Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  built-up area
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2017 No 265 36--64
EN The spatial aspect of urbanization is expressed in the features and the layout of urban areas, forming specific spatial models in the regional scale. In the morphological approach, this criterion is essential. The paper presents the results of research on the spatial models of t[...]
2
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2016 Vol. 5, No 3 183--190
EN The study analyzes the provisions of the Polish law concerning the principles of determining the digital description of building contour lines to be entered into the database of the real estate cadastre. The analyzed laws are contained in the Regulation on the register of land and buildings of 2001.[...]
3
88%
Polish Cartographical Review
EN Built-up area is a particularly important element of the content of topographic maps. Its presentation changes significantly when map scales are reduced, due to both conceptual and graphic generalization. What is more, historically, changes in the depiction of built-up area were consequences of chan[...]
4
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
1999 Vol. 9 41--49
5
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2008 nr 11 117-130
PL W artykule zaprezentowano trzy przedsięwzięcia z zakresu renowacji budynków i modernizacji towarzyszących im terenów. W każdym z analizowanych przypadków były uregulowane kwestie własności nieruchomości, tereny oraz budynki nie podlegały ochronie konserwatorskiej, mimo to podjęcie decyzji co do zakr[...]
EN The paper contains a description of three examples of the renovation of buildings and modernization of the surrounding area. The ownership rights of each premises were undisputable and the buildings were not registered as having special architectural or historic value. Nevertheless, it proved to be [...]
6
63%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 7 364--365
PL W celu obserwacji przemieszczeń podczas realizacji głębokich wykopów zakłada się sieć punktów odniesienia w postaci znaków ściennych umieszczonych na ścianach sąsiednich budynków położonych poza strefą oddziaływania wykopów. Wykonane pomiary geodezyjne tak powstałej sieci (odległości, kierunki pozio[...]
EN In order to observe any relocations when deep excavations are carried out, a network of reference points is established in the form of wall marks located on the walls of adjacent buildings that are situated beyond the excavation impact zone. Geodetic surveys made for such network (distances, horizon[...]
7
63%
Transport Samochodowy
2016 z. 4 57--63
PL W publikacji przedstawiono wymagania prawa o ruchu drogowym w zakresie wprowadzonego w sierpniu 2014 roku obowiązku noszenia akcesoriów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drogach publicznych poza obszarem zabudowanym. Przedstawiono również zasadę działania urządzeń odblaskowych, prakty[...]
EN The publication presents the requirements of the road traffic law, introduced in August 2014, in the scope concerning the obligation of wearing retroreflective accessories for pedestrians on public roads outside built-up area. It also presents a principle of operation of retroreflective materials, p[...]
8
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 6 74--75
9
63%
Logistyka
PL Bezpieczeństwo na drogach publicznych w Polsce stanowi bardzo poważny problem, szczególnie w aspekcie podjętych zobowiązań na forum unijnym, dlatego autorzy podjęli próbę analizy zjawiska w aspekcie kosztów wypadków w poszczególnych porach roku przedstawiając dane za poszczególne miesiące na przestr[...]
EN Safety on public roads in Poland is a very serious problem, therefore Poland made a commitment to European Union to decrease the problem in our country. This is the reason why the authors decided to analyze the costs of transport accidents in different seasons of the year on the basis of the data fr[...]
10
63%
Logistyka
PL Bazując na pewnych zobowiązaniach unijnych, dotyczących zmniejszenia liczby wypadków, podjęto próbę przedstawienia obecnych kosztów wypadków w transporcie uwzględniającą miesiące jesienne tj.: wrzesień, październik i listopad. W materiale przedstawiono dane za poszczególne miesiące jesienne na przes[...]
EN Based on Polish plans to decrease the numer of accidents, the authors attempt to present the costs of transport accidents in fall seasons, i.e. the months of September, October and November. Presented material is based on data from within the last ten years and backed with an expected tendency for f[...]
11
51%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr II/1 395--410
PL W niniejszym opracowaniu zostaną poddane analizie zmiany w przepisach prawa dotyczących ujawniania budynków w katastrze nieruchomości, zawarte w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, wprowadzane do niego podczas kolejnych nowelizacji, czyli w 2013 r. oraz w 2015 r., w odniesieniu do[...]
EN This study will analyze the amendments to the legal provisions which refer to the entering of building structures into the real estate cadastre, contained in the Regulation on the register of land and buildings, introduced during the subsequent amendments, that is in 2013 and in 2015, with respect t[...]
12
51%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 46--47
PL Zrównoważony rozwój miast obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym rozwojem struktur miejskich na bazie ekologicznych technologii oraz planów, które uwzględnią analizę uwarunkowań gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Tematyka, którą podjęto w artykule, stanowi istotną gałąź współcz[...]
EN Sustainable urban development embraces problems connected with the widely understood development of urban structures on the basis of ecological technologies and plans, which will take into account the analysis of conditionings economic, environmental and social. The subject matter which was undertoo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last