Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
2003 R. 8, nr 5 23--30
PL Niniejszy artykuł powstał wyłącznie w oparciu o instrukcję BSO i zawiera wypis najbardziej interesujących, moim zdaniem, informacji przydatnych w wykonywaniu projektów, wykonawstwie i nadzorze budowlanym. Przedmiotem wspomnianej instrukcji jest technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwa[...]
2
75%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 47-50
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad glonami aerofitycznymi porastającymi elewacje budynków wielkopłytowych, średniowysokich, zlokalizowanych w Bydgoszczy' Badania laboratoryjne próbek pobranych z elewacji wykazały obecność glonów i zielenic nitkowatych. Zwiększone występowanie tych f[...]
EN The paper reports on preliminary results over aerophyt algae sprouting multi plate, middle high buildings in Bydgoszcz. Laboratory researches of samples front facades present algae and filiform green algae. Occurring increasing on heat-insulated with foamed polystyrene BSO method facades results fro[...]
3
75%
Izolacje
PL Coraz częściej stare, ponad stuletnie obiekty objęte ochroną konserwatorską stają się biurowcami o reprezentacyjnym wystroju wnętrz lub luksusowymi budynkami mieszkalnymi. Aby zapewnić wysoki standard użytkowania pomieszczeń w takich budynkach, nieraz bardzo zaniedbanych, konieczne jest wykonanie za[...]
4
75%
Izolacje
2003 R. 8, nr 9 53--58
5
75%
Izolacje
PL Tynki nadają budowlom estetyczny wygląd, chronią przed działaniem czynników atmosferycznych i izolują od strat ciepła. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie materiał konstrukcyjny ścian nie jest dostatecznie trwały i estetyczny. Pokrywane są nimi m.in. ściany, filary, stropy, sklepienia, cokoły,[...]
6
75%
Izolacje
PL Ważnym zagadnieniem w stosowaniu izolacji w ogólnie rozumianym budownictwie jest ochrona tzw. „mostków termicznych” przed negatywnymi skutkami zmian wynikłych z różnic w rozkładzie liniowym temperatur zachodzących na konkretnych fragmentach ścian. Na elewacjach w wielu budynkach zdarza się widzieć c[...]
7
75%
Izolacje
PL Metoda bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynku polega na przymocowaniu do ścian systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej (rys. 1). System jest mocowany do ścian za pomocą zaprawy tynkarskiej i ewentualnie dodatkowo -[...]
8
75%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2015 nr 2(16) 39--44
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące izolowania przegród budowlanych. Opisano możliwe do zastosowania materiały izolacyjne wpływające na funkcjonowanie przegród budowlanych całego budynku. Scharakteryzowano pojawiające się na rynku nowe materiały termoizolacyjne. Przedstawiono możliwe do w[...]
EN The article presents issues of isolation of the building. It describes possible to use insulating materials and their impact on the functioning building envelope. New insulation material appearing on the construction industry market is characterized. It also presents available for use waterproofing [...]
9
75%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2017 nr 12 30--34
PL Współcześnie niezwykle istotną rzeczą jest ocieplanie budynków pozwalające na zmniejszenie kosztów ich eksploatacji, zwłaszcza przy dużych kosztach nośników energii, takich jak gaz, paliwo opałowe, czy też energia elektryczna. Do ociepleń budynków stosowane są specjalne siatki dziane, stanowiące war[...]
EN Nowadays, the most important thing is the insulation of buildings, which reduces the cost of their exploitation, especially at high cost of energy carriers such as gas, fuel or electricity. Special insulating knitted meshes are used for building insulation. Those meshes should have the appropriate p[...]
10
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 7 78--80
PL W artykule omówiono wybrane awarie dotyczące systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynkównierzadko powstałe wskutek niskiej świadomości wykonawców. Podzielono je na awarie bezpośrednio związane z funkcjonalnością ocieplenia oraz awarie natury estetycznej. O ile w literaturze dostępna jest wiedza [...]
EN The article discusses the selected failures in the insulations systems of buildings often caused by low awareness of the performers. Divided into two groups: failures directly related to warming functionality and aesthetic failures. While in the literature there is knowledge in dealingwith the commi[...]
11
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 213-218
PL W trakcie wykonywania ocieplenia budynków metodą bezspoinową (ETICS) popełniane są błędy, których skutkiem jest skrócenie jego trwałości. Publikacje z ostatnich lat wskazują, ze to nie jest tylko problem lokalny, ale teł ogólnopolski W artykule opisane są podstawowe wady wykonawcze, które powodują z[...]
EN While executing thermal insulation for buildings using method without joints (ETICS) errors are made that result in shortening of the thermo-insulation durability. Recent publications show that it is not a local problem but Poland-wise one. The paper presents the basic defects in the execution of wo[...]
12
63%
Izolacje
PL Ocieplanie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą polega na zamocowaniu płyt izolacyjnych do podłoża i wykonaniu na nich ochronnej elewacyjnej warstwy tynku. Metoda ta znana jest również pod nazwami: BSO (bez spoinowe systemy ociepleń) lub ETICS (zewnętrzne ocieplenia zespolone).
13
63%
Izolacje
2001 R. 6, nr 11-12 Bibliogr. 3 poz.
PL Ściany tynkowane są z różnych powodów, głównie ze względów estetycznych, ochrony przed penetracją wilgoci i mrozu oraz dla polepszenia ich własności cieplnych. Tynkowanie należy do trudniejszych prac. Na większych powierzchniach ścian wymaga się pewnej wprawy dla starannego i równego wykonania prac.[...]
14
63%
Izolacje
PL Omówiono symulację transportu ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych stosując PC-program WU Fl (Warme- und Feuchtetransport instationaer). Program ten jest stosowany przez Zakład Fizyki Cieplnej ITB jako przydatne narzędzie badawcze. Przedstawia się wyniki obliczeń dla wybranych rozwiązań lekkic[...]
15
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 4/I 145--152
PL Istnieją różne rozwiązania, dzięki którym można osiągnąć założony cel. W niniejszym opracowaniu rozważono 4 warianty, z których pierwszy obejmuje pełną termomodernizację budynków (ściany zewnętrzne, stropodachy, stolarka okienna w częściach wspólnych). W wariancie 2, oprócz rozwiązań zaproponowanych[...]
EN This article examines the possibility of reducing energy consumption in a group of residential buildings on the example of existing complex of buildings from the 80s which is supplied from the local coal boiler house. They belong to housing cooperative. There are various solutions for reducing energ[...]
16
63%
Izolacje
2006 R. 11, nr 3 18--20
PL O ociepleniu budynków włóknocelulozą było głośno w krajach zachodnioeuropejskich w czasie kryzysu energetycznego w latach 1970-1980. Juz wówczas tamtejsze społeczności szybko dostrzegały i doceniały zdrowotne, ekologiczne i ekonomiczne wartości tej izolacji, dzięki czemu systematycznie zdobywała pop[...]
17
63%
Izolacje
PL W Polsce nie ma tradycji stosowania fabrycznie wytwarzanej izolacji cieplnej (tak samo jak i izolacji układanej in situ z fabrycznie wytwarzanych materiałów).
18
51%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 12 20--24
PL Izolacje termiczne budynków wykonane z płyt styropianowych cechują się niskimi kosztami, stabilnością kształtu i odpornością na zawilgocenie, ale utrudniają odprowadzenie wody technologicznej z konstrukcji budynku. Sytuację może poprawić zastosowanie styropianu perforowanego, jednak jego podaż jest [...]
EN Thermal insulation of buildings with the use of polystyrene boards is characterized by low costs, stability in shape and resistance to moisture but it hampers a drainage of process water from the buildings structure. The situation may be improved by applying a perforated polystyrene foam but its sup[...]
19
51%
Izolacje
20
38%
Izolacje
PL W artykule omówiono zalety technologii wykonywania ocieplenia na ociepleniu. Wymieniono niezbędne kroki przed podjęciem takich prac oraz czynniki, na które należy zwracać szczególną uwagę. Podkreślono znaczenie łączników mechanicznych w poprawnym mocowaniu obu ociepleń.
EN The article discusses the advantages of insulation-on-insulation technology. The necessary steps before commencement of such work, as well as matters of special concern are enumerated. The importance of mechanical joints for fixing the two insulation layers properly is emphasized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last