Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1998 z. 137 29-35
PL Opracowano prostą spektrofotometryczną metodę oznaczania ceru. Nowum w tej metodzie stanowi fakt, że nie wymaga ona oddzielania ceru od innych lantanowców. Analiza ilościowa w zakresie 1-6,5 ľg/mL nie wymaga prekoncentracji ceru z roztworu próbki.
EN The simple method for cerium determination was developed. The Novelty of this method based of this, that it not require cerium separation from the other lanthanoids. The determination of cerium in the range 1-6,5 ľg/mL without preconcentration is possible.
2
61%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Łódzka
1999 Z. 47 131-142
PL W pracy przedstawiono, w oparciu o dane literaturowe i wyniki własnych badań, wybrane zagadnienia, dotyczące redukcji monoskładnikowego CeO2 oraz złożonych układów, zawierających cer. Wykazano wysoką użyteczność metody temperaturowo-programowanej redukcji, szczególnie w połączeniu z innymi technikam[...]
EN This work presents, basing on literature data and own investigations, results of the investigations on the reduction of the monocomponent CeO2 and binary oxide systems, containing cerium. The high usefulness of temperature programmed reduction (TPR) method, especially combined with other instrumenta[...]
3
61%
Materiały Ceramiczne
PL Celem pracy było uzyskanie metodą zol-żel bioaktywych szkieł z układu SiO2 - CaO - P2O5 z dodatkiem Ag2O (0,5-3%mol.) oraz CeO2 (0,5-2%mol.). Ze względu na zawartość głównych składników materiały podzielono na serie: SAg, SCe - materiały wysokokrzemianowe (koncentracja SiO2 80% mol.) z dodatkiem odp[...]
EN The purpose of these studies was to obtain gel-derived bioglasses from the CaO-SiO2-P2O5 system with additions of Ag2O (0,5%-3mol) or CeO2 (0,5-2%mol) by the sol-gel method. Due to different chemical compositions the materials were designated as: SAg, SCe - high silica glass (SiO2 concentration - 80[...]
4
61%
Chemia Analityczna
PL Przedstawiono nową, czułą, prostą i szybką spektra fluory metryczną metodę oznaczania nifedypiny w preparatach farmaceutycznych. Metoda postępowania polega na utlenieniu nifedypiny za pomocą Ce(IV) a fluorescencja powstającego Cc(III) jest mierzona przy długości fali 354 nm (po wzbudzeniu za pomocą [...]
EN A new, simple, sensitive, and fast spectrofluorimetric method for determination of nifedipine in pharmaceutical formulations has been presented. In the proposed procedure nifedipine was oxidized with Ce(IV) and the fluorescence of the produced Ce(III) was measured at 354 nm after excitation at 255 n[...]
5
61%
Nukleonika
PL Sprawdzono metodę otrzymywania i wydzielania (sup 139)Ce z tarcz lantanowych. Określono, że przy bombardowaniu tarczy La2O3 (160 mg/cm2) deuteronami o energii 13 MeV, wydajność aktywacji wynosi 159 kBq/µAh. (sup 139)Ce separowano metodą ekstrakcyjną. stosując jako rozpuszczalnik eter dwuetylowy. Ozn[...]
EN The radionuclide (sup 139)Ce is widely used as a component of calibration multisources. In our laboratory preparation of high purity carrier-free (sup 139)Ce was worked out. The thick target yield of (sup 139)Ceproduced by bombardment of (sup 139)La with 13 MeV deuterons was found to be 159 kBq/µAh.[...]
6
61%
Tarnowskie Colloquia Naukowe. Nauki Techniczne i Ścisłe
2017 T. 4, nr 3 125--128
PL W pracy opisano pomiar zawartości ceru w kamieniach do zapalniczek metodą spektrofotometryczną, która wykorzystuje tworzenie barwnego kompleksu ceru z formaldoksymem. W celu uzyskania wiarygodnych wyników, konieczne okazało się oddzielenie obecnego w próbkach żelaza. Dokonano tego wykorzystując meto[...]
EN Determination of cerium in ferrocerium lighter flint stone by means of spectrophotometry is described. The method is based on the formation of cerium-formaldoxime complex. In order to achieve accurate results, it was necessary to separate iron which was present in the samples. It was achieved by pre[...]
7
51%
Przegląd Geologiczny
2012 Vol. 60, nr 9 490–-495
EN The paper present basic spatial analysis lanthanum and cerium distribution in Poland soils. Attempted to determine geochemical background and range and intensity of enrichment and anomalies La and Ce content in top (0–0,2 m) and bottom (0,5–2 m) soils. These data are presented in the form two color [...]
8
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 11 2245-2247
9
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In this work there are presented the investigation results of mechanical properties and microstructure concerning mainly intermetallic phases of the aluminium – titanium alloy with a defined content of 2 and 4 % of cerium addition. The purpose of this work was also to determine the heat tre[...]
10
51%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 456-461
PL W artykule przedstawiono dane dotyczące wielkości wydzieleń grafitu izolowanego w żeliwie nadeutektycznym, modyfikowanym dodatkami zawierającymi bizmut oraz cer. Jako miarę wielkości wydzieleń przyjęto średnią średnicę wydzieleń izolowanych, będącą ilorazem obwodu wydzieleń i ich liczby. Stwierdzono[...]
EN The paper presents some data regarding to the size of isolated graphite precipitates in hypereutectic cast iron modified with additions containing bismuth and cerium. The average diameter of isolated precipitates, being a total circumference length divided by the number of precipitates, have been as[...]
11
51%
Chemia Analityczna
PL Opracowano prostą i czułą metodę oznaczania ampicyliny i amoksycyliny w układzie Ce(IV), reduktor, arsenazo III. Kolorymetryczna metoda oznaczania analitów opiera się na redukcji Ce(IV) za pomocą ampicyliny i amoksycyliny, a następnie kompleksowania powstałych w stechiometrycznej ilości jonów Ce(III[...]
EN A simple and sensitive spectrophotometric method for the determination of ampicillin and amoxycillin in a system: Ce(IV), reductant, arsenazo III was carried out. Colori-metric method for the determination of the analyte is based on reduction of cerium(IV) ions with ampicillin and amoxycillin. The c[...]
12
51%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The influence of the Ce (IV) oxide ingredient on the activity of monolithic powdered 0.15% Pt, 0.04% Rh catalysts during oxidation of carbon oxide and hydrocarbons carried by flue gases have been investigated. The concentration of platinum in the ceramic powders amounted to 35.2% and 51.4%, whereas [...]
13
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The work determined the influence of aluminium in the amount from about 0.6% to about 8% on graphitization of cast iron with relatively high silicon content (3.4%-3.9%) and low manganese content (about 0.1%). The cast iron was spheroidized with cerium mixture and graphitized with ferrosilicon. It wa[...]
14
51%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 12 2145-2147
15
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule przedstawiono rolę metali ziem rzadkich na strukturę I morfologię wtrąceń niemetalowych w staliwie węglowym G17CrMo5-5. Badania prowadzono na seryjnych wytopach przemysłowych. Każdorazowo modyfikacji poddawano po około 2000kg ciekłego metalu. Metale ziem rzadkich wprowadzano w postaci mis[...]
EN This paper presents influence of rare earth metals (REM) on the microstructure and morphology of non-metallic inclusions of G17CrMo5-5 cast carbon steel The research has been performed on successive industrial melts. Each time about 2000 kg of liquid metal was modified. The REM was in the form of mi[...]
16
51%
Archives of Foundry Engineering
EN In this paper the dependence between chemical composition, structure and cooling rate of Al-Si aluminium cast alloy was investigated. For studying of the structure changes the thermo-analysis was carried out, using the UMSA (Universal Metallurgical Simulator and Analyzer) device. For structure inves[...]
17
51%
Materiały Ceramiczne
2018 T. 70, nr 2 116--121
PL Pierwiastki ziem rzadkich jako domieszki optycznie aktywne w zakresie promieniowania wysokoenergetycznego znajdują coraz szersze zastosowania w układach wykazujących zjawiska termoluminescencji (TL) oraz optycznie stymulowanej luminescencji (OSL). Materiały takie są wykorzystywane do projektowania d[...]
EN Rare earth elements are widely used as active dopants in the range of high-energy radiation in many systems which exhibit thermoluminescence (TL) and optically stimulated luminescence (OSL) phenomena. Such materials are used to design ionizing radiation detectors which can measure even the highest d[...]
18
41%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 2 145-157
PL W artykule omówiono wyniki badań nad wpływem małych dodatków bizmutu (od 0,0006% do 0,0017%) i ceru (od 0,010% do 0,043%), wprowadzonych jako modyfikatory do żeliwa nadeutektycznego (Sc od 1,02 do 1,09), na charakterystyki grafitu oraz udział ferrytu w osnowie. Stwierdzono, że następuje zmniejszenie[...]
EN The paper discusses results of investigation concerning the influence of small additions of bismuth (from 0,0006% to 0,0017%) and cerium (from 0,010% to 0,043%) introduced as modifiers into the hypereutectic cast iron (Sc from 1,02 to 1,09) on the graphite characteristics and the fraction of ferrite[...]
19
41%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy zaprezentowano wyniki badania wpływu ilości domieszki (2% at. oraz 4% at.) oraz temperatury wygrzewania (300°C i 600°C) na zdolność do rozkładu oranżu metylowego przez nanocząstki dwutlenku tytanu domieszkowane cerem (TiO₂:Ce) w wyniku procesu fotokatalizy. Nanocząstki TiO₂ zostały wytworzon[...]
EN This paper presents the results of the investigation of concentration of the dopant (2 at.% Ce and 4 at.% Ce) and high-temperature annealing (300°C i 600°C) on the decomposition of methyl orange by titanium dioxide nanoparticles doped with cerium (TiO₂:Ce) as a result of photocatalysis process. Meth[...]
20
31%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją kompozytów ceramicznych w układzie Si3N4-Al2O3-Y2O3-TiC tlenkami: galu, indu, ceru, cyrkonu i cynku w celu zwiększenia odporności materiału na kruche pękanie. Wartość współczynnika intensywności naprężeń KIC dla wszystkich składów jest bardzo wysoka[...]
EN The paper presents the results of experiments on the modification of ceramic composites of the Si3N4-Al2O3-Y2O3-TiC system by adding gallium, indium, cerium, zirconium or zinc oxides, with the aim of improving the fracture toughness of the material. For all the compositions, the value of the stress [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last