Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  catalytic converters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archivum Combustionis
EN This paper is a contribution to the development of catalytic converters for combustion of lean gaseous fuels. The results of the investigation of the behaviour of such converters may enable further improvement, prediction and control of transient ignition/extinction phenomena. It was observed that i[...]
2
88%
Journal of KONES
EN Subject of the paper are converters of lean mixtures for SI engines with a good efficiency of NOx reduction. Investigation of new effective catalytic materials having good sorptive proprieties of nitrogen oxides and simultaneously resistant on the thermal destruction and chemical destruction are mai[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł zawiera wyniki sprzężonej analizy pola elektromagnetycznego i pola przepływu. Celem przeprowadzonych badań było zaprojektowanie urządzenia do odzyskiwania metali szlachetnych z zużytych katalizatorów samochodowych. Obliczenia przeprowadzono w celu wyznaczenia pola prędkości ciekłego metalu p[...]
EN The article presents the results of coupled analysis of the electromagnetic and flow field calculations. The aim of conducted research was to design a device for precious metals leaching from used auto catalytic converters. The aim the calculations was to determine the velocity field distribution of[...]
4
75%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule zamieszczono podstawowe wiadomości z zakresu zagrożeń transportu samochodowego dla środowiska. Omówiono zagadnienia związane z problemami eksploatacji reaktorów katalitycznych spalin i zasygnalizowano brak modeli matematycznych, stwarzających możliwości wieloparametrycznej symulacji pracy[...]
EN This paper have presented possibility ways to improvement catalytic convener efficiency. Paper has shown basic information about motor transport environmentally contaminations. Problems of apply catalytic converters and no multiparametrical model simulation has been signalized. One of the most impor[...]
5
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2015 Vol. 15, no. 1 171--178
EN Exhaust gases which are introduced into the atmosphere contain impurities such as carbon monoxide, unburned hydrocarbons and nitrogen oxide. Auto catalysts enable air pollution from these exhaust gases to be reduced considerably. Typical auto catalytic converters consist of the carrier (ceramic or m[...]
6
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono porównanie właściwości katalitycznych dwóch rodzajów reaktorów katalitycznych z warstwami aktywnymi: platynową i tlenkową w aspekcie redukcji tlenków azotu za pośrednictwem amoniaku. Badania przeprowadzono przy trzech wartościach stężeń amoniaku w gazach spalinowych silnika [...]
EN The paper presents a comparison of the catalytic properties of two types of catalytic converters (containing platinum and oxide active coatings) in the aspect of a reduction of nitric oxides with ammonia. The tests were performed for three concentrations of ammonia in the exhaust gases of a diesel e[...]
7
63%
Journal of KONES
PL Europejskie ograniczenia emisji związków toksycznych przez tłokowe silniki spalinowe EURO 4/5 wymagają paliwa o małym udziale siarki, natomiast jednolite paliwo NATO F-34/35 do silników spalinowych pojazdów i samolotów jest paliwem o stosunkowo dużym udziale siarki. Jego stosowanie w pojazdach wypos[...]
EN European Standards EURO 4/5 concerning limitations of the emission of toxic compound from piston combustion require low sulphur fuel, but the NATO single fuel F-34/35 for combustion vehicles and airplanes are the fuel with high sulphur content. Its uses for feeding engines of vehicles with modern an[...]
8
63%
Ekologia i Technika
PL W niniejszej publikacji przedstawiona została problematyka emisji palladu z samochodowych układów wydechowych do otoczenia. Przedstawione zostały historia, miejsca występowania i metody uzyskiwania palladu z rud platyny i jego zastosowanie w katalizatorach samochodowych. Opisana została funkcja kata[...]
EN In this paper has been presented problem of the emission of palladium from vehicle exhaust systems to the environment. Presented are the history, location and methods of obtaining palladium from platinum ore and its application in automotive catalytic converters. Described are the function of the ca[...]
9
63%
Journal of KONES
PL Trójfunkcyjne reaktory katalityczne są wydajnymi urządzeniami w ograniczaniu emisji składników toksycznych. Silniki o zapłonie iskrowym powinny być wyposażane w systemy monitoringu tych urządzeń ze względu na wymagania przepisów homologacyjnych. Istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod monitorowa[...]
EN Three-way catalytic converters are effective devices in decreasing emission of harmful gases. Spark ignited engines should be equipped with catalyst monitoring systems because of homologation requirements. Partial disactivation of TWC should be indicated by means of MIL indicator. There is the need [...]
10
63%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 3 23-33
PL Zaprezentowano metody ograniczania emisji tlenków azotu w spalinach silnika wysokoprężnego poza obrębem cylindra. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości stosowania tzw. selektywnej, nie katalitycznej redukcji (SNR) oraz selektywnej katalitycznej redukcji (SCR), w zależności od warunków pracy i zast[...]
EN The paper presents the methods for limiting (outside the cylinder) the emission of nitrogen oxides with the exhaust gases of diesel engine. Particular consideration was given to the possibilities of using so-called selective, non-catalytic reduction (SNR), and selective, catalytic reduction (SCR), d[...]
11
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 569--574
PL W artykule dokonano przeglądu rynku zamiennych reaktorów katalitycznych oraz omówiono wyniki badań porównawczych reaktorów katalitycznych: oryginalnego i zamiennego. Przedstawione zostały przykładowe wyniki badań emisji zanieczyszczeń z układu wydechowego samochodu wyposażonego w silnik z zapłonem i[...]
EN The article reviews the market for replacement catalytic converters and discusses the results of comparative studies of catalytic converters: the original and the replacement. There were presented the exemplary results of emissions from vehicles exhaust system, equipped with a spark-ignition engine [...]
12
63%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono porównanie wyników badań platynowego reaktora redukującego systemu NH3-SCR przy różnym dawkowaniu amoniaku do układu wydechowego silnika o zapłonie samoczynnym. Porównania dokonano w aspekcie oceny zdolności reaktora do konwersji tlenków azotu za pośrednictwem amoniaku. W pracy[...]
EN This paper contains results comparison of platinum catalytic reactor working as a reduction reactor for NH3-SCR system with different ammonia doses in Diesel engine exhaust gases. Results comparison was made in aspect of reactor ability estimation in nitric oxides conversion by use of ammonia. In th[...]
13
63%
Logistyka
PL Praca zawiera porównanie wyników badań prowadzonych na reaktorach platynowych zawierających różne ładunki platyny, w aspekcie oceny ich zdolności do konwersji tlenków azotu za pośrednictwem amoniaku. W pracy zamieszczono wyniki badań fizyko-chemicznych struktury powierzchni aktywnej reaktorów wykona[...]
EN This paper contains results comparison of platinum catalytic reactors containing different platinum loads in aspect of their abilities in nitric oxides conversion by use of ammonia. In this study results of physical-chemical investigations under reactors active surface are presented. Investigations [...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2019 z. 1/119 5--13
PL Celem pracy było dokonanie oceny możliwości monitorowania pracy klasycznego reaktora katalitycznego za pomocą oceny jego zdolności do magazynowania tlenu. W tym celu został przygotowany specjalny reaktor badawczy pozwalający symulować utratę jego pojemności magazynowania tlenu od 100% do 12,5% z kro[...]
EN The aim of the work was to evaluate the possibility of monitoring the work of classical catalytic reactor by its ability to store oxygen. For this purpose, a special research reactor was developed to simulate the loss of its storage capacity of oxygen from 100% to 12.5% in increments of 12.5%. Also [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last