Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bizmut
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Powłoki cynkowe stosowane są powszechnie jako ochrona stali konstrukcyjnych przed oddziaływaniem środowiska korozyjnego, z uwagi na własności fizykochemiczne samej powłoki a także prosty i tani proces technologiczny ich wytwarzania. Różnorodność stosowanych stali, głównie pod względem zawartości krz[...]
EN Zinc coatings are commonly applied as protection of constructional steels against the influence of corrosive environment, due to physicochemical properties of the coating itself as well as a simple and cost-effective technological process of their production. A variety of the applied steels, mainly [...]
2
100%
Chemia Analityczna
PL Opracowano metodę ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz polegającą na ekstrahowaniu bizmutu(III) z 0.1 mol 1(-1) wodnego roztworu azotanu amonu przy pH 1.5-2.7, za pomocą estru mono-2-etylohexylowego kwasu 2-etyloheksylofosfonowego (PC-88) w toluenie, a następnie reekstrahowaniu bizmutu do fazy wodnej z[...]
EN Solvent extraction of bismuth(III) was carried out with 2-ethylhexyl phosphonic acid mono-2-ethylhexyl ester (PC-88A) in toluene from aqueous nitrate media. Bismuth(III) was quantitatively extracted at pH 1.5-2.7 in the presence of 0.1 mol 11 ammonium nitrate. Bismuth(III) was stripped with nitric a[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wyniki zamieszczonych w pracy badań wykazały możliwość wyeliminowania z mosiądzu MO59 ołowiu, w wyniku zastąpienia tego szkodliwego dla środowiska i zdrowia pierwiastka bizmutem. Porównano wybrane właściwości mosiądzu z dodatkiem 2% ołowiu z właściwościami mosiądzu zawierającego 2% bizmutu. Ocenie p[...]
EN The presented research results proved the possibility to eliminate lead of MO59 brass (CuZn39Pb2) by replacing this noxious and environmentally harmful element with bismuth. The selected properties of brass containing 2% of lead were compared with those of brass containing 2% of bismuth. Chill casti[...]
4
88%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy dokonano elektrochemicznej charakterystyki polaryzacyjnej stopów typu TbNi48M0.2 (M = Sb, Bi lub Al) w środowisku silnie alkalicznym. Stwierdzono, że wszystkie badane stopy TbNi48M0.2 pasywują się w 6 M KOH. Obecność bizmutu w badanym stopie prowadzi do wzrostu gęstości prądów anodowych, a t[...]
EN In this work an initial characterisation of electrochemical polarization behaviour of TbNi4.8M0.2 (M = Sb, Bi or Al) type alloys in strong alkaline solution has been carried out. It was established that all the tested TbNi4.8M0.2 alloys passivated in 6 M KOH. It is shown that the presence of Bi in t[...]
5
88%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Żeliwo szare o składzie eutektycznym, zawierające poniżej 2% Si, poddano modyfikacji złożonej małymi dodatkami FeSi-MZR (do 0,26 %) oraz FeSiCaBi (do 0,50 %). Stwierdzono istotne zmiany podstawowych charakterystyk wydzieleń grafitu, takich jak: udział, obwód, liczba i wielkość wydzieleń oraz wskaźni[...]
EN Grey cast iron of eutectic composition containing less than 2% of Si has undergone a complex modification using small additions of FeSi with cerium mischmetal (up to 0,26%) sand FeSiCaBi (up to 0,50 %). Significant changes of basic characteristics of graphite precipitations such as number, amount, p[...]
6
88%
Postępy Fizyki
2003 T. 54, z. 5 223-223
7
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badania wykazały, że bizmut ogranicza efekt modyfikacji siluminu AlSi7CuMg strontem.
EN Investigation showed, that bismuth limits effect of modification silumin AlSi7CuMg with strontium.
8
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 434--439
PL Badania wykazały, że bizmut ogranicza efekt modyfikacji siluminu AlSi7 strontem i borem.
EN Investigation showed, that bismuth limits effect of modification silumin AlSi7 with strontium and boron.
9
75%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
10
63%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 11 713-715
11
63%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 456-461
PL W artykule przedstawiono dane dotyczące wielkości wydzieleń grafitu izolowanego w żeliwie nadeutektycznym, modyfikowanym dodatkami zawierającymi bizmut oraz cer. Jako miarę wielkości wydzieleń przyjęto średnią średnicę wydzieleń izolowanych, będącą ilorazem obwodu wydzieleń i ich liczby. Stwierdzono[...]
EN The paper presents some data regarding to the size of isolated graphite precipitates in hypereutectic cast iron modified with additions containing bismuth and cerium. The average diameter of isolated precipitates, being a total circumference length divided by the number of precipitates, have been as[...]
12
63%
Chemia Analityczna
PL Śladowe ilości Bi w czystych metalach Pb i Cd oznaczono za pomocąpłomieniowej atomowej spektroskopii atomowej w kombinacji z oddzieleniem matrycy „on linę" metodą wstrzykową. Oddzielenie matrycy oraz zatężenie Bi(III) uzyskano zatrzymując Bi(III) na mikrokolumnie z 2-merkaptobenzotiazolem osadzonym [...]
EN Trace amounts of Bi in high-purity Pb and Cd metals were determined by flame atomic absorption spectrometry in combination with flow injection on-line matrix separation. Matrix separation and Bi(III) preconcentration was accomplished by retention of Bi(III) on a microcolumn packed with 2-mercaptoben[...]
13
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przegląd opracowanych dotychczas bezołowiowych zamienników spoiw cynowo-ołowianych. Wyniki bdań właściwości lutowanych i mechanicznych lutów cynowych ze srebrem i dodatkiem bizmutu oraz miedzi.
EN Lead-free substitutes of tin-lead solders developed up to now have been surveyed. It has been given the results of testing of mechanical and soldering properties of tin-silver solders with additions of bismuth and copper.
14
63%
Polish Journal of Applied Chemistry
PL Opracowano spektrofotometryczne metody oznaczania bizmutu (III) i żelaza (III) z zastosowaniem chlorku 1-decyloksymetylo-3-karbamoilopirydyniowego - nową czwartorzędową solą pirydyniową. Metodę oznaczania bizmutu (III) oparto na tworzeniu związku pomiędzy jodkowym kompleksem bizmutu(III) a chlorkiem[...]
EN New spectrophotometric methods for the determination of bismuth(III) and iron(III) with the application of 1-decyloksymethyl-3-carbamoylpyridine chloride, a new quaternary pyridinium salt, have been worked out. The method for bismuth determination is based on the formation of a compound between iodi[...]
15
63%
Postępy Techniki Jądrowej
2015 z. 4 38--41
PL W związku z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) krajowe firmy z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych wykazują zainteresowanie polimerowymi kompozytami barierowymi dla promieniowań jonizujących. Temat nie jest nowy. Na świecie jest obecnie wiele komercyjnych rozwiązań tego typu. Przykłado[...]
EN In connection with the Polish Nuclear Energy Programme (PPEJ) national companies from the plastics processing industry are showing interest in polymer composites barrier for ionizing radiation. The subject is not new. At sunrise is at present a number of commercial solutions of this type. For exampl[...]
16
63%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2016 R. 61, nr 7 294--299
PL Ołów surowy poddawany jest procesowi odbizmutowania przy pomocy stopu MgCa, a pozyskana piana bizmutowa przetapiana jest w tyglu rafinacyjnym na ołów niskobizmutowy zawierający ok. 2% Bi o względnie niskiej wartości handlowej. Przedstawiono opracowaną technologię pirometalurgicznego przerobu ołowiu [...]
EN Crude lead is subjected to the bismuth removal process using MgCa alloy. The obtained bismuth froth is smelted in a refinery crucible. Lead containing less than 2% Bi of relatively low commercial value. The paper presents a technology of pyrometallurgical processing of lead containing bismuth into c[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 97 83--93
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych nad opracowaniem metody oznaczania zawartości jednego z pierwiastków śladowych występujących w węglu kamiennym – bizmutu. Przedmiotem analizy były węgle kamienne typu 34 i 35 pochodzące z Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz otrzymane z n[...]
EN The presented article describes the method for determining one of the trace elements occurring in coalbismuth. The subjects of the analysis were coal type 34, 35 and their fly ashes derived from Jastrzębska Spółka Węglowa. The main reason for the research was the extensive use of bismuth in many ind[...]
18
63%
Chemia Analityczna
PL Opracowano metodę oznaczania bizmutu pozwalającą na zwiększenie możliwości analitycznych płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) poprzez połączenie techniki generowania wodorków (HG) oraz systemu zintegrowanego łączącego nasadkę szczelinowąz kolektorem rurkowym (IAT). Lotne wodorki b[...]
EN Analytical performance of hydride generation-integrated atom trap (HG-1AT) atomizer flame atomic absorption spectrometry (FAAS) system for determination of bismuth in reference material has been evaluated. Bismuth was converted to BiH3 vapors, which were atomized in air-acetylene flame-he[...]
19
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 103--108
PL Mikroanaliza rentgenowska wykazała, że w strukturze żeliwa występują, poza wydzieleniami grafitu, trzy rodzaje wydzieleń: drobne cząsteczki składające się z tlenko-siarczków ceru i neodymu oraz fosforków żelaza, a także węglikoazotki tytanu i eutektyka fosforowa. Nie udało się stwierdzić obecności b[...]
EN X-ray microanalysis has revealed that, apart from graphite precipitates, three types of other precipitates occur in the cast iron structure: tiny particles containing cerium and neodymium oxysulfides along with iron phosphides, titanium carbonitrides, and phosphide eutectic. The presence of bismuth [...]
20
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2014 T. 30, z. 2 15--34
PL W artykule szczegółowo scharakteryzowano pod względem mineralogicznym i geochemicznym występowanie telluru i bizmutu w złotonośnych siarczkowych rudach polimetalicznych z zarzuconych złóż (Złoty Stok, Czarnów, Radzimowice i Radomice) oraz punktu mineralizacji (Bardo Śląskie) w Sudetach. Tellur jest [...]
EN This paper provides a detailed description of the geochemical and mineralogical characteristics of the occurrence of tellurium and bismuth in gold-bearing, polymetallic sulfide deposits and their prospects in the Sudetes Mountains (specifically in Złotym Stok, Czarnów, Radzimowice, Radomice, and Bar[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last