Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bismuth
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemistry
2004 Vol. 78 / nr 10 1885-1892
EN The luminescence of Bi3+, Ce3+ and Tb3+ -activated BaB8O13 and Sr-borates are studied. The emission peak of Ce3+ in alkaline earth borates shifts to higher energy side with decreasing ratio of SrO/B2O3. The energy transfer from Ce3+ to Tb3+ in BaB8O13is studied.
2
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 3 1547--1553
EN Effects of additions of 0.00064, 0.001 and 0.0042 wt.% Bi on the graphite structure in the section thicknesses of 3, 12, 25, 38, 50, 75 and 100 mm of spheroidal graphite cast iron castings containing 2.11 wt.% Si and rare earth (RE) elements (Ce + La + Nd + Pr + Sm + Gd) in the range from 0.00297 to[...]
3
75%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 3 735--741
EN The application of X-ray techniques for studies of the interface structure of Co/Cu multilayers has been presented with a pre-deposited ultrathin film of Bi and Pb. The [Co(1 nm)/Cu(2 nm)] multilayers were thermally evaporated at very low deposition rates with a small amount of Bi and Pb surfactant [...]
4
75%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 3 522-527
EN Free cutting aluminium alloys contain lead and bismuth which improve their machinability. Owing to the toxicity of lead there remains a tendency to replace it with other elements. The possibility of substituting lead in the AlCu5PbBi alloy (AA2011) with tin is described. Microstructural properties a[...]
5
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badania wykazały, że bizmut ogranicza efekt modyfikacji siluminu AlSi7CuMg strontem.
EN Investigation showed, that bismuth limits effect of modification silumin AlSi7CuMg with strontium.
6
75%
Materials Science Poland
2015 Vol. 33, No. 2 381--390
EN In the present study, bismuth (Bi) thin films having thickness of 335 nm have been deposited onto a glass substrate by closed space sublimation (CSS) technique. Besides this, spontaneous growth of Bi nanorods has also been investigated for the first time, without template and catalyst assistance in [...]
7
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 434--439
PL Badania wykazały, że bizmut ogranicza efekt modyfikacji siluminu AlSi7 strontem i borem.
EN Investigation showed, that bismuth limits effect of modification silumin AlSi7 with strontium and boron.
8
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The present paper deals with the extraction and separation of zinc, lead, silver, and bismuth from a refractory bismuth refining slag via a hydrometallurgical route. The process consists of a preliminary leaching of zinc with water, followed by the selective leaching of lead and silver with a calciu[...]
9
63%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 11 713-715
10
63%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 456-461
PL W artykule przedstawiono dane dotyczące wielkości wydzieleń grafitu izolowanego w żeliwie nadeutektycznym, modyfikowanym dodatkami zawierającymi bizmut oraz cer. Jako miarę wielkości wydzieleń przyjęto średnią średnicę wydzieleń izolowanych, będącą ilorazem obwodu wydzieleń i ich liczby. Stwierdzono[...]
EN The paper presents some data regarding to the size of isolated graphite precipitates in hypereutectic cast iron modified with additions containing bismuth and cerium. The average diameter of isolated precipitates, being a total circumference length divided by the number of precipitates, have been as[...]
11
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przegląd opracowanych dotychczas bezołowiowych zamienników spoiw cynowo-ołowianych. Wyniki bdań właściwości lutowanych i mechanicznych lutów cynowych ze srebrem i dodatkiem bizmutu oraz miedzi.
EN Lead-free substitutes of tin-lead solders developed up to now have been surveyed. It has been given the results of testing of mechanical and soldering properties of tin-silver solders with additions of bismuth and copper.
12
63%
Polish Journal of Applied Chemistry
PL Opracowano spektrofotometryczne metody oznaczania bizmutu (III) i żelaza (III) z zastosowaniem chlorku 1-decyloksymetylo-3-karbamoilopirydyniowego - nową czwartorzędową solą pirydyniową. Metodę oznaczania bizmutu (III) oparto na tworzeniu związku pomiędzy jodkowym kompleksem bizmutu(III) a chlorkiem[...]
EN New spectrophotometric methods for the determination of bismuth(III) and iron(III) with the application of 1-decyloksymethyl-3-carbamoylpyridine chloride, a new quaternary pyridinium salt, have been worked out. The method for bismuth determination is based on the formation of a compound between iodi[...]
13
63%
Postępy Techniki Jądrowej
2015 z. 4 38--41
PL W związku z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) krajowe firmy z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych wykazują zainteresowanie polimerowymi kompozytami barierowymi dla promieniowań jonizujących. Temat nie jest nowy. Na świecie jest obecnie wiele komercyjnych rozwiązań tego typu. Przykłado[...]
EN In connection with the Polish Nuclear Energy Programme (PPEJ) national companies from the plastics processing industry are showing interest in polymer composites barrier for ionizing radiation. The subject is not new. At sunrise is at present a number of commercial solutions of this type. For exampl[...]
14
63%
Polish Journal of Chemistry
EN The different complexation methods of a proton transfer compound, (creatH)(pydcH)źH2O (pydcH2 = pyridine-2,6-di carboxylic acid; creat = creatinine) with metal ions have been studied and formation of [(Tl(pydcH)]n (1), [(Fe(pydc)(H2O)2)2ox]ź6H2O (2), [Cu(pydc)(pydcH2)]ź2H2O (3) and (creatH)2[Bi(pydc[...]
15
63%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2016 R. 61, nr 7 294--299
PL Ołów surowy poddawany jest procesowi odbizmutowania przy pomocy stopu MgCa, a pozyskana piana bizmutowa przetapiana jest w tyglu rafinacyjnym na ołów niskobizmutowy zawierający ok. 2% Bi o względnie niskiej wartości handlowej. Przedstawiono opracowaną technologię pirometalurgicznego przerobu ołowiu [...]
EN Crude lead is subjected to the bismuth removal process using MgCa alloy. The obtained bismuth froth is smelted in a refinery crucible. Lead containing less than 2% Bi of relatively low commercial value. The paper presents a technology of pyrometallurgical processing of lead containing bismuth into c[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 97 83--93
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych nad opracowaniem metody oznaczania zawartości jednego z pierwiastków śladowych występujących w węglu kamiennym – bizmutu. Przedmiotem analizy były węgle kamienne typu 34 i 35 pochodzące z Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz otrzymane z n[...]
EN The presented article describes the method for determining one of the trace elements occurring in coalbismuth. The subjects of the analysis were coal type 34, 35 and their fly ashes derived from Jastrzębska Spółka Węglowa. The main reason for the research was the extensive use of bismuth in many ind[...]
17
63%
Chemia Analityczna
PL Opracowano metodę oznaczania bizmutu pozwalającą na zwiększenie możliwości analitycznych płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) poprzez połączenie techniki generowania wodorków (HG) oraz systemu zintegrowanego łączącego nasadkę szczelinowąz kolektorem rurkowym (IAT). Lotne wodorki b[...]
EN Analytical performance of hydride generation-integrated atom trap (HG-1AT) atomizer flame atomic absorption spectrometry (FAAS) system for determination of bismuth in reference material has been evaluated. Bismuth was converted to BiH3 vapors, which were atomized in air-acetylene flame-he[...]
18
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 103--108
PL Mikroanaliza rentgenowska wykazała, że w strukturze żeliwa występują, poza wydzieleniami grafitu, trzy rodzaje wydzieleń: drobne cząsteczki składające się z tlenko-siarczków ceru i neodymu oraz fosforków żelaza, a także węglikoazotki tytanu i eutektyka fosforowa. Nie udało się stwierdzić obecności b[...]
EN X-ray microanalysis has revealed that, apart from graphite precipitates, three types of other precipitates occur in the cast iron structure: tiny particles containing cerium and neodymium oxysulfides along with iron phosphides, titanium carbonitrides, and phosphide eutectic. The presence of bismuth [...]
19
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2014 T. 30, z. 2 15--34
PL W artykule szczegółowo scharakteryzowano pod względem mineralogicznym i geochemicznym występowanie telluru i bizmutu w złotonośnych siarczkowych rudach polimetalicznych z zarzuconych złóż (Złoty Stok, Czarnów, Radzimowice i Radomice) oraz punktu mineralizacji (Bardo Śląskie) w Sudetach. Tellur jest [...]
EN This paper provides a detailed description of the geochemical and mineralogical characteristics of the occurrence of tellurium and bismuth in gold-bearing, polymetallic sulfide deposits and their prospects in the Sudetes Mountains (specifically in Złotym Stok, Czarnów, Radzimowice, Radomice, and Bar[...]
20
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Stosując efuzyjna metodę Knudsena pomierzono szybkość ubytku masy cynku z ciekłych stopów Bi-In-Sn-Zn, w zakresie temperatur od 572 do 768 K. Badania zostały przeprowadzone dla stopów o stosunku zawartości molowych Bi:In:Sn równym 2:6:2, 2:2:6 oraz 8:1:1. Wyniki badań zostały wykorzystane do oblicze[...]
EN The Knudsen effusion method was used for measurements of mass loss rate of liquid Bi-In-Sn-Zn alloys, in the temperature range from 572 to 768 K. The studies were carried out for the alloys with the ratio of Bi:In:Sn equal 2:6:2, 2:2:6 and 8:1:1. The obtained results were used for the calculation of[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last