Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioindicators
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemistry
EN Biological samples are commonly used as bioindicators to control and monitor environmental pollution as well as to identify and sometimes even predict changes connected with contamination sources. In this paper, the concentrations of Ba, Cd, Cr, Mn, Pb, Sr were analyzed using the ICP-OES and ICP-MS [...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 3 229--234
EN The commonness of metal contamination, even at considerable distances from industrial centers and intensively used economic areas, has become the interest of many researchers. The issue of evaluating the state of the environment with the help of living organisms has become a very important part in t[...]
3
88%
Polish Journal of Ecology
EN Changes in the below-ground system of ash dumps reclaimed by covering with turf were estimated using parameters and indices based on analysis of nematode communities. Higher trophic diversity, higher values of Maturity Index (MI), and higher complexity of food-web structure were expected when reclam[...]
4
88%
Journal of Ecological Engineering
EN During the study on the assessment of ecological status of the Lepenci river basin, epilithic diatoms were used. Via this methodology, the authors aimed to standardization the ecological assessment methodology and gradually make it applicable for all river basins of Kosovo. The authors relied on a h[...]
5
75%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN In the present work we have studied some of the indicators of oxidative damage of the digestive gland tissue of two populations of mussels Mytilus galloprovincialis: native mussels cultured in an aquaculture farm and contaminated mussels collected from the polluted marine area of the French Mediterr[...]
6
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Polska od wielu lat znajduje się pod silnym wpływem zanieczyszczeń powietrza (głównie SO2, NO2 i metali ciężkich), które stają się przyczyną znaczących uszkodzeń roślinności. Na podstawie występowania bioindykatorów, czyli biologicznych wskaźników jakości i kondycji środowiska można określić rodzaj [...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1081-1083
8
75%
Nukleonika
PL Oszacowano skuteczność jonów ze źródła 252 Cf w indukowaniu mutacji genowych w komórkach pręcików Tradescantia (klonu 4430). Sprawdzono także czy proces wychwytu neutronów powoduje widoczny wzrost efektu w komórkach kwiatostanów traktowanych związkami boru przed napromieniowaniem neutronami. W doświ[...]
EN The effectiveness of neutrons from a californium-252 source in the induction of various abnormalities in the Tradescantia clone 4430 stamen hair cells (TSH-assay) was studied. Special attention was paid to check whether any enhancement in effects caused by the process of boron neutron capture is vis[...]
9
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 12 1377-1382
PL Przeprowadzono badania zdolności dżdżownic do gromadzenia Cd, Pb, Ni i Cu. Stwierdzono istotne statystycznie zależności pomiędzy stężeniem tych metali w glebie i w dżdżownicach. Mogą one być biomarkerami metali ciężkich zwłaszcza Cd i Pb.
EN Earthworms (Lumbricidae) were used as a bioindicator of Cd, Pb, Ni and Cu in soil of garden allotments. Significant statistical relationships between the heavy metals concentration in the soils and the earthworms bodies have been found. The earthworms could be heavy metals biomarkers, especially of [...]
10
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
EN Fens are wetlands, which accumulate peat and have ground water as their dominant hydrologic input. Groundwater discharge to a fen is the critical factor controlling its ecology and an understanding of hydro-ecological links is critical in the assessment of likely impacts on a wetland, which typicall[...]
11
75%
Proceedings of ECOpole
2016 Vol. 10, No. 1 315--323
PL Przedstawiono typowe organizmy żywe służące do biomonitoringu wód powierzchniowych oraz ich wykorzystanie w prezentowanych w pracy aplikacjach. Główną uwagę poświęcono charakterystyce i wykorzystaniu małży słodkowodnych. Uwzględniono rolę, jaką odgrywa biomonitoring w wodociągowych systemach ujmowan[...]
EN The typical living organisms used for biological monitoring of surface waters and methods of their operate in applications were presented in the paper. The main attention was focused on the characteristics and exploitation of freshwater mussels. The work includes the role of biomonitoring in water s[...]
12
75%
Proceedings of ECOpole
2016 Vol. 10, No. 2 505--509
PL Analizie poddano korę sosny zwyczajnej znajdującej się pod presją zanieczyszczeń alkalicznych cementowni Chełm. Na podstawie wodnych wyciągów z kory określono zasięg oddziaływania pyłów cementowo-wapienniczych na środowisko. Zależności pomiędzy pHH2O kory a odległością od źródła emisji pyłów badano [...]
EN The study analysed bark of Scots Pine exposed to alkaline pollution from the cement factory Chelm. The range of impact of cement-lime dust on environment was determined based on water extracts of bark. Relationships between pHH2O of bark and the distance from the dust emitter were studied using anal[...]
13
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przedstawiono typowe organizmy żywe służące do biomonitoringu wód powierzchniowych oraz ich wykorzystanie w prezentowanych w pracy aplikacjach. Główną uwagę poświęcono charakterystyce i wykorzystaniu małży słodkowodnych. Uwzględniono rolę jaką odgrywa biomonitoring w wodociągowych systemach ujmowani[...]
EN The typical living organisms used for biological monitoring of surface waters and their use in applications are presented in the paper. The main focus is on the characterisation and use of freshwater mussels. The paper discusses the role of biomonitoring in surface water supply systems. Three-stage [...]
14
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 11 1177-1182
PL Badano zawartości metali ciężkich (Pb, Cu, Cr) w glebie oraz w wybranych gatunkach traw zebranych w środowisku górskim. Materiał roślinny zebrano na terenie stacji badawczo-wdrożeniowej w Paszkowie (Kotlina Kłodzka). Na poletkach wysiano 5 gatunków traw w dwóch odmianach każdy. Stwierdzono, że zawar[...]
EN Pollution of soil and weeds with heavy metals (Pb, CD, Cr) in mountainous areas was studied. The samples were taken in plots of the research centre in Paszków (Kłodzko Valley). Five kinds of weed species (two variations) were sowed on the experimental plots. Heavy metals contents in weeds, grown in [...]
15
75%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 41 181--187
PL W artykule określono poziom trofii wód zbiornika zaporowego Wapienica na podstawie składu gatunkowego oraz biomasy glonów planktonowych, a także stężeń chlorofilu a. Badania prowadzono w sezonie wegetacyjnym 2013 r.; próby pobierano z dwóch stanowisk badawczych (W1 – rejon ujścia rzeki Wapienicy do [...]
EN In this publication the trophy level of Wapienica dam reservoir, based on the composition species of planktonic algae and their biomass, and concentrations of chlorophyll a, was defined. The research was conducted during the vegetative season in 2013 year; the samples were taken from two research po[...]
16
75%
Ekonomia i Środowisko
2014 nr 2 271--287
PL Porosty stanowią klasyczny przykład wskaźników stanu środowiska, w tym stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i stanu jego naturalności. Porosty to ekologiczne układy złożone najczęściej z dwóch komponentów – cudzożywnego grzyba i samożywnego glona. Glon i grzyb tworzą organizm o odmienn[...]
EN Bioindication is a method of assessing the state of the environment, especially pollution, based on the survey responses of living stenobionts organisms reaction (indicator organisms) to the changes. Stenobionts are species with a narrow ecological tolerance to the given agent. If you know the facto[...]
17
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Obecnie obok powszechnie znanych zanieczyszczeń gazowych pochodzenia antropogennego, takich jak SO2, NOx, CO2, CO, do groźnych substancji dostających się do powietrza zalicza się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). W powietrzu występują w postaci par i aerozoli zalegających na cząstkac[...]
EN Apart from widely known anthropogenic pollutants as SO2, NOx, CO2, CO, there are another dangerous substances emitted to the air named polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). In the air they occur in a form of vapours and aerosols deposited on dust particles of 10 žm (PM 10) and 2.5 žm (PM 2.5) in d[...]
18
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Coraz szerzej stosowany biomonitoring wraz z danymi uzyskanymi z pomiarów instrumentalnych daje pełną możliwość śledzenia zarówno zagrożeń, jak i pozytywnych zmian zachodzących na terenach będących pod wpływem antropopresji. Spośród wielu różnorodnych biowskaźników powszechnie stosowane są porosty. [...]
EN Biomonitoring which is more and more widely used and data from measurements enables comprehensive tracking of hazards and positive changes in areas under anthropopressure. Among many diverse bioindicators the lichens are commonly used. The lichens arę used to detect heavy metals, radionuclides, air [...]
19
63%
Analityka : nauka i praktyka
2004 nr 3 10-13
20
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 11 1179-1187
PL Owady stanowią ponad 75% wszystkich gatunków zwierząt. Ich ewolucja trwająca ok. 400 mln lat, sprawiła, że doskonale przystosowały się do wszystkich niemal środowisk. W naszych czasach obserwujemy przystosowanie się owadów do zanieczyszczenia środowiska. Na podstawie dostępnej literatury, a także ba[...]
EN Insects (Insecta) constitute over 75% of all animal species. Their evolution which bas lasted for about 400 million years has made them perfectly adapted to almost all types of environment. In our limes we observe how insects have been adapting to environmental pollution. On the basis of literature [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last