Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 467
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biodegradation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Environment Protection Engineering
2013 Vol. 39, nr 2 154--165
EN The main objective of the disintegration of sewage sludge is to obtain a greater susceptibility of sludge on subsequent biotechnological processes. In order to determine the best parameters of the disintegration of excess sludge examined, the effectiveness of hybrid methods, i.e. thermal disintegrat[...]
2
100%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 11 1019-1027
PL W środowisku naturalnym występują mikroorganizmy odznaczające się zdolnością do biodegradacji alkanów ropopochodnych; zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. W środowisku aerobowym rozkład prostołańcuchowych alkanów zachodzi trzema drogami: poprzez oksydację terminalną, subterminalną i di[...]
EN Numerous microorganisms able to utilizing of saturated hydrocarbons as a carbon and energy source under aerobic as well as anaerobic conditions in natural environment was observed. Degradation of aliphatic hydrocarbons in aerobic environment proceeds by terminal, subterminal or diterminal oxidation.[...]
3
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 79-88
PL Cel jakim jest redukcja bioodpadów przynosi następujące pytania: czy jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel w 2010 roku oraz jakie są szanse, że uda nam się redukcja o połowę bioodpadów trafiających na składowiska do roku 2013. Przedstawiona analiza ukazuje zagrożenia, jakie mogą wystąpić, aby osiągnąć [...]
EN The current goal of biowaste reduction brings up the questions if we are ready to meet this goal by 2010 and what are the chances to reduce by half the biowaste landfilling by the year 2013. The analysis presents the threats to meet the first and the second stage goals. The paper suggests that the W[...]
4
100%
Oceanological Studies
EN The article reviews of the state of investigations concerning the threat of chemical warfare agents (CWA) dumped in the Baltic Sea to the health of people making use of the sea. The paper presents the types and quantities of chemical munitions dumped in the Polish sector of the Baltic Sea, the locat[...]
5
100%
Advances in Materials Science
EN So far state of knowledge on biodegradable materials is reviewed. Among a variety of investigated materials, those composed of polymers and ceramics may be considered as only candidates for a core material in porous titanium alloy. The collagen and chitosan among natural polymers, polyhydroxy acids [...]
6
100%
Przemysł Chemiczny
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przebadano materiały naturalne. PLA polikwas mlekowy został wykorzystany jako matryca dla biokompozytów napełnionych skrobią i włóknem celulozowym. Matryca została zmodyfikowana poprzez dodatek różnych ilości skrobi acetylowanej oraz włókien lnu i konopi. Pokazano właściwości mechaniczne i t[...]
EN Polymer materials manufactured from natural resources have focused recently an increasing interest. One of the most promissing polymer of this group is (polylactid acid) PLA which was used as a major component in the biocomposites presented in this paper. Polylactids are useful mainly in the packagi[...]
8
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 10 1264-1267
9
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 3 278-283
10
100%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 10 968-970
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 14 83-88
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad oznaczaniem chemicznego i biochemicznego zapotrzebowania na tlen dla wybranych związków organicznych zawierających azot. Określono wpływ stężenia związków na wartości badanych wskaźników zanieczyszczeń. Stwierdzono, że większość przebadanych związków jest trudn[...]
EN It was found effect of nitrogen organic compounds on COD and BOD5 in water. Selective of these compounds are difficult to both chemical and biochemical degradation and toxical influence on aquatic environment biocenosis.
12
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
EN China is the largest country in the world in production and exportation of dye. The wastewater from dye producing process is a serious source of pollution in natural water resources. Its ingredients are very complex and harmful to the environment. Most of the ingredients are man-made synthetic chemi[...]
13
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2004 nr 4 15-18
PL W pracy omówiono podstawy procesu biologicznego oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (VOCs) w reaktorze trójfazowym, za pomocą immobilizowanych na złożu bakterii, przy przepływie współprądowym fazy gazowej i ciekłej. Określono kinetykę reakcji biodegradacji octanu etylu przez bakte[...]
EN The fundamentals of the biological purification of the air from the volatile organic compounds (VOCs), by means of bacteria immobilized on the bed in the trickle-bed reactor, working at cocurrent flow of gas and liquid phases were discussed in this paper. First, the kinetics of ethyl acetate biodegr[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 241-249
PL W bioreaktorze membranowym obserwuje się zwiększoną intensywność procesu biodegradacji związków organicznych. Na zjawisko ma wpływ proces separacji niektórych zanieczyszczeń na membranie, a tym samym ich kumulacja w bioreaktorze. W artykule podano stałe szybkości reakcji (k) dla trzech rodzajów medi[...]
EN The paper describes a research on the treatment of wastewater in a membrane bioreactor which showed intensification of organics biodegradation. This was influenced by separation of some contaminants on a membrane, and thus their accumulation n the bioreactor. The article presents the constant (k) fo[...]
15
100%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 4 558-565
PL Syntezowano poliuretany w reakcji diizocyjanianu izoforonu, poli(ε-kaprolaktono)diolu i Nmetylodietanoloaminy i poddano biodegradacji w symulowanych warunkach kompostowania. Stwierdzono, że ulegają one głębokiej biodegradacji z szybkością uzależnioną od masy cząsteczkowej. Wykazano, że zasadniczy me[...]
EN Two polyurethanes were synthesized in the reaction of isophorone diisocyanate, poly(ε-caprolactone)diol and MeN(CH₂CH₂OH)₂ and biodegraded under simulated composting conditions. The polyurethanes formed as films underwent a deep biodegradation by hydrolysis of the urethane and ester structures. In p[...]
16
100%
Ars Separatoria Acta
2011 No. 8 25-37
EN Biodegradation of nonylphenol ethoxylates and dodecyl ethoxylates (C9H19-C6H4- -(OCH2CH2)n-OH and C12H25-(OCH2CH2)n-OH respectively) in river water in a static die-away test was performed. By using high performance liquid chromatography with electrospray ionization mass spectrometric detection (HPLC[...]
17
100%
Ars Separatoria Acta
EN Biodegradation of nonylphenol ethoxylates and dodecyl ethoxylates (C9H19-C6H4- (OCH2CH2)n-OH and C12H25-(OCH2CH2)n-OH, respectively) in river water in a static die-away test was analyzed by using high performance liquid chromatography with mass spectrometric detection using the Applied Biosystems qu[...]
18
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Dokonano syntezy nowych rozpuszczalnikowych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych na bazie kopolimerów zbudowanych z akrylanu butylu, akrylanu 2-etyloheksylu oraz kwasu akrylowego. Po modyfikacji przy zastosowaniu etoksylowanych amin oraz związków neutralizujących otrzymano rozpuszczalne w wodzie [...]
EN New pressure-sensitive adhesives (PSAs) based on solvent-borne acrylic copolymer containing butyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate and acrylic acid have been synthesized. After special modification using ethoxylated amines and neutralizing agents they can be used as water-soluble PSAs for manufacturi[...]
19
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 4 107--111
EN The active substance of new herbicide generation is N-(2-pirydyloamino) methylenobisphosphonic acid. Two strains Fusarium culmorum CB3 and Fusarium oxysporum XVI, isolated from soil treated with examined substance, were chosen to investigation of using it as a sole source of phosphorus, nitrogen or [...]
20
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy badano udział bakterii redukujących siarczany (BRS) w biodegradacji materii organicznej. Mikroorganizmy izolowano z gleby poligonu wojskowego oraz z terenu rafinerii. Wyizolowane zespoły mikroorganizmów były zdolne do biodegradacji związków małocząsteczkowych będących produktami biodegradacj[...]
EN Biodegradation of organic matter by sulphate-reducing bacteria (SRB) isolated from soil from military testing ground and petroleum plants were investigated. The isolated microorganisms utilized low molecular weight compounds and participation of SRB in biodegradation of these compounds was similar i[...]
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last