Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2556
first rewind previous Strona / 128 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Stosowanie instalacji propanowych w przemyśle chłodniczym w dużej mierze zależy od przystosowania ich do aktualnej legislacji w cela zapewnienia bezpieczeństwa. Przeprowadzono analizę przepisów i norm pod kątem zastosowania propanu w instalacjach chłodniczych. Opisano zagrożenia związane z użyciem p[...]
2
100%
Drogi i Mosty
2010 nr 2 53-72
PL Przy analizie bezpieczeństwa budowy mostów w technologii betonowania nawisowego, dokonuje się niezależnej oceny konstrukcji przęseł i podpór. Niniejsza praca dotyczy skutków przeciążenia podparcia montażowego, stosowanego zwykle podczas wykonywania przęseł tą metodą. Wpływ wybranych czynników rozpat[...]
EN Safety analysis of cantilevered bridges can be applied to spans and supports. The paper concerns effects of overloading of temporary supports, usually used for erecting concrete cantilevered spans. Influence of selected factors is considered on the example of bridge, built in K§dzierzyn-Kozle. The l[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2008 T. 16 409-414
PL P. Kristiansen, TW. Hedetniemi i S.T. Hedetniemi jako pierwsi zdefiniowali pojęcie koalicji w grafie. I tak mówimy, że zbiór SV jest koalicją, jeżeli dla każdego wierzchołka x E S zachodzi |N[x] (\ S|]N (x) -S|. W tym modelu wierzchołki graf u mogą oznaczać, np. kraje, firmy, ludzi. Krawędzie natomi[...]
EN P. Kristiansen, T.W. Hedetniemi and S.T. Hedetniemi first introduced a concept of an alliance in a graph. We say that a set S V is an alliance, if for every vertex x E S |N[x]S| |N(x)-S|. In this model the vertices of a graph can represent e.g. countries, companies, people, where the edges mean the [...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 11 115-117
PL Codziennie jesteśmy zasypywani wiadomościami o tragicznych zdarzeniach. W globalnym wymiarze zamachy terrorystyczne, dramaty spowodowane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, awarie techniczne, katastrofy lotnicze, czy też wypadki na drogach stanowią nieustanne tło naszego codziennego życia. W tym[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Wielofunkcyjność przetworników pomiarowych umożliwia przyłączenie prawie wszystkich czujników lub sygnałów elektrycznych a ponadto określenie ich wartości granicznych. Dzięki systemowi dwuprocesorowemu jest prowadzona ciągła samokontrola z analizą błędów. Poniżej przedstawiamy obszerne informacje na[...]
6
100%
Drogownictwo
2003 nr 7 203-208
PL Duża dostępność dróg dla otoczenia i ich zabudowa zmniejszają w sposób zasadniczy bezpieczeństwo użytkowników dróg. Szczególnie niebezpieczny jest wzrost gęstości punktów dostępności.
7
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 10 51-58
PL Nauka o zarządzaniu bezpieczeństwem od dawna opiera się na naukach ścisłych i administracyjnych, wykorzystując ich systemy, procedury i metodologie. Kierowały nią i częstokroć nadal kierują tak zwane "aksjomaty", z którymi boryka się niniejsza praca po to tylko, by w wielu przypadkach je obalić. Opr[...]
EN The science of safety management has long been based on quantitative and administrative sciences, with taking advantage of the systems, procedures and methodologies. Guided by it have been, and still keep being guided, the so called "axioms" with which this work is "struggling" with the only purpose[...]
8
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 3 98-103
EN Technical requirements for gas grids construction and exploitation. Safety basis for gas usage.
9
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 3 108-111
EN Hydraulic eńgineéring constructions division and classes. Hydraulic engineer ing constructions for damming water up and for water consumption and transmission. Communication and rooms in hydraulic engineering construc tions.
10
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 2 58-61
EN The paper discusses the provisions of safety and hygiene in hydrotechnic damming up objects defined in the order by the Minister of Environmental Protection, Natural Resources and For- estry of 20-th December 1996 concerning requirements which the hydrotechnic building objects and their location[...]
11
100%
Journal of KONBiN
2012 No. 2 (22) 119--124
PL Bezpieczność (S) i zagrożeniowość (Z) – jako przeciwieństwo bezpieczności – są ważnymi właściwościami statku morskiego, statku powietrznego – każdego urządzenia technicznego (UT). Ich miarami są wskaźniki WS i WZ rozważane w kategorii prawdopodobieństwa zawierają się w przedziale [0,1]. Wysoka warto[...]
EN The quality of being able to operate safely (S, in Polish - bezpieczność) and the quality of being hazard-prone (Z, in Polish – zagrożeniowość, zagrażalność), Z being the opposite of S, are important properties of any maritime vessel and/or aircraft, i.e. any engineering system/device (UT). The rate[...]
12
100%
Przemysł Spożywczy
2005 T. 59, nr 8 42--46, 68
PL Przedstawiono rozważania dotyczące bezpieczeństwa substancji dodawanych do żywności. Poza ogólnymi problemami bezpieczeństwa dokonano przeglądu specyficznych zagrożeń, które mogą występować w przypadku dodatków o różnym pochodzeniu. Omówiono tę problematykę w przypadku dodatków pochodzenia naturalne[...]
EN Safety problems of application of food additives are reviewed. Beyond general consideration safety problems connected with different origin of food additives are also described. Such problems are discussed in respect to natural additives, fractionated natural additives, natural additives modified ph[...]
13
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule scharakteryzowano tworzony na terytorium UE system automatycznego powiadamiania o wypadkach samochodowych, tzw. eCall, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technicznych związanych z realizacją. tego projektu. Opisano ogólną strukturę systemu, wymagania dla czujnika wypadku, technologie [...]
EN The paper describes eCall – an automated accident notification system currently under development in the EU, with particular focus on the technical aspects related to the realization of this project. A general structure of the system has been described along with the requirements for the accident se[...]
14
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Artykuł dotyczy analizy bezpieczeństwa i weryfikację parametrów systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. W pracy oszacowano charakterystyczne parametry bezpieczeństwa systemu ssp na podstawie danych producenta oraz danych eksploatacyjnych. W celu odniesienia się do odpowiedniej normy wyznaczon[...]
EN The paper deals with verification of safety parameters for cross level protection system (CLP). In the paper the characteristic parameters of safety for CLP system and THR coefficient was calculated (with respect to forecasting of reliability parameters and correspond to exploitation result). It all[...]
15
100%
Logistyka
2010 nr 1 80-80
16
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 3 232-237
PL Analiza problemu bezpieczeństwa, jako zjawiska społecznego o różnym wymiarze i zasięgu, jest tylko wtedy sensowna, jeśli uwzględnia jego zagrożenia. U podstaw wszelkich przejawów bezpieczeństwa i jego zagrożeń znajduje się bezpieczeństwo personalne. Unikanie tego kontekstu powoduje, że rozważania te[...]
EN The analysis of the safety issue, as a social phenomenon of a varying size and range, is sensible only if its threats are taken into account. Personal security underlies all forms of safety and its dangers. Avoiding this context means that the considerations devoted to this become pointless and do n[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 2(83) 457-465
EN The contemporary discourse on personal and structural security problem should take into consideration threats resulting from demographic changes and phenomena. Such problems as aging population, social welfare, changing family model, social isolation or migration affect a general perception of conte[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 2(83) 466-477
EN The topic of the article concerns the process of a broadly understood human security and safety. The aim of the article is to analyse the basic education elements. The author looks for connections and correlations between the idea of the security notion and education for society. On this background [...]
19
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 3(84) 411-425
EN Contemporary complexity of security environment requires preparation to face various threats of different intensity in the future. In order to counteract these threats successfully, there is a need to integrate operations of separate armed forces services so that they would become combined forces. R[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 3(84) 426-435
EN Military didactics at the turn of the century as a pedagogical specialty in fact ceased to exist. Armed forces’ transformation and Poland’s access to NATO did not deprive military didactics theoreticians and practitioners of scientific achievements to date. However, it directed their cognitive effor[...]
first rewind previous Strona / 128 next fast forward last