Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  certificate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 64-64
PL Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa w końcu 2002 r. rozpoczęło prace nad wdrożeniem w Polsce systemu dobrowolnej oceny jakości usług ochrony przeciwpożarowej. Certyfikacja usług jest dobrowolna. System dobrowolnej certyfikacji jest tworzony zgodnie z prawem polskim i standardami obowią[...]
2
100%
Problemy Jakości
PL Modelowy przebieg wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością począwszy od analizy i inwentaryzacji istniejących procesów i procedur, poprzez zaprojektowanie i wprowadzenie nowego systemu, aż po fazę certyfikacji.
3
100%
Journal of Applied Computer Science Methods
2010 Vol. 2 No. 2 157--169
EN The article shows the next stage of implementation of the international certification authority for system administrators and Linux network, which includes the elaboration of an appropriate level of certification. This involves the development of the system prior to the exams, creating a path of tra[...]
4
100%
Napędy i Sterowanie
PL Otwarte granice, umożliwiające swobodny przepływ towarów, spowodowały, iż kwestie związane z ochroną życia i zdrowia konsumentów zyskały status działań priorytetowych. Coraz bardziej wymagający uczestnicy rynku oczekują, a wręcz niejednokrotnie żądają obiektywnych dowodów bezpieczeństwa produktów. W[...]
EN Open borders allowing free flow of goods resulted in consumers health and safety becoming a paramount issue. The more and more exacting consumers expect, or, frequently, even demand an objective proof of product's safety. In consequence, voluntary certificates, both in regard to product inself, as w[...]
5
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 532--535, CD
PL W referacie przedstawiono podstawowe akty prawne (normy, dyrektywy, regulaminy EKG ONZ), które regulują zasady – warunki badań wyrobów przed wprowadzeniem ich do obrotu towarowego. Omówiono system certyfikacji wyrobów i usług w krajach Unii Europejskiej oraz zasady certyfikacji wyrobów w Polsce. Zam[...]
EN In the paper basic legal acts (norms, directives, UNECE regulations) are presented. Legal rules of tests and certifications in so called voluntary and regulated – mandatory areas are discussed. Also procedures of conformity assessment according to “module approach” are characterized. Procedures for [...]
6
88%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 173 187--196
7
88%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2010 T. 41, nr 3 110-110
8
88%
Problemy Jakości
EN The image, brandmark, quality, responsibility - there are key words in the building of correct communication of any firm with its surroundings. Nowaday the customer has very wide knowledge of proper requirements and knows what s/he needs. But the company image is a dynamic phenomena, where the adequ[...]
9
88%
Problemy Kolejnictwa
2019 Z. 182 131--146
EN The financial resources allocated for upgrading the railway infrastructure in Poland over the last decade have brought measurable benefits in the length of railway lines with increased speed. In addition to the upgrade of railway tracks with supporting infrastructure, electrical power equipment and [...]
10
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2010 T. 41, nr 4 149-151
PL Program Audytor OZC począwszy od wersji 4.7Pro umożliwia wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej również dla budynków wyposażonych w instalację chłodzenia.
11
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 8 287--290
PL Ze względu na niewątpliwe zalety, jakimi wyróżnia się wytwarzanie ciepła i energii w kogeneracji (jest to jedna z najefektywniejszych form przetwarzania paliw pierwotnych w energię finalną), w prawodawstwie krajowym, jak i europejskim wprowadzane są różne rodzaje wsparcia tego rodzaju wytwarzania. P[...]
EN Due to certain advantages of the energy production in cogeneration (this is one of the most effective forms of processing the primary fuels into finał energy), the national and European legislation introduce different types of support for that kind of generation. The Energy Law Cogeneration Source S[...]
12
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule przedstawiono analizę niezbędnych do wprowadzenia zmian w zakresie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w przypadku objęcia bocznicy kolejowej certyfikatem bezpieczeństwa. Analiza przeprowadzona została w oparciu o dokumentację modelową, której struktura zbliżona jest d[...]
EN In the article is presented the analysis of changes necessary to implement in Safety Management System documentation in case of covering sidetrack by safety certificate. The analysis was conducted basing on model documentation with structure similar to the most of SMS implemented by [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
PL Niniejsza praca jest poświęcona systemom oceny oddziaływania obiektów na środowisko, a w szczególności systemowi certyfikacji BREEAM. Przedstawiono istotę certyfikacji, w tym kwestie zrównoważonego budownictwa oraz czynniki, które determinują inwestora do podjęcia decyzji o certyfikacji obiektu. Pon[...]
EN This thesis is dedicated assessment systems impact of building on the environment, especially system BREEAM. The following section present the issues of certification, sustainable construction, and factors which decide, that the Investor make a decision on certification object. This thesis contain t[...]
14
75%
Logistyka
2016 nr 1 30--30
PL Autor prezentuje różne definicje certyfikatu i odnosi się do pojęcia certyfikacji. Artykuł jest wstępem do serii opisów wybranych systemów certyfikacji, które będą prezentowane na łamach "Logistyki".
15
75%
Problemy Jakości
16
63%
Studia Informatica
PL W publikacji opisano proces uwierzytelniania użytkowników w systemach operacyjnych Microsoft Windows. Przedyskutowano obecne możliwości systemów w tym zakresie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość zastosowania kart inteligentnych w procesie uwierzytelniania.
EN The paper presents the process of user authentication on Windows operating systems. What is also discussed are current features of operating systems concerning this matter, with special attention to the possibility of using smart cards in the authentication process.
17
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono badania atestacyjne serii wzorców IMŻ 180T - 186T mające na celu określenie zawartości pierwiastków traktowanych jako zanieczyszczenia występujące w śladowych stężeniach. Wyznaczano zawartość ołowiu, telluru, bizmutu, talu, srebra, cyny, magnezu, ceru, selenu i hafnu. W badaniach ates[...]
EN The certification tests of the series of the Institute for Ferrous Metallurgy's 180T - 186T standards were carried out to determine the contents of elements treated as impurities occurring in trace concentrations. The contents of lead, tellurium, bismuth, thallium, silver, tin, magnesium, cerium, se[...]
18
63%
Ceramika Budowlana
19
63%
Problemy Jakości
PL Przedsiębiorstwo budowlane jest jednostką gospodarczą niezwykle trudną do ujęcia w reguły modelu zapewnienia jakości, według PN-ISO 9002, ze względu na duży rozrzut budów na terenie miasta lub nawet kraju, zakładów produkcji pomocniczej i innych jednostek organizacyjnych. Jednak niezwykłe zaintereso[...]
EN The construction sector is an industrial field, very difficult in implementation of quality systems based on ISO 9000 standards. Every "production" of this type (it means a building) is realized in other place and in other local conditions. Any building company can "produce" (build) in many differen[...]
20
63%
Budownictwo Ogólne i Konstrukcje Drewniane : zeszyt naukowy
2009 Nr 10 51--59
PL W referacie przedstawiono zakres unormowań prawnych obowiązujących w Polsce, dotyczących konieczności wykonania i posiadania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
EN The article shows the existings legal regulation in Poland about buildings energy characteristic certificate.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last