Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek niskoenergetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL W artykule opisano znaczenie współczynnika kształtu A/V, szczelności powietrznej budynku oraz innych elementów wpływających na zapotrzebowanie na energię w budynku. Omówiono etapy projektowania i czynniki, które powinny zostać uwzględnione na etapie przedprojektowym.
EN The article describes the importance of shape coefficient and air permeability of a building, as well as other elements which influence heat demand in a building. It also describes the stages of design and factors which ought to be taken into consideration at the predesign stage.
2
100%
Izolacje
PL Budynki niskoenergetyczne charakteryzują się parametrami, które nie po.zostają obojętne dla mikroklimatu wnętrza. Są to: zwiększona powierzch.nia okien południowych, zwiększony poziom izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, znaczna akumulacja przegród wewnętrznych, zorganizowana wymiana powi[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 9 115-119
4
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 5 68-70
5
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2015 nr 3 18--20
6
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 23-24
EN Limitation of natural reserves is a great matter leading to depletion of fossil fuel sources. Therefore technologies of low-energy buildings like ISOMAX technology became a popular alternatives. ISOMAX is integrated accumulation of solar energy in a ground store acquired by interceptor and transmiss[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 102 47-48
EN Limitation of natural reserves is a great master leading to depletion of fossil fuel sources. Therefore technologies of low-energy buildings like ISOMAX technology became a popular alternatives. The article is presented as solar energy storage passed by the collector located under the roof of the gr[...]
8
88%
Izolacje
PL W artykule opisano zagadnienie projektowania budynków niskoenergochłonnych i przybliżono problem definiowania tych obiektów. Zaproponowano algorytm obliczeniowy dający możliwość zaprojektowania niskoenergetycznego budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej w warunkach klimatu północno-wschodnie[...]
EN The article describes the subject of designing low energy consuming buildings and approaches the problem of defining these objects. In the course of the article a calculating algorithm is proposed that enables to design low energy consuming residential buildings in single family housing, intended fo[...]
9
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 1 48-51
10
88%
Budownictwo i Prawo
2011 R. 14, nr 2 12--14
11
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 1 54-56
12
88%
Budownictwo i Prawo
13
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 245-264
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z budownictwem niskoenergetycznym, wykorzystując rezultaty badań prowadzonych od szeregu lat na budynku doświadczalnym w Zittau. Sformułowano zespół warunków niezbędnych dla optymalnego funkcjonowania budynków niskoenergetycznych wyposażonych w elementy[...]
14
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 12 65--69
PL W ciągu najbliższych lat wejdzie w życie ustawa o OZE. Czy wprowadzenie nowych przepisów i regulacji odnoszących się do budownictwa mieszkaniowego będzie odpowiedzią na wszechobecny projektowy „Fast food”? W artykule podany został przykład nowego projektu domu ze zintegrowanym systemem energetycznym[...]
EN In the coming years, will enter into force the Law on RES. Will the introduction of new rules and regulations for housing will be a response to the ever-design “Fast food”? In this paper, the example of the new home design with integrated power system, which was developed during the project EKOkreat[...]
15
75%
Budownictwo i Prawo
2013 R. 16, nr 3 10--14
PL Autorka omawia problematykę budownictwa niskoenergetycznego. Podaje podstawowe kryteria dla budownictwa pasywnego, wspomina o budynkach zeroenergetycznych oraz o programie PHPP, będącym podstawowym narzędziem do projektowania takich budynków.
EN The author describes the issue of low-energy construction, presents basic criteria for passive construction, as well as looks at zero-energy buildings and at the PHPP programme which is a basic tool for designing such buildings.
16
75%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono metody konstruowania ścian zewnętrznych w budynkach energooszczędnych i pasywnych. Omówiono założenia budownictwa o obniżonym zapotrzebowaniu na energię oraz technologie wykonywania ścian zewnętrznych o murowanej konstrukcji nośnej pod kątem możliwości uzyskania przegród o o[...]
EN The article presents methods of constructing external walls in energy-saving and passive buildings. It describes the assumptions of low power demand construction industry, as well as the technologies of constructing external walls on the basis of masonry load-bearing structures in view of the possib[...]
17
75%
Izolacje
PL W artykule przeanalizowano typowe połączenia elementów występujące wzdłuż obwodu ściany zewnętrznej i wzdłuż obwodu osadzenia okna. Badano je pod kątem możliwości spełnienia wymagań stawianych budynkom o obniżonym zapotrzebowaniu na energię dotyczących wartości liniowego współczynnika przenikania ci[...]
EN The article contains an analysis of typical joints occurring along the external wall perimeter and window seating perimeter. They have been examined with regard to the fulfilment of requirements for buildings with low power demand, concerning the value of linear heat-transfer coefficient in the area[...]
18
75%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 9 14-22
19
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2007 nr 3-4 5-15
PL Zobowiązania międzynarodowe i konieczność wdrożenia Dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ograniczenia emisji i zwiększenia efektywności energetycznej obligują Polskę do podjęcia konkretnych działań w tych kierunkach. Znaczące ograniczenie zużycia energii na cele grzewcze może być osiągnięte dzięki[...]
20
75%
Czysta Energia
2007 Nr 3 24-27
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last