Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brewery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Architektura
PL Streszczenie: Praca przedstawia zapomniane od kilkuset lat malowidło sakralne znajdujące się na łuku tęczowym byłego kościoła św. Kazimierza klasztoru oo. Reformatów. Malowidło to wykonane w technice fresku zachowało się pod kilkoma warstwami malatury (zarówno współczesnej jak i XIX wiecznej). Zacho[...]
EN The paper presents a sacred painting located on the road arch in St. Kazimierz Church in Lublin, which was forgotten for hundreds of years. The fresco was covered by several layers of paints dated from XIX and XX century. It survived likely because the space was too difficult for adaptation as an in[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 6 415--420
PL Przedstawiono krótko problematykę filtracji piwa. Scharakteryzowano przedmiot badań - membranowy filtr krzyżowy FILTRAP 800. Zamieszczono wyniki badań zmian ciśnienia przed filtrem i za filtrem. W zakończeniu wskazano wytyczne dotyczące doskonalenia systemu sterowania automatycznego pracą filtra mem[...]
EN Paper presented briefly the problem of beer filtration. The object of study - a cruciform membrane filter FILTRAP 800, was characterized. The results of testing pressure changes before and behind the filter were given. Finally, some guidelines were sugested dealing with improving the automatic steer[...]
3
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Częstym elementem krajobrazu europejskich i amerykańskich miast epoki postindustrialnej są browary. Wiele z tych obiektów poddanych zostało w ostatnich latach rewitalizacji. Bardzo często obiekty te leżą w ścisłych centrach miast. Niemal regułą jest, że w poszukiwaniu funkcji dla tych obiektów sięga[...]
EN Many historical breweries in European and American cities of the post-industrial era have undergone revitalization in recent years. Very often, these objects are in the strict city centers. It seems to be a rule, that these objects are converted into the conglomerates combining the retail, financial[...]
4
84%
Architectus
2013 Nr 3(35) 75--84
PL Fasada dawnego kościoła cystersów łączy się ze ścianą, która biegnie od strony południowej. W ścianie są nisze i wejście – pozostałości dawnego browaru i jego dekoracji. Badania prowadzone przez autora wykazały, że budynek był przerabiany (6 etapów). W etapie pierwszym (XIII w.–wczes ny XIV w.) wnęt[...]
EN The facade of the former Cistercian church is linked with a wall which goes from the south. The wall contains niches and an entrance that manifest the former brewery and its décor. Research made by the author revealed that the building has been remodeled. In the first phase (13th c.–early 14th c.), [...]
5
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie przyczyn zwiększonego zużycia ciepła na linii rozlewania piwa do puszek w 2010 r. w stosunku do roku 2009 oraz zredukowanie ilości zużycia ciepła przez tę linię do poziomu 23,5 MJ·hl-1, czyli o 0,5 MJ·hl-1. Jedną z nich były wady pasteryzatora tunelowego, które spowodował[...]
EN The objective of the paper was to determine the increased heat consumption on the line of pouring beer into cans in 2010 in comparison to 2009 and reduction of the amount of heat consumption by this line to the level of 23.5 MJ·hl-1 that is by 0.5 MJ·hl-1. One of them were defaults of a tunnel paste[...]
6
84%
Architectus
1999 Nr 2(6) 55--62
PL Procesowi modernizacji poddawane są zwykle zakłady przemysłowe funkcjonujące w obiektach charakteryzujących się małą elastycznością przestrzenną. Modernizacja zespołów przemysłowych, usytuowanych w środowisku miejskim, będących pod ochroną konserwatorską, wymaga oprócz uwzględnienia czynników ekonom[...]
EN The first postulates and brewery modernization programme were specified in 1994. Studies were carried out on the basis of these postulates in 1995, and conccptional projects were elaborated relating to development and modernization of the brewery on the present plot of ground. The 1st stage of moder[...]
7
84%
Technical Transactions
PL W artykule przedstawiono kilka wniosków dotyczących architektury średniowiecznych browarów w wybranych opactwach cysterskich. Wnioski te zostały sformułowane na podstawie prowadzonych przez autorkę od 30 lat badań klasztorów cysterskich w Polsce, Niemczech i Czechach oraz ostatnio we Francji. Główny[...]
EN The paper presents some conclusions regarding the architecture of medieval breweries in selected Cistercian abbeys. The conclusions have been formulated on the basis of research of Cistercian monasteries in Poland, Germany, and the Czech Republic, as well as recently in France, which have been condu[...]
8
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nowoczesne konstrukcje elektroniczne tworzone w obecnych czasach w swej idei działania wdrażają koncepcje Internetu Rzeczy. Różne gałęzie przemysłu rozwijając się technologicznie wymagają by wykorzystywane przez nie urządzenia korzystały z technologii IoT (Internet of Things). Takie rozwiązania są b[...]
EN Modern electronic constructs developed nowadays in their idea of operation implement conceptions of Internet of Things (IoT). Various industries that develop technically demand that new devices need to use techniques of IoT. Such solutions are safer, more efficient and more comfortable than the old [...]
9
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2005 R. 13, nr 2 51--56
PL Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia filtracji membranowej w dziedzinie separacji mediów. Wskazano na problemy eksploatacyjne takich rozwiązań technicznych. Na podstawie badań doświadczalnych przedstawiono własną koncepcję systemu sterowania filtrem polegającą na automatycznym włączaniu wstecznego obi[...]
EN Increasing importance of the membrane filtering technique in media' separation was discussed. Some problems connected with application of such technical solutions were indicated. On the basis of experimental studies authors presented their own conception of a filter steering system consisted in an a[...]
10
67%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono porównanie wskaźników oceny jakości pracy linii rozlewu piwa do beczek w browarze przed i po wprowadzeniu nowej organizacji pracy opartej na zasadach Total Productive Management (TPM). Uzyskane efekty w postaci zwiększenia wydajności i poprawy wszystkich wskaźników oceny przeło[...]
EN The paper presents comparison of quality evaluation ratios for beer barrel bottling line at the brewery before and after implementation of the new work organization based on Total Productive Management (TPM) procedures. Achieved effects in form of increased performance and improvement of all evaluat[...]
11
67%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono porównanie wskaźników oceny jakości pracy linii rozlewu piwa do butelek zwrotnych w browarze przed- i po wprowadzeniu organizacji pracy opartej na filozofii Total Productive Management. Uzyskane efekty doprowadziły do obniżenia kosztów rozlewu, wzrostu wydajności i spadku awary[...]
EN Paper present comparison of operation quality indexes for beer filling line into returnable bottles in a brewery, before and after implementation of work arrangement based on Total Productive Management philosophy. These changes led to filling cost decrease, higher effectivity and drop in line downt[...]
12
67%
Agricultural Engineering
PL W pracy zaprezentowano wyniki analiz zmian mętności roztworów myjących oraz ilości obecnych w nich cząstek osadów stałych w czasie regeneracji w różnych warunkach temperaturowych. Ocenie poddano trzy roztwory pobierane z browarów po procesie mycia urządzeń warzelni w systemie CIP. Wyniki poddano ana[...]
EN The paper presents results of analysis of turbidity changes in washing solutions and the quantity of solid particles present in them during regeneration under various temperature conditions. Three solutions taken from breweries after the process of washing brewhouse equipment in the CIP system were [...]
13
59%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last