Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cement industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 5 101-104
2
80%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
1998 R. 50, nr 4 125-128
PL Przedstawiono możliwości szerszego opisu tekstury materiałów ogniotrwałych, wykorzystując nowe metody pomiarowe w zakresie małych i dużych porów. Porównano właściwości teskturalne wybranych zasadowych tworzyw ogniotrwałych dla przemysłu cementowego. Wykazano, że produkowane w jednym z polskich zakła[...]
EN Some possibilities to more detailed description of refractories' texture with the use of new methods for small and large pore measurement have been presented. The textural features of selected alkaline refractory materials for cement industry have been compared. It has been shown that the spinel-ma[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 65 75-82
PL Celem niniejszego artykułu jest ocena pracy i skuteczności działania układów odpylających rusztowe chłodniki klinkieru. W pracy dokonano przeglądu istniejących, możliwych do zastosowania w przemyśle cementowym urządzeń odpylających, określono warunki jakie powinny one spełniać i opisano zasady ich d[...]
EN There is estimation of work and efficienses of dust extractions clinker refrigeration in this article. This composition is review existing, possible to uses in the cement industry dust separators and qualified conditions which should they realize. There is description rules their activities and conc[...]
4
70%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 5 106--111
PL Artykuł opisuje przykład zastosowania nowej technologii i organizację efektywnej diagnostyki eksploatacyjnej napędów elektrycznych w przemyśle cementowym, na wdrożonym przykładzie. Zastosowana diagnostyka offline obejmuje uszkodzenia typu elektromagnetycznego i mechanicznego. Autorzy zaproponowali z[...]
EN rticle introduced a new technology and the organization of effective operational diagnostics of electric drives in the cement industry. Offline diagnostics includes failure electromagnetic and mechanical type. Authors proposeds to change the rules of operation of machines, has introduced changes in [...]
5
61%
Management and Production Engineering Review
EN Cyclones are widely used for removal dust of gaseous flows in industrial processes, and various studies were conducted in last decades to improve their performance parameters. However, in process industry, the reliable and uninterrupted operation of the cyclone is of the same importance as performan[...]
6
61%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
PL W artykule przedstawiono w ujęciu syntetycznym stosowanie paliw alternatywnych w przemyśle cementowym w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. Opisano jak wykorzystanie odpadów będących nośnikiem energii wpływa na ochronę środowiska i nie eliminuje możliwości osiągnięcia zysków ekonomicznych oraz j[...]
EN The paper shows the possibility of alternative fuels using in cement industry in the context of sustainable development. In this paper incineration of waste has been described and influence of this process on natural environment, economic field of interest and development of society.
7
61%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Przemysł cementowy wykorzystuje w procesie produkcyjnym dużą ilość odpadów, które nie znalazły dalszego zastosowania bądź nie nadają się do użycia poza składowaniem. Odpady mogą być wykorzystywane jako surowce do produkcji klinkieru, jako dodatki cementu, a także jako paliwa zastępcze. Odpady są sto[...]
EN Cement industry, in a production process, utilises large amounts of waste, which did not find any other application and would have to be stored. Waste can be used as raw materials for clinker production, as cement additives, as well as substitute fuels. Waste is being applied with the purpose of rec[...]
8
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 3 63-65
PL Obserwowana obecnie dobra koniunktura w przemyśle cementowym i wapienniczym stwarza dla firm z tego sektora szanse rozwoju po dłuższym okresie stagnacji. Wzrost aktywności w budownictwie mieszkaniowym oraz inwestycyjnym, a także bliższe realizacji plany budowy autostrad sprzyjają utrzymaniu tych kor[...]
9
61%
Polityka Energetyczna
2004 T. 7, spec. 555-563
PL Przemysł cementowy jest jednym z największych emitentów dwutlenku węgla, gdzie emisja wynosi około 5% światowej emisji tego gazu. W związku z tym przemysł ten stara się ograniczyć emisję dwutlenku węgla poprzez m.in.: poprawę (udoskonalenie) procesów produkcyjnych, modernizację cementowni w celu red[...]
EN The cement industry is one of the largest sources of CO2 emission. CO2 emission from the cement industry is approximately 5% of global manmade emission. As a result of above mentioned data, the cement industry aims at reduction of CO2 emission by: improving productions process, "valorising" wastes i[...]
10
61%
Polityka Energetyczna
PL Produkcja cementu jest procesem energochłonnym. Dotyczy to przede wszystkim produkcji klinkieru, gdzie zużycie energii stanowi ponad 80% całkowitej energii zużytej w procesie produkcji cementu. W przypadku metody mokrej produkcji cementu zapotrzebowanie na energię cieplną jest prawie dwa razy większ[...]
EN Cement production is a power-consuming process. The clinker production is especially concerned because it makes over 90% of total power consumed during cement production process. In case of cement production wet method heat power demand is almost twice as large as during cement production dry method[...]
11
61%
Polityka Energetyczna
PL Przemysł cementowy ma istotną rolę w rozwoju gospodarki poszczególnych krajów świata. W 2002 r. produkcja cementu w świecie wynosiła ponad 1,67 mld ton, w tym 15,1 mln ton w Polsce. Ze względu na stosowaną technologię produkcji cementu, przemysł ten jest źródłem emisji gazów cieplarnianych. Udział p[...]
EN The cement industry features economy of individual world countries. In 2002 the world-wide cement production was 1670 M tonnes, out of which 15.1 M tonnes in Poland. Applied technology of production causes that the cement industry emits significant amounts of greenhouse gases. The cement industry is[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
PL Wysoka energochłonność procesu produkcji cementu, powoduje, że przemysł cementowy jest zainteresowany wykorzystaniem tanich źródeł energii, jakimi są różnego typu odpady palne tzw. paliwa alternatywne. W Polsce, w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost ilości osadów ściekowych spowodowany intensyw[...]
EN Cement production is a very high energy - consuming process. The costs of energy using in the process of clinker production consist about 30-40% of total costs of cement production. To reduce costs of clinker production, cement plants also use fuel from waste which are called alternative (secondary)[...]
13
61%
Journal of Ecological Engineering
EN Russian cement industry is in decline. Enterprises operate on the basis of technologies developed in USSR. In this connection such fundamental issues of the enterprises functioning, as energy efficiency, environmental safety, resource-saving, resources provision and others, are overlooked. The paper[...]
14
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2005 nr 2 49-54
PL Zasady doboru materiałów ogniotrwałych związane sa ściśle z oddziaływaniem czynników występujących na poszczególnych etapach procesu powstawania klinkieru portlandzkiego w urządzeniach cieplnych. W krótkim zarysie przedstawiono złożoność procesów fizycznych i chemicznych związanych z procesem powst[...]
15
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 12 54-60
PL Koszty logistyki są ważnym parametrem zarządzania logistyką i w istotny sposób wpływają na wynik działalności przedsiębiorstwa. Mają one znaczący udział w kosztach wytwarzania produktów i kosztach całkowitych przedsiębiorstwa. Kosztami składowymi kosztów logistyki są koszty transportu, magazynowania[...]
EN Logistics costs are an important parameter of logistics management and significantly affect the outcome of the company activity, they have a significant share in production costs and overall costs of the company. The cost components of logistics costs are the costs of transport, warehousing and inve[...]
16
61%
Cement Wapno Beton
2019 R. 22/84, nr 4 267--275
PL Przedsiębiorstwa przemysłu cementowego, mając świadomość następstw prowadzonej działalności, podejmują liczne działania na rzecz ograniczania wpływu własnej produkcji na środowisko. Działania te należą do idei rozwoju zrównoważonego, przy czym ważne jest nie tylko podejmowanie działań z tego zakresu[...]
EN The enterprises of the cement industry, being aware of the consequences of their operations, undertake numerous actions to limit the impact of their own production on the environment. These activities perfectly fit into the idea of sustainable development, but it is important not only to take action[...]
17
51%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2012 R. 5, nr 11 136-145
PL Przemysł cementowy jest jednym z większych przemysłowych emitentów CO2, w skali światowej emisja ta jest szacowana na ok. 5%. Wysoka emisja dwutlenku węgla związana jest z technologią produkcji cementu. Podstawowymi źródłami emisji CO2 z przemysłu cementowego są: proces kalcynacji surowca oraz spala[...]
EN The cement industry is one of the biggest issuer of CO2, this emission is estimated at about 5% worldwide. The high emission of carbon dioxide is connected with the technology of cement production. The basic sources of CO2 emission from the cement industry are: the raw material decarbonization proce[...]
18
51%
Cement Wapno Beton
PL W artykule omówiono wymagania prawne raportowania emisji zanieczyszczeń organicznych do powietrza dla przemysłu mineralnego (cement, wapno, ceramika, szkło). Przedstawiono metody pomiarów wybranych zanieczyszczeń organicznych opracowane w ramach ponadnarodowego projektu UE realizowanego z Instytutem[...]
EN The paper discusses the legal requirements of the PRTR reporting system, in particular organic pollutants into the air from the mineral industry (cement, lime, ceramics, glass). Measuring methodology for selected organic pollutants developed and tested within the frame of transnational EU project co[...]
19
51%
Polish Journal of Management Studies
2011 Vol. 4 96-119
PL W wyjątkowo niespokojnych czasach, kiedy świat stawia czoła poważnemu kryzysowi gospodarczemu, szczególnie indyjski sektor wytwórczy doświadczył poważnego zahamowania. Pomimo takiej sytuacji, część indyjskiego sekora cementu wykazała dobrą wydajność dzięki zastosowaniu innowacyjnych praktyk w łańcuc[...]
EN In extremely turbulent situation when world faces major economic crisis then particularly Indian manufacturing sector had major set back. In such situation some of Indian cement sector has demonstrated healthy performance through innovative supply chain practices. In this study author conducted an e[...]
20
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 306-310
PL Niskoobrotowe urządzenia są bardzo nietypowe z punktu widzenia ich monitoringu przy wykorzystaniu tradycyjnych metod diagnostycznych maszyn średnio- i wysokoobrotowych. Z tego powodu zostały podjęte badania w celu opracowania metody do monitorowania stanu technicznego urządzeń niskoobrotowych stosow[...]
EN Low-speed machines are very untypical case of machinery being not easy to be monitored with "conventional methods applied for medium to high speed machines. Examinations have been made to find most proper methodology for monitoring lowspeed machines in cement industry. Displacement was applied as mo[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last