Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 523-530
PL Celem referatu jest zwrócenie uwagi na biologiczne efekty oświetlenia w budynku. Omówiono model oświetlenia i wydolności człowieka. W końcu przedstawiono zarys koncepcji oświetlenia i pracy nocą.
EN The aim of this paper is to draw attention to biological effects on the lighting in building. The framework of the lighting and human performance is discussed. The important aspect is the shift work and the lighting levels.
2
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W publikacji przedstawione zostały wybrane problemy związane ze strategicznym planowaniem działalności przedsiębiorstwa projektowego branży budowlanej. Główne cele poszukiwań to ukierunkowanie działalności działu marketingu, identyfikacja i zdefiniowanie założeń planistycznych do budowy strategii, p[...]
EN In the paper have been presented selected problems related to strategic planning of the activity of design enterprise of the building branch type. The main purpose of the search is a proper orientation of the marketing department, identification and definition of the planning assumptions for the str[...]
3
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 67-68 151-161
EN The paper describes various technologies with respect to their energy-saving possibilities, that enable eliminating any losses resulting from improper management of electric and thermal energy in the building. Possible complement of the building supply with renewable power sources is considered, fir[...]
4
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono krajowe regulacje prawne w aspekcie instalowania i użytkowania odnawialnych źródeł energii w budownictwie oraz omówiono przykładowe rozwiązania umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
EN The paper presents domestic legal regulations concerning installation and operation of renewable energy sources in building industry, example solutions that enable using renewable energy sources are discussed.
5
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 12 14-17
PL Tematem opracowania była weryfikacja stanu wiedzy pracowników młodocianych zatrudnionych w przemyśle budowlanym w zakresie wymagań zdrowotnych oraz prawidłowych warunków pracy. Przeprowadzono wywiad ankietowy wśród reprezentatywnej grupy 110 pracowników młodocianych sektora budowlanego. Ankieta zawi[...]
EN The aim of the study was to assess the knowledge and awareness of young workers in the building industry regarding their health requirements and working conditions. A questionnaire survey was conducted among a representative group of 110 young employees in the building industry. It consisted of 82 [...]
6
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono wykorzystanie badań termograficznych w budownictwie poprzez analizę rozkładu temperatury na zewnątrz i wewnątrz budynków.
EN The paper discusses application of thermographic tests in building industry by analysis of temperature distribution outside and inside of buildings.
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2007 z. 46 [246] 165-174
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości grzybobójczych czterech popularnych mas silikonowych stosowanych w instalacjach sanitarnych. Badanie odporności na działanie grzybów zostało przeprowadzone wg PN-85/C-89080. W badaniach wykorzystano drobnoustroje wyizolowane z powietrza atmosferycznego i z prób[...]
EN The paper presents the results of tests on fungicidal properties of four most popular silicon materials applied in sanitary systems. The study on fungicidal resistance was performed according to Polish Standard, PN-85/C-89080. Microbes isolated from atmospheric air were utilized. On the basis of bot[...]
8
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 1 29-32
PL Kruszywo naturalne należy do kopalin pospolitych, występujących powszechnie na obszarze całego kraju. Jednocześnie popyt na ten surowiec utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie ze względu na jego częste zastosowanie w drogownictwie i budownictwie, Stwarza to konieczność rozpoznawania i eksploatacji [...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 539-548
PL W referacie podjęto próbę określenia wybranych parametrów termicznych ścian o złożonej strukturze. Rozważania przeprowadzono na przykładzie ścian z izolacją transparentną, w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych na stanowisku badawczym Zakładu Podstaw Budownictwa Ekologicznego Politechniki Śląskiej[...]
EN Transparent thermal insulation is a material, which joins a lot of properties useful in both, building and energy solutions. Through advantages of transparent thermal insulation there is a possibility to use it in new buildings as well as in old ones, that are thermomodernized. This kind of insulati[...]
10
75%
Ceramika Budowlana i Silikaty
11
75%
Ceramika Budowlana i Silikaty
12
75%
Ceramika Budowlana i Silikaty
13
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
14
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 1 33-37
15
75%
Recykling
2012 nr 5 20
PL W europejskich danych dotyczących odpadów tworzyw sztucznych informacje o zagospodarowaniu opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych stanowią obszerną i wyczerpującą grupę. Natomiast praktycznie niedostępne są dane czy analizy porównawcze na temat tworzywowych odpadów z sektora budowlanego – drugieg[...]
16
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2015 nr 1-4 35--40
PL Artykuł poświęcony jest tematyce związanej z zastosowaniem gruntu, jako źródła ciepła i chłodu dla powietrza wentylacyjnego. W artykule opisano najczęściej stosowane rodzaje gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC). Przedstawiony został również model matematyczny pozwalający wyznaczyć tempe[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 270 477-484
PL W referacie przedstawiono wyniki badań promieniotwórczości naturalnej wybranych surowców odpadowych. Pracze badawcze dotyczyły odpadów z przemysłu górniczego. Były one prowadzone pod kątem możliwości wykorzystania ich w budownictwie.
EN In the report one introduced findings of the natural radioactivity of chosen waste-raw materials. Research works reffered waste material from the mining industry. They there were driven at an angle of the possibility of using their in the building.
18
75%
Energetyka
2004 nr 2 81-88
PL Strata wynikająca z niecałkowitego spalania pyłu węglowego i związana z tym nadmierna zawartość niespalonych stałych części palnych w żużlu i w lotnym popiele jest podstawową charakterystyką urządzeń kotłowych, obniża sprawność kotła i opłacalność procesu, wpływa na warunki pracy urządzeń odpylający[...]
EN Loss of incomplete combustion of the coal dust in connection with it excessive content of not burned particles in the slag and fly ash characterises essentially boiler equipment, decreases the boiler efficiency and process profitability, influences the operation conditions of de-dusting equipment an[...]
19
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono analizę wypadkowości w budownictwie polskim w latach od 1992 - 2004. Wypadkowość, jako zjawisko jednorodne, oceniono za pomocą wskaźników częstości wypadków ciężkich, śmiertelnych i wszystkich wypadków łącznie oraz za pomocą wskaźnika ciężkości wypadków. Wypadkowość nie jest[...]
EN The thorough analysis of the accident situation in the Polish construction industry in years 1992÷2004 is presented. The accident situation, as a homogeneous phenomenon, is estimated by means of the accident rate of: minor, serious and fatal accidents and all the accidents jointly as well as by mean[...]
20
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono metodykę analizy i oceny wypadkowości w budownictwie. Podstawą przyjętej metodyki są opracowane wskaźniki własne pozwalające analizować wypadkowość w budownictwie jako zjawisko statyczne jednorodne, statyczne niejednorodne oraz jako zjawisko dynamiczne. Na bazie danych statysty[...]
EN The paper presents the methodology of analyses and estimation of the accident situation in the building industry. The indices, elaborated by the author, which enable to analyse the accident situation in the building industry as a static, homogeneous phenomenon, as a static non-homogeneous phenomenon[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last