Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  causes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/3 1625--1632
EN Although in recent years the number of traffic accidents and collisions on Polish roads has been decreasing, it is important to identify their most significant causes. This study presents an analysis of 34 causes of road incidents reported by the police in the Wielkopolskie province in the years 201[...]
2
88%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN Introduction. The objective of the paper was to present the results of an analysis of road accidents in professional drivers in Poland, from the point of view of their age, tenure, accident causes and effects in relation to the time of the accidents they were involved in. Method. Data were obtained [...]
3
75%
Polish Journal of Management Studies
2013 Vol. 7 188--200
PL Procesy zarządzania odgrywają kluczowa rolę w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zarządzający odgrywają najważniejszą rolę w przeciwdziałaniu wypadkom przy pracy. W artykule omówiono podstawowe problemy związane z niewłaściwą organizacją pracy jako przyczyną wypadków w gospoda[...]
EN Management processes play the key role in providing for health and safe conditions of work and managers play the most important role in counteracting accidents at work. This article discusses some basic problems related to inappropriate organisation of work as a cause of accidents in the overall nat[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL W artykule przypomniano podstawowe definicje związane z tematyką wypadków przy pracy, a także zasady sporządzania dokumentacji powypadkowej. Następnie przedstawiono i poddano analizie wybrane dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy, które zostały zarejestrowane przez Główny Urząd Statystyczn[...]
EN The article discusses the basic definitions related to the topic of accidents at work, as well as the rules for making the accident reports. Then the author has presented and analyzed the selected statistical data on accidents at work which have been registered by the Polish Central Statistical Offi[...]
5
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1828--1832, CD
PL W pracy podano podstawowy podział katastrof budowlanych na kategorie i przyczyny ich powstawania. Zamieszczono analizę i charakterystykę podstawowych przyczyn występowania awarii i katastrof budowlanych z uwzględnieniem przyczyn spowodowanych działaniem człowieka, sił natury, oraz innych czynników. [...]
EN In the paper the basic division of building disasters into categories and their causes are given. Analysis and characteristics of the primary causes of construction disasters, including the reasons caused by human activity, forces of nature, and other factors are included. A summary and general conc[...]
6
75%
Security and Defence Quarterly
EN There is no unique defi nition of migration nor is a simple classification of migration possible either, because of the existence of multi-dimensional migration criteria such as cause, length, distance, direction, volume, velocity, migratory status etc. The purpose of the paper is to develop signifi[...]
7
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2012 Nr 1 67-78
PL Pożary lasów są jedną z głównych przyczyn szkód ekologicznych. Szczególnie pożary katastrofalne, których powierzchnia przekracza 500 ha powodują silne zaburzenia w środowisku naturalnym, powodując długotrwałe i szkodliwe zmiany, przyczyniając się także do powstawania efektu cieplarnianego. Średnio w[...]
EN Forest fires are one of the main causes of ecological damage. Especially catastrophic fires, the area of which exceeds 500ha cause strong disturbances in the natural environment, resulting in long-term and detrimental changes and contributing to the greenhouse effect. On average, several thousand fo[...]
8
63%
Journal of Ecology and Health
2012 R. 16, nr 3 143-146
PL Praca zajmuje się śmiertelnością mężczyzn w wieku produkcyjnym w odniesieniu do przyczyny i pory roku, w którym nastąpił zgon. W grupie tej ustalono, iż istnieją zagrożenia dla życia związane z wiekiem i porą roku. Częstszą przyczyną przedwczesnej śmierci wiosną u osób pomiędzy 40 a 49 rokiem życia [...]
EN The study concerns the mortality in men of the able-to-work age as regards the cause of death and the season of the year. Seasonal and age risks of premature death among this cohort have been established. The risks cover diseases of the circulatory system during the spring period in the age group of[...]
9
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 7 78--80
PL W artykule omówiono wybrane awarie dotyczące systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynkównierzadko powstałe wskutek niskiej świadomości wykonawców. Podzielono je na awarie bezpośrednio związane z funkcjonalnością ocieplenia oraz awarie natury estetycznej. O ile w literaturze dostępna jest wiedza [...]
EN The article discusses the selected failures in the insulations systems of buildings often caused by low awareness of the performers. Divided into two groups: failures directly related to warming functionality and aesthetic failures. While in the literature there is knowledge in dealingwith the commi[...]
10
63%
Pojazdy Szynowe
2013 Nr 1 44--53
PL W artykule przedstawiono przyczyny pęknięć osi pojazdów trakcyjnych oraz tocznych w eksploatacji. Artykuł został opracowany w ramach projektu badawczorozwojowego nr R 10 004806/2009 pt. „Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szynowego uwzględniający ocenę bieżąc[...]
EN The causes of axle cracks of the traction and rolling vehicle during operation are presented in this article . This article was written within the research and development project No. R 10 004806/ 2009 entitled „Microprocessor diagnostic system of the main systems of the railway traction vehicle tak[...]
11
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This author’s experiences in investigating well over a hundred accident occurrences has led to questioning how such events can be managed - - - while immediately recognising that the idea of managing accidents is an oxymoron, we don’t want to manage them, we don’t want not to manage them, w[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 29-38
PL Na podstawie zaistniałych przypadków przeanalizowano uszkodzenia okrętowych pomocniczych kotłów opalanych. Szerzej omówiono przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania najczęściej spotykanych uszkodzeń spowodowanych przegrzaniem materiału.
EN The paper contains an analysis of ship's auxiliary oil-fired boiler failures. The analysis was performed on real accidents data base. Causes, consequences and prevention methods of most frequent failures due to material overheat are presented in detail.
13
63%
Logistyka
2015 nr 4 7975--7984, CD2
PL Polska należy do państw Unii Europejskiej o najwyższych wskaźnikach zabitych w wypadkach drogowych. Stad też podniesienie poziomu edukacji i kształtowanie odpowiedzialnej moralnie postawy kierujących jest jednym z głównych kierunków działań przewidzianych w Narodowym Programie BRD na lata 2013-2020.[...]
EN Poland belongs to the European Union countries with the highest rates of fatalities in road accidents. Therefore, raising the level of education and formation of morally responsible attitude of drivers is one of the main objectives set out in the National Road Safety Programme for 2013-2020. The art[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 233--242
PL W artykule przedstawiono niektóre techniczne aspekty pracy rzeczoznawcy samochodowego związane z identyfikacją uszkodzeń silników samochodowych. W skład artykułu wchodzą zdjęcia, które ilustrują graficznie przedstawione zagadnienie.
EN The following article presents chosen technical aspects of a motor vehicle surveyor regarding the identification of car engine damage. The article encompasses figures which graphically illustrate the presented issue.
15
63%
Przegląd Geodezyjny
PL W pracy przedstawiono problematykę przyczyn i skutków katastrof grawitacyjnych zapór wodnych oraz automatyczne konstrukcje systemów pomiarowo-kontrolnych do wyznaczania linii wygięcia betonowego muru szybu pionowego zapory ciężkiej z telemetrycznym przekazem danych pomiarowych do dowolnie oddalonych[...]
EN Following a short introduction about causes and consequences of concrete dams disasters, the authors present their original designs of measuring and control systems for determining of deformation curve of vertical shaft wall inside the concrete dam together with telemetric transmission of data to re[...]
16
63%
Logistyka
2014 nr 6 14707--14716, CD 6
PL W artykule omówiono modelowanie zagrożeń w transporcie wielkogabarytowym. Dokonano analizy możliwych do wystąpienia zagrożeń związanych z transportem pod względem masy i wymiarów pojazdu, nacisku na oś kół, skręcania pojazdu z przyczepą, skręcania pojazdów wieloosiowych, obciążenia oś kół jezdnych, [...]
EN The article discusses the modeling of risks in the over-dimensioned transport t. An analysis of the possible risks associated with transport in terms of weight and dimensions of the vehicle, axle load wheels manouvers of the vehicle with a trailer, multi-axis turning vehicle, axle load wheels, vehic[...]
17
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2014 Vol. 20, No. 3 503--513
EN Safety and health issues remain critical to the construction industry due to its working environment and the complexity of working practises. This research attempts to adopt 2 research approaches using statistical data and court cases to address and identify the causes and behavior underlying constr[...]
18
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 8 22-25
PL W ostatnich latach wypalenie zawodowe jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. Celem artykułu jest przedstawienie Czytelnikowi jego genezy i definicji oraz najczęstszych przyczyn i objawów. W pracy zaprezentowano fazy wypalenia zawodowego według American Psychology Association oraz Freudenbergera i N[...]
EN In recent years, burn –out has become an increasingly common phenomenon This article provides the reader with the origins, definitions and the most common causes and symptoms of burn-out It presents phases burn-out according to the American Psychology Association, and Freundenberger and North. This [...]
19
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2017 nr 9 12-15
PL Konflikty w pracy są zjawiskiem naturalnym i zdarzają się nawet w najlepiej współpracujących zespołach. Kluczową kwestię stanowi rozpoznanie podłoża sytuacji konfliktowej i dobranie odpowiednich sposobów jej rozwiązania. Konstruktywne rozstrzyganie konfliktów powinno przede wszystkim prowadzić do in[...]
EN Conflicts at work are a natural phenomenon and occur even in the best of teams. Proper identification of the background of a conflict and selection of appropriate ways to solve it are key factors. A constructive resolution of conflicts should lead to a team’s integration and collaboration. This arti[...]
20
63%
Materiały Wysokoenergetyczne
2014 T. 6 64--71
PL W pracy scharakteryzowano najważniejsze bazy danych o wypadkach w przemyśle chemicznym oraz inne źródła pod kątem możliwości uzyskania informacji o wypadkach związanych z wytwarzaniem, transportem, pracami strzałowymi w górnictwie i innymi cywilnymi zastosowaniami oraz niszczeniem materiałów i wyrob[...]
EN In the paper, the most important data bases on accidents at chemical industry as well as another sources useful in the area of collecting data on accidents connected with manufacturing, transportation, blasting works and another commercial handling as well as destroying of explosive materials and de[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last