Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cerium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering of Biomaterials
2
88%
Materials Science Poland
2009 Vol. 27, No. 3 909--917
EN Copper and cerium partially substituted anionic clay was synthesized by the coprecipitation method. The XRD analysis and N2 adsorption at 77 K indicated that calcination destroys the layered matrix of the clay, giving rise to mixed oxides having a high surface area and mesoporous characteristics; SE[...]
3
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In this paper, Co,Ce/Ca10(PO4)6(OH)2 catalysts with various cobalt loadings for steam reforming of ethanol (SRE) were prepared by microwave-assisted hydrothermal and sol-gel methods, and characterized by XRD, TEM, TPR-H2, N2 [...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Łódzka
1999 Z. 47 131-142
PL W pracy przedstawiono, w oparciu o dane literaturowe i wyniki własnych badań, wybrane zagadnienia, dotyczące redukcji monoskładnikowego CeO2 oraz złożonych układów, zawierających cer. Wykazano wysoką użyteczność metody temperaturowo-programowanej redukcji, szczególnie w połączeniu z innymi technikam[...]
EN This work presents, basing on literature data and own investigations, results of the investigations on the reduction of the monocomponent CeO2 and binary oxide systems, containing cerium. The high usefulness of temperature programmed reduction (TPR) method, especially combined with other instrumenta[...]
5
75%
Materiały Ceramiczne
PL Celem pracy było uzyskanie metodą zol-żel bioaktywych szkieł z układu SiO2 - CaO - P2O5 z dodatkiem Ag2O (0,5-3%mol.) oraz CeO2 (0,5-2%mol.). Ze względu na zawartość głównych składników materiały podzielono na serie: SAg, SCe - materiały wysokokrzemianowe (koncentracja SiO2 80% mol.) z dodatkiem odp[...]
EN The purpose of these studies was to obtain gel-derived bioglasses from the CaO-SiO2-P2O5 system with additions of Ag2O (0,5%-3mol) or CeO2 (0,5-2%mol) by the sol-gel method. Due to different chemical compositions the materials were designated as: SAg, SCe - high silica glass (SiO2 concentration - 80[...]
6
75%
Chemia Analityczna
PL Przedstawiono nową, czułą, prostą i szybką spektra fluory metryczną metodę oznaczania nifedypiny w preparatach farmaceutycznych. Metoda postępowania polega na utlenieniu nifedypiny za pomocą Ce(IV) a fluorescencja powstającego Cc(III) jest mierzona przy długości fali 354 nm (po wzbudzeniu za pomocą [...]
EN A new, simple, sensitive, and fast spectrofluorimetric method for determination of nifedipine in pharmaceutical formulations has been presented. In the proposed procedure nifedipine was oxidized with Ce(IV) and the fluorescence of the produced Ce(III) was measured at 354 nm after excitation at 255 n[...]
7
75%
Nukleonika
PL Sprawdzono metodę otrzymywania i wydzielania (sup 139)Ce z tarcz lantanowych. Określono, że przy bombardowaniu tarczy La2O3 (160 mg/cm2) deuteronami o energii 13 MeV, wydajność aktywacji wynosi 159 kBq/µAh. (sup 139)Ce separowano metodą ekstrakcyjną. stosując jako rozpuszczalnik eter dwuetylowy. Ozn[...]
EN The radionuclide (sup 139)Ce is widely used as a component of calibration multisources. In our laboratory preparation of high purity carrier-free (sup 139)Ce was worked out. The thick target yield of (sup 139)Ceproduced by bombardment of (sup 139)La with 13 MeV deuterons was found to be 159 kBq/µAh.[...]
8
75%
Materials Science Poland
2016 Vol. 34, No. 3 659--664
EN Pure ZnO and Ce-doped (5 at.%) ZnO aerogels were prepared by dissociation of dihydrate zinc acetate and cerium nitrate in methanol, followed by drying in supercritical conditions of the solvent. The concentration of zinc acetate solution and the atomic ratio Ce/Zn were fixed at 0.2 mol/L and 0.05 mo[...]
9
75%
Tarnowskie Colloquia Naukowe. Nauki Techniczne i Ścisłe
2017 T. 4, nr 3 125--128
PL W pracy opisano pomiar zawartości ceru w kamieniach do zapalniczek metodą spektrofotometryczną, która wykorzystuje tworzenie barwnego kompleksu ceru z formaldoksymem. W celu uzyskania wiarygodnych wyników, konieczne okazało się oddzielenie obecnego w próbkach żelaza. Dokonano tego wykorzystując meto[...]
EN Determination of cerium in ferrocerium lighter flint stone by means of spectrophotometry is described. The method is based on the formation of cerium-formaldoxime complex. In order to achieve accurate results, it was necessary to separate iron which was present in the samples. It was achieved by pre[...]
10
63%
Przegląd Geologiczny
2012 Vol. 60, nr 9 490–-495
EN The paper present basic spatial analysis lanthanum and cerium distribution in Poland soils. Attempted to determine geochemical background and range and intensity of enrichment and anomalies La and Ce content in top (0–0,2 m) and bottom (0,5–2 m) soils. These data are presented in the form two color [...]
11
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 11 2245-2247
12
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In this work there are presented the investigation results of mechanical properties and microstructure concerning mainly intermetallic phases of the aluminium – titanium alloy with a defined content of 2 and 4 % of cerium addition. The purpose of this work was also to determine the heat tre[...]
13
63%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 456-461
PL W artykule przedstawiono dane dotyczące wielkości wydzieleń grafitu izolowanego w żeliwie nadeutektycznym, modyfikowanym dodatkami zawierającymi bizmut oraz cer. Jako miarę wielkości wydzieleń przyjęto średnią średnicę wydzieleń izolowanych, będącą ilorazem obwodu wydzieleń i ich liczby. Stwierdzono[...]
EN The paper presents some data regarding to the size of isolated graphite precipitates in hypereutectic cast iron modified with additions containing bismuth and cerium. The average diameter of isolated precipitates, being a total circumference length divided by the number of precipitates, have been as[...]
14
63%
Chemia Analityczna
PL Opracowano prostą i czułą metodę oznaczania ampicyliny i amoksycyliny w układzie Ce(IV), reduktor, arsenazo III. Kolorymetryczna metoda oznaczania analitów opiera się na redukcji Ce(IV) za pomocą ampicyliny i amoksycyliny, a następnie kompleksowania powstałych w stechiometrycznej ilości jonów Ce(III[...]
EN A simple and sensitive spectrophotometric method for the determination of ampicillin and amoxycillin in a system: Ce(IV), reductant, arsenazo III was carried out. Colori-metric method for the determination of the analyte is based on reduction of cerium(IV) ions with ampicillin and amoxycillin. The c[...]
15
63%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The influence of the Ce (IV) oxide ingredient on the activity of monolithic powdered 0.15% Pt, 0.04% Rh catalysts during oxidation of carbon oxide and hydrocarbons carried by flue gases have been investigated. The concentration of platinum in the ceramic powders amounted to 35.2% and 51.4%, whereas [...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 12 2145-2147
17
63%
Materials Science Poland
2017 Vol. 35, No. 2 427--434
EN In the present research work, crystallographic, optical, molecular, morphological and magnetic properties of Zn1-xCuxO (ZnCu) and Zn1-x-yCeyCuxO (ZnCeCu) nanoparticles have been investigated. Polyvinyl alcohol (PVA) coated ZnCu and ZnCeCu nanoparticles hav[...]
18
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule przedstawiono rolę metali ziem rzadkich na strukturę I morfologię wtrąceń niemetalowych w staliwie węglowym G17CrMo5-5. Badania prowadzono na seryjnych wytopach przemysłowych. Każdorazowo modyfikacji poddawano po około 2000kg ciekłego metalu. Metale ziem rzadkich wprowadzano w postaci mis[...]
EN This paper presents influence of rare earth metals (REM) on the microstructure and morphology of non-metallic inclusions of G17CrMo5-5 cast carbon steel The research has been performed on successive industrial melts. Each time about 2000 kg of liquid metal was modified. The REM was in the form of mi[...]
19
63%
Archives of Foundry Engineering
EN In this paper the dependence between chemical composition, structure and cooling rate of Al-Si aluminium cast alloy was investigated. For studying of the structure changes the thermo-analysis was carried out, using the UMSA (Universal Metallurgical Simulator and Analyzer) device. For structure inves[...]
20
63%
Materiały Ceramiczne
2018 T. 70, nr 2 116--121
PL Pierwiastki ziem rzadkich jako domieszki optycznie aktywne w zakresie promieniowania wysokoenergetycznego znajdują coraz szersze zastosowania w układach wykazujących zjawiska termoluminescencji (TL) oraz optycznie stymulowanej luminescencji (OSL). Materiały takie są wykorzystywane do projektowania d[...]
EN Rare earth elements are widely used as active dopants in the range of high-energy radiation in many systems which exhibit thermoluminescence (TL) and optically stimulated luminescence (OSL) phenomena. Such materials are used to design ionizing radiation detectors which can measure even the highest d[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last