Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1406
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomasa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 9 26-29
PL Współspalanie biomasy z węglem należy uznać obecnie za efektywny i atrakcyjny finansowo sposób wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej.
2
100%
Czysta Energia
2010 nr 3 9-9
PL Premier Waldemar Pawlak 23 lutego 2010 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródł[...]
3
100%
Czysta Energia
2010 Nr 2 17-19
PL Końcową, użytkową formą handlową biomasy z roślin energetycznych są najczęściej: zrębki, brykiety, pelety i bele słomy. Odbiorca tych produktów najczęściej stawia ściśle określone wymagania dotyczące parametrów biomasy energetycznej, w tym odnośnie postaci produktu, jego wymiarów, wartości opałowej,[...]
4
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The paper discusses combined production of heat and power (CHP) from biomass in a small-scale power plants. Based on power and heat demands the type of CHP system was selected and then preliminary economic and ecological analysis were performed.
5
100%
Elektroenergetyka
2006 nr 1/2 16-20
PL Konsorcjum Aker Kvaerner i Siemens podpisało umowę na całkowitą realizację elektrowni opalanej biomasą dla firmy E.ON w Szkocji. Inwestycja jest w trakcie budowy, będzie to największa tego typu elektrownia w Wielkiej Brytanii, która pozwoli zmniejszyć roczną emisję dwutlenku węgla o 150 tys. ton. Oc[...]
EN A consortium of Aker Kvaerner and Siemens has secured the contract for turnkey delivery of a biofuel-fired power station for E.On UK in Scotland. Currently under construction, it will be Britain's largest biomass power plant, saving up to 150 000 tons of CO2 emissions per annum, and is expected to b[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 7-11
EN Consumption of fuel wood, or fuels on the wood base, is growing at developed countries, for example, in Finland, Sweden, Denmark and Austria. While foreign technological and technical experiences can be received without basic corrections, it is not possible to apply economic assessment for economic[...]
7
100%
Karbo
1999 Nr 3 108-111
PL Przedstawiono syntetyczny raport o stanie rozwoju rynku technologii dla biomasy jako źródła energii odnawialnej w Polsce, wraz z analizą szans i ograniczeń. Zasoby biomasy podzielono na dwie grupy: paliwa pierwotne do bezpośredniego spalania, takie jak drewno, słoma i odpady organiczne oraz paliwa u[...]
EN A synthetic report concerning the present state of technology in Poland concerning the utilisation of biomass as a renewable energy source together with an analysis of chances and limitations, have been presented. Biomass resources have been divided into two groups: primary fuels to direct burning, [...]
8
100%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 5 271--276
PL W pracy zaprezentowano model matematyczny z uwzględnieniem konstrukcji maszyny rozdrabniającej, cech i właściwości materiałów ziarnistych oraz ich wpływu na nierównomierność procesu rozdrabniania.
DE In der vorliegenden Arbeit wurden ein konstruktionsfreudiges mathematisches Modell der Zerkleinerungsmaschine und die Eigenschaften der zerkleinerten Materialien sowie deren gleichzeitiger Einfluss auf Gleichmäßigkeit der Maschinenarbeit dargestellt. Das Modell wurde auf der Basis von eigenen Unters[...]
9
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 11 39--41
PL Ze względu na fakt, iż węgiel, a także inne paliwa kopalne pozostaną głównym źródłem energii w dającej się przewidzieć przyszłości (obecnie węgiel zaspokaja ponad 25% światowego zapotrzebowania na energię i służy do produkcji 40% światowej energii elektrycznej) rośnie zainteresowanie wychwytywaniem [...]
10
100%
Energetyka
2005 nr 9 631-637
PL Zaprezentowano doświadczenia z badań i wyniki analiz biomasy prowadzonych w laboratorium Energopomiar Sp. z o.o. Omówiono właściwości fizykochemiczne biomasy różnego pochodzenia i składy chemiczne popiołów z ich spalania pod kątem możliwości wykorzystywania jako paliwo. Przedstawiono specyficzne pro[...]
EN Presented are Energopomiar experiences concerning the bio-mass laboratory tests and results of analyses of the biomass. Discussed are physical and chemical properties of the bio-mass of various origin and the chemical composition of ashes arisen at it combustion from the point of view of it use as a[...]
11
100%
Czysta Energia
2015 Nr 10 42--43
12
100%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono koncepcje modelu platformy cyfrowej dla sieci logistycznej biomasy dla lokalnych społeczności. Przedstawiono równie główne problemy organizacji rynku biomasy na poziomie lokalnym i regionalnym. W proponowanym modelu platforma cyfrowa byłaby dostępna przez Internet dla wszystkic[...]
EN The paper presents a conceptual model of the digital platform for the biomass logistics network for local communities. It also presents main problems of the biomass market organizations at local and regional level. In the proposed model, a digital platform would be available on the Internet for all [...]
13
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 193--194
14
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 12 17-19
PL Obowiązek dostosowania się polskiego sektora energetycznego do wymagań stawianych przez Unię Europejską w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wywołał duże zainteresowanie wykorzystaniem biomasy na potrzeby produkcji energii. Głównym zagrożeniem zawodowym dla pracowników tego sektora [...]
EN For the Polish energy sector, the obligation to conform to the European Union's requirements regarding the production of energy from renewable natural resources has resulted in an increase in the number of power plants, which use biomass as a source of electric energy. Organic dust released during p[...]
15
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 45-50
PL W pracy omówiono aktualny stan wiedzy z zakresu technologii węglowych ogniw paliwowych (DCFC), a także przedstawiono wyniki dotychczasowych badań prototypowego ogniwa paliwowego zasilanego biocarbonem pozyskiwanym w wyniku autotermicznej waloryzacji biomasy. Biorąc pod uwagę uzyskane w trakcie badań[...]
EN The paper describes current knowledge re. the direct carbon fuel cell (DCFC) technology, and the results of authors' investigation with the use of a prototype fuel cell fuelled with biocarbon (the product of biomass carbonization). The fuel cell was operated steadily and stable voltage of roughly 1 [...]
16
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 203-210
EN The implementation of renewable fuels for efficient power production is still not common mainly due to high moisture content, low energy density and contamination of the fuels with some unwanted pollutants. In this paper it is demonstrated, however, that those problems may be significantly minimized[...]
17
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 1 35--38
PL Rozwiązaniem problemu określenia zawartości biomasy w odpadach może być zastosowanie metody analitycznej, która w sposób bezpośredni wykaże rzeczywistą zawartość frakcji biodegradowalnej w odpadach. Metoda taka istnieje, jest znormalizowana, powtarzalna i odhumanizowana – tzn. czynnik ludzki odgrywa[...]
18
80%
Archiwum Spalania
PL W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących właściwości pożarowo-wybuchowych łupin olejowca gwinejskiego (PKS). Badania wybuchowości pyłów wykonano w skali laboratoryjnej, do oznaczania parametrów wybuchowych użyto sferycznej komory wybuchowej o objętości 22,4 l. Zakres badań o[...]
EN The results of investigations of fire and explosion properties of palm kernel shell (PKS) have been presented in the paper. The laboratory-scale studies of dust explosibility were conducted in the spherical explosion vessel of 22.4 dm3 in the volume. The range of studies included determination of th[...]
19
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 3 101--108
PL Celem pracy było przeprowadzenie wielowariantowych obliczeń przepływowych oraz wymiany ciepła w kotle zasilanym biomasą. Wyniki obliczeń, przeprowadzonych przy wykorzystaniu programów ASPEN oraz Fluent, opartych na stałych warunkach brzegowych, porównane są z rezultatami uzyskanymi przy zmiennym skł[...]
20
80%
Archiwum Spalania
PL Coraz powszechniejsze wykorzystywanie biomasy w energetyce jest czynnikiem, który będzie powiększał zagrożenia pożarowo-wybuchowe w instalacjach bliskiego transportu i przygotowania paliwa. Wybuchy i pożary występujące w instalacjach młynowych, w których współmielona jest biomasa wskazują na potrzeb[...]
EN Co-milling of biomass with coal in coal mills leads to increase the risk of fire and explosion. The aim of performed tests was to evaluate the impact of inerting nitrogen/ water mist system on coal mill performance during co-milling of biomass with coal. Tests were performed for milling of low sulfu[...]
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last