Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 595
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2002 nr 5 41-46
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Przedstawiono zweryfikowany model obliczeniowy oddziaływania cieplnego promieniowania środowiska zewnętrznego na budynek. Model umożliwia obliczenie natężenia promieniowania cieplnego docierającego do powierzchni poziomych oraz nachylonych do 90 %, dla różnych warunków pogodowych, w funkcji standard[...]
EN Rational use of thermal energy requires among the other construction of suitable mathematical model allowing calculation of energy consumption within a period of a year. In such models local meteorological data including data on environmental thermal radiation should also be taken into consideration[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat prezentuje nowe trendy, pojawiające się w krajach zachodnich, związane z organizacją fazy użytkowania obiektów istniejących. Można zauważyć, że zarządzanie eksploatacją budynków dotyczy już nie tylko użytkowania obiektów, ale - jako nowa dziedzina nauki - obejmuje także różne formy przygotow[...]
EN During the past few decades in western countries, increasing attention has been paid to the management, maintenance of buildings and facilities management (from 1980) 'Facilities - means any place where people are accomodated, usually where an organisation conducts its buisness' and 'management con[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podstawowe, znane metody oceny zużycia technicznego budynków umożliwiają obliczanie procentowego zużycia technicznego budynków w czasie ich eksploatacji. W referacie przedstawiono ogólną charakterystykę takich metod oraz możliwości ich zastosowania. Na podstawie analizy niezbędnych danych oraz uzysk[...]
EN The main practical methods of buildings technical wear assessement allow to calculate of percentage buildings technical wear in period of their exploitation. In the paper general characteristic and possibilities of application such methods have been presented. On the basis of analyses essential dat[...]
5
80%
Świat Szkła
PL Przygotowując się do ogłoszenia założeń akcji wymiany starych - nieszczelnych i wypaczonych okien na nowe, o czym wspominano w artykułach wstępnych ŚWIATA SZKŁA w numerach 5 i 6/2000, należy spojrzeć krytycznie na wszystko to, co w sprawie bieżącej wymiany okien w Polsce aktualnie się dzieje. Niepra[...]
6
80%
Świat Szkła
2000 nr 1 [29] 24-28
PL Prawidłowe funkcjonowanie budynków wymaga właściwego zaplanowania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i przemysłowych. Zwłaszcza w tych drugich szczeliny dylatacyjne odgrywają bardzo istotną rolę. W praktyce stale pojawiają się jednak problemy związane z ich [...]
7
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono współczesne problemy wynikające ze zmiany potrzeb cieplnych odbiorców, zmian w otoczeniu, w tym związane z efektywnością energetyczną systemów zaopatrzenia w ciepło budynków i struktur urbanistycznych.
EN The current problems arising from the changes of customer heat demands and environment changes are discussed including cnergy efficiency of heat supply systems for buildings and urban structures.
8
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono problematykę ponownych ociepleń. Opisano wytyczne oceny stanu istniejącego ocieplenia. Podkreślono znaczenie mocowania mechanicznego systemów ociepleniowych. Zamieszczono także wskazówki dla osób kontrolujących i nadzorujących przebieg tego typu prac.
EN This article presents the issues related to the re-application of thermal insulation. It describes the guidelines on the existing insulation condition evaluation. The significance of mechanical fixing of thermal insulation systems has been indicated here. The paper also contains preliminary guidelin[...]
9
80%
Izolacje
PL Ochrona przed hałasem jest jednym z 6 podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać budynki, dlatego też w skład właściwości użytkowych obiektu, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wchodzą jego właściwości akustyczne. Niestety, w praktyce projektowej bardzo rzadko zwraca się uwagę na te właśnie cechy. [...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 77-78
EN In this paper will be presented a technology for the air conditioning of buildings utilizing the solar and geothermal energy. This system will require but minimum amounts of current and constitutes an economical alternative to conventional heating systems both in regard to manufacturing costs and in[...]
11
80%
Elektro Info
2010 nr 1-2 26-35
PL Zgodnie z art. 51 Ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity - DzU z 2006 r., nr 89, poz. 625, z późn. zm.) sieci elektroenergetyczne należy projektować i budować przy zachowaniu zgodności z wymaganiami, między innymi Polskich Norm. Również art. 5 Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity - DzU z 2006[...]
12
80%
Izolacje
PL W podsumowaniu rocznej działalności rządu w Dzienniku Ustaw nr 201/2008 ukazały się dawno oczekiwane przepisy wykonawcze do uchwalonej 19 września 2007 r. nowelizacji ustawy Prawo budowlane [1] wdrażające zapisy dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [5]. Fakt ten został ogłoszon[...]
13
80%
Izolacje
PL Uwagi do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 6 listopada zeszłego roku ostatecznie wdrożono w naszym kraju zapisy dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Tego dnia przyjęto [czego wymag[...]
14
80%
Izolacje
PL O trudnościach w sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej najlepiej wiedzą ci, którzy takie świadectwa już wykonują. Niejasności i niespójności w przepisach regulujących te kwestie jest tak dużo, że zespół ekspertów skupionych przy Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych zdecydował się na wy[...]
15
80%
Izolacje
PL Na podstawie lektury literatury fachowej można stwierdzić, że badania wła.ściwości ETICS, w tym zewnętrznej warstwy wykończeniowej, nie powinny być traktowane jako zakończony proces poznawczy, lecz należy go stale dosko.nalić i uzupełniać o nowe metody badawcze. Stanowisko to wynika też z tego, że p[...]
16
80%
Izolacje
PL Badania termowizyjne stają się coraz powszechniejszym narzędziem w rękach inżynierów zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją budynków. Jest to wynikiem postępu technologicznego w produkcji urządzeń termowizyjnych, a dokładniej - ograniczenia kosztów ich wytwarzania, które zwiększy to dostępność t[...]
17
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 11 95-96
PL Spośród wszystkich roślin naczyniowych pnącza wyróżniają się jedną zasadniczą cechą. Do normalnego - pionowego wzrostu - wymagają podpór. W naturalnych miejscach występowania wspinają się po drzewach, krzewach, skarpach, czy skałach. Jeśli nie natrafią na odpowiednią podporę rozrastają się, często t[...]
18
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 12 80-81
PL Często usuwanie pnączy z elewacji domów tłumaczy się niechęcią mieszkańców. Przeprowadzona na ten temat ankieta wykazała zdecydowanie pozytywny stosunek respondentów do roślin pnących. Spośród 160 osób pytanych o walory estetyczne gatunków z rodzaju Parthenocissus - winobluszcz, jedynie jedna odpowi[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2007 Z. 31 87-96
PL W artykule przedstawiono wyniki badania poziomu oddziaływania drgań pochodzenia komunikacyjnego na budynki zlokalizowane na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz w innych miejscowościach Centralnej Polski.
EN The measurements carried out in some points in Warsaw agglomeration have shown that: -in analysis according to one-third octave analysis, dominating level of excitation is generated by heavy public transport means -the frequency characteristics of vibrations of those means are located mainly in lo[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN This thesis describes how weather conditions, the size of building and type of buildings structures influence the buildings heat balance. It also presents to what extent the climate of Poland is diverse and if it has influence on the heat losses in the buildings located in different climate zones. F[...]
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last