Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1187
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomass
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archivum Combustionis
EN The decrease of fossil fuels resources and an opportunity of being independent from import of fuels led to a situation where more attention is paid to electricity production from biomass. Additional impulses for development of these technologies are law regulations connected with reduction of greenh[...]
2
100%
Archivum Combustionis
EN Biomass co-firing has become a significant player on the market of renewable energy in Poland through the last two years. Power producers after a few years of co- firing biomass have already identified some technical barriers limiting the biomass share in the combusted fuel blend. These limitations [...]
3
100%
Archivum Combustionis
EN In this paper there are presented results of experimental investigation of biomass gasification process in a fixed bed gasifier. Gasification was carried out with atmospheric pressure and air was used as oxidizer. Parameters taken into consideration were the air flow rate, amounts of biomass supplie[...]
4
100%
Archivum Combustionis
EN The paper deals with a conception of replacing high-pressure regeneration in a supercritical coal fired power plant by a water boiler combusting biomass. The technology classified as belonging to the group of methods simultaneously co-firing biomass and coal is an alternative of the actually applied[...]
5
100%
Energetyka
2006 nr 3 207-220
PL Omówiono zjawiska towarzyszące procesowi współspalania biomasy i odpadów biodegradowalnych w kotłach energetycznych. Na podstawie analizy wyników badań pracy kilkunastu jednostek wytwórczych współspalających biomasę z paliwami podstawowymi zidentyfikowano podstawowe korzyści i zagrożenia technologic[...]
EN Discussed are phenomena accompanying the co-combustion process in power boilers of bio-mass and wastes able to be biodegraded. On the base of the analysis of investigation results of the operation of several power boilers co-combusting the bio-mass together with essential fuels identified are essent[...]
6
100%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1143-1145
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 7-11
EN Consumption of fuel wood, or fuels on the wood base, is growing at developed countries, for example, in Finland, Sweden, Denmark and Austria. While foreign technological and technical experiences can be received without basic corrections, it is not possible to apply economic assessment for economic[...]
8
100%
Energetyka
2005 nr 9 631-637
PL Zaprezentowano doświadczenia z badań i wyniki analiz biomasy prowadzonych w laboratorium Energopomiar Sp. z o.o. Omówiono właściwości fizykochemiczne biomasy różnego pochodzenia i składy chemiczne popiołów z ich spalania pod kątem możliwości wykorzystywania jako paliwo. Przedstawiono specyficzne pro[...]
EN Presented are Energopomiar experiences concerning the bio-mass laboratory tests and results of analyses of the biomass. Discussed are physical and chemical properties of the bio-mass of various origin and the chemical composition of ashes arisen at it combustion from the point of view of it use as a[...]
9
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 12 17-19
PL Obowiązek dostosowania się polskiego sektora energetycznego do wymagań stawianych przez Unię Europejską w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wywołał duże zainteresowanie wykorzystaniem biomasy na potrzeby produkcji energii. Głównym zagrożeniem zawodowym dla pracowników tego sektora [...]
EN For the Polish energy sector, the obligation to conform to the European Union's requirements regarding the production of energy from renewable natural resources has resulted in an increase in the number of power plants, which use biomass as a source of electric energy. Organic dust released during p[...]
10
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 45-50
PL W pracy omówiono aktualny stan wiedzy z zakresu technologii węglowych ogniw paliwowych (DCFC), a także przedstawiono wyniki dotychczasowych badań prototypowego ogniwa paliwowego zasilanego biocarbonem pozyskiwanym w wyniku autotermicznej waloryzacji biomasy. Biorąc pod uwagę uzyskane w trakcie badań[...]
EN The paper describes current knowledge re. the direct carbon fuel cell (DCFC) technology, and the results of authors' investigation with the use of a prototype fuel cell fuelled with biocarbon (the product of biomass carbonization). The fuel cell was operated steadily and stable voltage of roughly 1 [...]
11
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 7 288--290
PL Poszukiwanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jest obecnie koniecznością. Z tego powodu autorzy oszacowali ilości energii możliwej do uzyskania z biomasy zebranej z terenów zieleni miejskiej Warszawy. Pod uwagę wzięto trawę, liście i odpady zdrewniałe pochodzące z parków leśnych, parkó[...]
EN Exploration and exploitation of renewable energy sources is now a necessity. For this reason, the authors have evaluated possible amount of energy obtainable from biomass harvested in urban green space of Warsaw. The grass, leaves, woody waste from parks, forest and walking parks and street green ar[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2010 Nr 1(6) 71-79
PL Artykuł stanowi przegląd najnowszych dostępnych danych literatury światowej o własnościach biomasy jako paliwa. Podkreśla się różnorodność składu biomas, ich bardzo złożony skład chemiczny, występowanie wielu związków z których mogą się tworzyć i dostawać do atmosfery niebezpieczne zanieczyszczenia.[...]
EN Paper presents the review of properties of biomass relating to their combustion in coal fired power plants. The diversity and complexity of biomass chemical composition and occurence of dangerous compounds contaminating environment is emphasized. It is shown that contamination level could be low und[...]
13
80%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy, na przykładach rozwiązań stosowanych w Austrii, omówiono regionalne struktury energetyczne bazujące na odnawialnych źródłach energii i przedstawiono rodzaje upraw o wysokim potencjale energetycznym.
EN The study, using the examples of solutions applied in Austria, discusses regional energetic structures based on renewable sources of energy and presents the types of crops with high energy potential.
14
80%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono rodzaje upraw roślin energetycznych o wysokim potencjale energetycznym. Na przykładzie likwidacji plantacji konopi przemysłowych w powiecie sztumskim, omówiono niektóre aspekty oddziaływania na środowisko prowadzonych w monokulturze wieloletnich upraw roślin energetycznych. Prz[...]
EN The paper presents types of cultivations of power plants with high power potential. The paper discusses some aspects of impact of permanent crops of power plants, grown in a monoculture, on the environment, on the example of elimination of industrial hemp plantation in the district of Sztum. A poten[...]
15
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 6 27-31
16
80%
Archivum Combustionis
17
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 182--201
PL Kotły zużywają do 90% energii zawartej w drewnie. Istnieje szeroka gama klasycznych kotłów z ręcznym sterowaniem i bezpośrednim spalaniem drewna oraz nowoczesnych automatycznych kotłów zgazowania dostępnych na dzisiejszym rynku. Wielką zaletą tej nowoczesnej technologii jest możliwość wykorzystania [...]
18
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 3 (42) 62-64
PL Alternatywne źródła energii są szansą przede wszystkim dla lokalnych społeczności. Niezbędny jest udział państwa w promocji odnawialnych źródeł energii i zachęcaniu obywateli do korzystania z tej formy energii. Z badań przeprowadzonych w ramach prezentowanej pracy wynika, że wierzba energetyczna z p[...]
19
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 46-51
PL Referat zawiera krótką charakterystykę globalnego wykorzystania biomasy dla potrzeb energetycznych w skali globalnej, w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Przedstawiono rolę biomasy w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz redukcji emisji CO2. Scharakteryzowano możliwości konwersji biom[...]
EN The paper highlights the potential contribution of bioenergy to world, European and Polish energy demand. It illustrates the yearly development of electricity, heat and biofuel generation from bioenergy as well as the main conversion options, that are used or under development, for production of hea[...]
20
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 5 206-209
PL Przedstawiono bardzo ważny aspekt dotyczący pozyskiwania biomasy z terenów zieleni miejskiej. Ze względu na przepisy prawne regulujące poziom energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł poszukuje się nowych rozwiązań, które uzupełnią bilans energetyczny. Za jedno ze źródeł można uznać również odpady [...]
EN The paper presents a very important aspect concerning acquisition of biomass from urban green areas. New solutions are being sought to complement the energy balance due to the laws controlling the energy level from renewable sources. One of the sources can be obtained from the waste of urban landsca[...]
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last