według PN-EN 15251 oraz projekt instalacji budynku biurowego według PN-EN 13779, dla różnych kategorii pomieszczeń. Dla każdego przypadku przeprowa[...]
EN The paper presents a design for mechanical fresh air ventilation and air-conditioning systems in a residential building. The building has been constructed for different comfort classes, according to the PN- EN 15251 standard. A design for an office building, according to the PN- EN 13779 standard fo[...]
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 6 245-252
PL Przedstawiono prawne podstawy ochrony cieplnej budynków w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Na przykładzie przedstawiono wpływ działań termo modernizacyjnych na charakterystykę energetyczną budynku. Poddano analizie wpływ strefy klimatycznej, doboru źródła ogrzewania, temperatury w pomieszcze[...]
EN The paper presents the legal basis for thermal protection of buildings in EU countries and in Poland. An example shows the effect of modernization on building energy performance. The impact of climate zone has been analysed taking also into account selection of the heat source and temperature in ind[...]
5
100%
Czysta Energia
2015 Nr 3 29--32
6
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2011 nr (8) 129--144
EN The paper presents the results of the research in buildings, which not fullfil the requirements of thermal protection and in buildings after thermomodernization. The analysis included energy consumption for the heating of these buildings and the nature of the microclimate in the rooms. This analysis[...]
7
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2011 nr (8) 220--227
EN In the article energetic-ecological analysis has been made. Three particular types of building (standard, energy saving and low energy) have been distinguished with square meters surface, cubic size and external partitions parameters. The experimental results of influence of building-installation sy[...]
8
100%
Izolacje
PL W artykule omówiono główne założenia nowej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przedstawiono wytyczne opracowania długoterminowej strategii renowacji istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, a także nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków.
EN The article discusses the main assumptions of the new Energy Performance of Buildings Directive. Guidelines for the development of a long-term renovation strategy for existing residential and non-residential buildings, as well as new obligations on the energy performance of buildings, have been pres[...]
9
100%
Świat Szkła
2010 nr 10 [145] 33-34, 36--37
10
88%
Świat Szkła
11
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 9 75-77
12
88%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 3 53--56
PL W artykule dokonano oceny budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz jego technicznego wyposażenia w cyklu życia. Studium przypadku przeprowadzono dla budynku zlokalizowanego w Poznaniu. Przeanalizowano wpływ przyjętych założeń na wartość kosztu globalnego w funkcji energii końcowej dostarczanej do o[...]
EN The article assesses the multifamily residential building and its technical equipment in the life cycle. A case study was carried out for the building located in Poznan. The influence of the assumptions on the value of the global cost in the function of final energy supplied to the building for heat[...]
13
88%
Budownictwo i Prawo
14
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 1 37-37
15
75%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono przykład symulacji energetycznych budynku. Podkreślono wpływ dodatkowych parametrów fizycznych materiałów, takich jak gęstość, ciepło właściwe, absorpcyjność i emisyjność, na zachowanie cieplne przegród o różnej budowie.
EN The article presents an example of building energy simulations. It emphasises the impact of additional physical parameters of materials, such as density, specific heat, absorptivity and emissivity on thermal behaviour of various designs of building fabric.
16
75%
Rynek Energii
2013 Nr 3 121--129
PL Obliczenie sezonowego zużycia ciepła na cele grzewcze i wentylacyjne w budynku jest pierwszym etapem wyznaczenia charakterystyki energetycznej bazującej na metodach obliczeniowych. Alternatywą metody obliczeniowej jest metoda sygnatury energetycznej zawarta w normie 15603 bazująca na pomiarach zużyc[...]
EN Calculation of the seasonal heat demand for heating and ventilation purposes in the building is the first step in the whole assuming process, based on the energy performance calculation methods. The alternative to the method of computing is the energy signature method (presented in a Standard 15 603[...]
17
75%
Rynek Energii
2013 Nr 3 108--112
PL Charakterystykę energetyczną budynku można określić na dwa sposoby – w oparciu o Rozporządzenie [12] lub o przeprowadzone pomiary. Zastosowanie pierwszej metody budzi duże kontrowersje, z uwagi na szacowanie szeregu wielkości. Obliczenia na podstawie pomiarów wydają się dobrą alternatywą, jednakże o[...]
EN There are two main methods to obtain thermal characteristics of a building. One can either follow Regulation [12] or carry out measurements at the side. First method is considered to be less accurate due to extensive use of the estimations of parameters. That is why measurements are more prominent s[...]
18
75%
Świat Szkła
19
75%
Rynek Energii
2012 Nr 1 107--113
PL Charakterystyka energetyczna budynku jest zależna od wielu czynników. Wśród nich można wyróżnić rodzaj systemu zasilania budynku w energię. Wybór systemu dla konkretnego budynku musi być kompromisem pomiędzy oczekiwaniami dotyczącymi komfortu i niezawodności działania, a możliwościami finansowymi in[...]
EN Energy performance of a building depends on many factors. Among them the type of the energy supply system of the building can be distinguished. The choice of the system must be a compromise between expectations of comfort as well as operating reliability and investor’s financial capacity and technic[...]
20
75%
Rynek Energii
2011 Nr 5 97-103
PL Obowiązująca od 2009 roku certyfikacja energetyczna budynków, której celem jest wyznaczenie wskaźników zużycia energii, oparta jest na metodach obliczeniowych. W ramach realizowanego zadania Projektu Strategicznego "Rozwój diagnostyki cieplnej budynków" podjęto próby wyznaczania świadectwa charakter[...]
EN In place since 2009, the energy certification of buildings is based on calculation methods. Its aim is to determine energy consumption indicators. As part of the Strategic Project task ''The Development of Thermal Diagnostics of Buildings'' attempts have been made to determine the building's energy [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last